Rachunkowość - test egzaminicyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2926
Wyświetleń: 6202
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - test egzaminicyjny - strona 1 Rachunkowość - test egzaminicyjny - strona 2 Rachunkowość - test egzaminicyjny - strona 3

Fragment notatki:4. Wymień cechy charakterystyczne operacji gospodarczej?
wyrażana jest wartościowo, a ewentualny pomiar w jednostkach naturalnych ma tylko i wyłącznie charakter pomocniczy,
wchodzi w zakres działalności konkretnego podmiotu i z punktu jego widzenia powinna być rozpatrywana,
powoduje dwie, równoczesne, równe co do wartości zmiany w stanie składników majątkowych bądź/i źródłach jego pochodzenia, co powoduje że musi być rozpatrywana z dwóch różnych punktów widzenia

18. Czym jest konto księgowe?
urządzenie księgowe służące do bieżącej, ciągłej i systematycznej ewidencji operacji gospodarczych"
dynamiczny rachunek majątku i źródeł jego pochodzenia"
„prowadzony w dowolnej technice rachunek stanów i ich zmian dla wyodrębnionej kategorii majątkowej ",
„podstawowe urządzenie ewidencji księgowej służące do rejestracji jednorodnych operacji gospodarczych

Jawor
1. Konto „ Rozliczenie kosztów rodzajowych”? c) Występuje w warunkach ewidencji kosztów w układzie mieszanym lub rodzajowym. 2. Wyjaśnij istotę metody bilansowej. Z metody bilansowej rachunkowości wynika, że działalność gospodarczą należy rozpatrywać z dwóch przeciwstawnych punktów widzenia, z punktu widzenia rzeczowego (przedmiotowego) oraz z punktu widzenia finansowego.
3. Co zalicza się do rzeczowych aktywów obrotowych? - Zapasy
- Należności krótkoterminowe
- Inwestycje krótkoterminowe
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
4. Wymień cechy charakterystyczne operacji gospodarczej? wyrażana jest wartościowo, a ewentualny pomiar w jednostkach naturalnych ma tylko i wyłącznie charakter pomocniczy,
wchodzi w zakres działalności konkretnego podmiotu i z punktu jego widzenia powinna być rozpatrywana,
powoduje dwie, równoczesne, równe co do wartości zmiany w stanie składników majątkowych bądź/i źródłach jego pochodzenia, co powoduje że musi być rozpatrywana z dwóch różnych punktów widzenia
5. Co oznacza zasada podwójnego zapisu? Zasada podwójnego zapisu stanowi, iż każda operacja gospodarcza jest zapisywana:
• na co najmniej dwóch kontach (podczas zapisu prostego są to dwa konta, podczas złożonego może to być większa ilość kont, ale tak aby suma zapisów po stronie debetowej była równa sumie zapisów po stronie kredytowej) - zapis podwójny,
• po przeciwnych stronach tych kont (zgodnie z zasadą przeciwwagi) - zapis dwustronny,
• w tej samej kwocie (zgodnie z zasadą równowagi) - zapis jednakowy.
6. Czy bilans ma charakter dynamiczny? b) nie
7. Co oznacza zasada współmierności kosztów i przychodów. Na wynik finansowy wpływają zrealizowane w roku obrotowym przychody odpowiednie i związane z ich uzyskaniem, a więc współmierne do nich, koszty zarówno rzeczywiście poniesione (np. opłacone) jak i przypadające na dany rok, choć nie opłacone lub nawet nie notyfikowane.
8. Podaj interpretacje sald konta „ Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”. Dt- należności od odbiorców/dostawców
Cr- zobowiązania wobec odbiorców/dostawców
9. Gdy kontrahent jest osobą prawną i reguluje płatność za transakcję przekraczającą 15 tys. Euro to wybierze:
b) akredytywę
10. Czy prawo bilansowe określa dolną granicę wartości środków trwałych? a) Tak
11. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się:
b) nabyte autorskie prawa majątkowe
12. Czy wszystkie konta wynikowe nie zawierają sald?
b) nie
13. Co to jest wartość netto środka trwałego ?


(…)

… od dnia bilansowego wykazuje się w bilansie jako:
b) należności długoterminowe
23. Czy opakowania zaliczane są do:
b) materiałów.
24. Czy naliczane przez bank odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki w każdym przypadku traktowane są jako przychody finansowe? a) tak
25. Czy w każdym przypadku dzień 31 grudnia jest momentem bilansowym?
b) nie
26. W pozycji kapitałów własnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz