Rachunkowość - test A

Nasza ocena:

5
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2527
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - test A - strona 1 Rachunkowość - test A - strona 2

Fragment notatki:Test A
1. C (nie na 100%)
2. C (nie na 100%)
3. Należności z tytułu dostaw i usług przedstawia się w bilansie:
w aktywach obrotowych bez względu na termin zapłaty

18. Jakie elementy obejmują długoterminowe aktywa finansowe?
Akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych, akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok, inne długotrwałe aktywa finansowe.

Test A
1. C (nie na 100%)
2. C (nie na 100%)
3. Należności z tytułu dostaw i usług przedstawia się w bilansie:
w aktywach obrotowych bez względu na termin zapłaty
4. Do materiałów zgodne z polskimi regulacjami nie zalicza się:
materiałów budowlanych przeznaczonych do sprzedaży w hurtowni
5. Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą:
liniową
6. Czy ustawa o rachunkowości zawiera zalecenia dotyczące metod i stawek amortyzacji:
nie
7. Przeszacowanie środków trwałych spowoduje:
zwiększenie kapitałów własnych
8. Na koncie "Rozrachunki z ZUS" ewidencjonuje się składki ZUS obciążające:
pracownika
9. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się:
odpłatnie nabyte oprogramowanie komputerowe wraz z kosztami instalacji
10. Do aktywów finansowych zalicza się:
środki pieniężne w kasie
11. Inwestycje to:
aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości aktywów
12. Grunty nabyte pod budowę nowej hali produkcyjnej zalicza się do:
środków trwałych
13. Prowizje od zaciągniętych kredytów ujmuje się w ciężar:
kosztów finansowych
14. Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych ujmuje się na koncie:
rozrachunki z odbiorcami i dostawami
15. Czy wytworzone we własnym zakresie wartości niematerialne i prawne traktowane są:
niekiedy są traktowane jako WNiP
16. Czy od wartości firmy są naliczane odpisy amortyzacyjne
tak
17. Na jakim koncie dokonuje się kompensowania należności i zobowiązań?
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
18. Jakie elementy obejmują długoterminowe aktywa finansowe?
Akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych, akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok, inne długotrwałe aktywa finansowe.
19. Co oznacza saldo Dt i Ct konta "Rozliczenie zakupu"?
Saldo Dt - towary w drodze, a saldo Ct - dostawy niefakturowane.
20. Środek trwały w budowie, który nie dał zamierzonego efektu gospodarczego jest zaliczany do:
pozostałych kosztów operacyjnych
21. Czy na koncie "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" ewidencjonuje się:
zarówno jedno, jak i drugie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz