Rachunkowość - test B

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - test B - strona 1 Rachunkowość - test B - strona 2

Fragment notatki:4. Leasing operacyjny to rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy, na nim też spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe, wraz z opłatą wstępną, stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej. W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy leasingu.

7. Długoterminowe aktywa finansowe obejmują: udziały, akcje i inne pap.wart. wyemitowane przez jedn.obce lub powiązane, nabyte w celu uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, jak również sprawowania kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu na te jednostki; udzielone pożyczki; inne długoterminowe aktywa finansowe.

Test B:
1. Na koncie „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ewidencjonuje się: zobowiązania wobec pracowników i należności od pracowników.
2. Charakter konta „Umorzenie środków trwałych”: jest to konto korygujące, które służy tylko do odpisywania zużycia środków trwałych. Saldo tego konta stanowi korektę wartości początkowej środków trwałych.
3. Saldo Dt konta „Rozliczenie zakupu” oznacza, że otrzymano fakturę dokumentującą zakup, a saldo Ct obrazuje wartość dostaw niefakturowych.
4. Leasing operacyjny to rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy, na nim też spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe, wraz z opłatą wstępną, stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej. W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy leasingu. 5. Rozrachunki z pracownikami księgowane są na kontach: rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz inne rozrachunki z pracownikami.
6. Odsetki od kredytu inwestycyjnego są księgowane w ciężar kosztów finansowych: Tak.
7. Długoterminowe aktywa finansowe obejmują: udziały, akcje i inne pap.wart. wyemitowane przez jedn.obce lub powiązane, nabyte w celu uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, jak również sprawowania kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu na te jednostki; udzielone pożyczki; inne długoterminowe aktywa finansowe.
8. Rozchód materiałów wycenia się według metod: FIFO - pierwsze przyszło, pierwsze wyszło - wg cen pierwszej dostawy; LIFO - ostatnie weszło, pierwsze wyszło - wg cen ostatniej dostawy; wg „cen przeciętnych”.
9. Czy od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych: tak.
10. Prawo wieczystego użytkowania gruntów zalicza się do: środków trwałych (przed 2002r było zaliczane do WNiP).
11. Ewidencji rozrachunków z kontrahentami dokonuje się na kontach: rozrachunki z dostawcami i odbiorcami; Dt - należności i spłaty zobowiązań, Ct - zobowiązania i wpłaty z tytułu należności.
12. Kompensowania należności i zobowiązań dokonuje się na koncie: rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.
13. Środek trwały w budowie, który nie dał zamierzonego efektu gospodarczego jest elementem: pozostałych kosztów operacyjnych.
14. Sprzedaż obligacji z premią oznacza, że wartość emisyjna jest większa od wartości nominalnej.
15. Cechy środka trwałego: jest kompletny i zdatny do użytkowania w chwili przekazania do eksploatacji, przeznaczany na potrzeby jednostki, wartość co najmniej 1000 zł, czas użytkowania co najmniej 1 rok.
16. Czy ule

(…)

…: nie.
18. Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się: środki trwałe, środki trwałe w budowie.
19. Krótkotrwałe aktywa finansowe to aktywa obrotowe przeznaczone do odsprzedaży w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Obejmują np. udziały, akcje, udzielone pożyczki krótkoterminowe.
20. Patrz pkt. 10.
21. Patrz pkt. 13.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz