Rachunkowość - rachunek zysków i strat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3220
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - rachunek zysków i strat - strona 1 Rachunkowość - rachunek zysków i strat - strona 2 Rachunkowość - rachunek zysków i strat - strona 3

Fragment notatki:

21-stronicowa notatka z rachunkowości w formacie doc. W jej treści takie zagadnienia jak: rachunek zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny), ewidencja kosztów w układzie rodzajowym, koszty według rodzajów i ich rozliczenie, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników, amortyzacja, pozostałe koszty rodzajowe, koszty w układzie kalkulacyjnym, konta służące do ewidencji kosztów według typów działalności, koszty działalności podstawowej, działalność pomocnicza i socjalna, koszty zarządu. Ponadto w notatce: rozliczenie kosztów działalności, zmniejszenie stanu produktów, zwiększenie stanu produktów, cash flow, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, źródła gromadzenia środków, kierunki wydatkowania środków, stany bilansowe w jednostce gospodarczej, przykład sprawozdania cash flow, przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej, z działalności inwestycyjnej, aktualizacja wyceny i umorzenie, ujmowanie środków trwałych na koncie, cena rynkowa, koszt wytworzenia, aktualizacja wyceny, umorzenie środków trwałych. W treści notatki ponadto: odpisy amortyzacyjne, roczna stopa amortyzacji, metoda degresywna, progresywna, naturalna, metoda malejącego salda, metoda sumy cyfr rocznych lub amortyzacji malejącej, metoda SOYD, aktualizacja wyceny środków trwałych, schemat aktualizacji wyceny środków trwałych, wartości niematerialne i prawne, książka inwentarzowa, dokumenty (oznaczenia ) dotyczące środków trwałych, zasady ewidencji i rozliczania inwestycji. W notatce można się także spotkać z takimi pojęciami jak na przykład: charakter finansowego majątku trwałego, udziały, akcje, wycena elementów majątku trwałego, leasing, rozliczenia międzyokresowe kosztów, czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozliczenie międzyokresowe bierne, rezerwy, rezerwy i zasady ich tworzenia, rezerwy na należności rozwiązuje się w przypadku, rezerwy tworzone na podatek dochodowy i inne.

RACHUNKOWOŚĆ
Rachunek zysków i strat
PORÓWNAWCZY
KALKULACYJNY
Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi
Przychody ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
Koszty działalności operacyjnej
Wartość sprzedanych towarów Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
Amortyzacja
Pozostałe
Wynik finansowy ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi
Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty wytworzenia sprzedanych towarów i produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów
Koszt sprzedaży
Koszt ogólnego zarządu
Wynik finansowy ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Wynik z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik z działalności gospodarczej
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Wynik finansowy brutto
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
Wynik finansowy netto
Do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym służą konta zgrupowane w Zespole 4 w Planie Kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Na kontach tych ujmowane są koszty proste działalności eksploatacyjnej rzeczywiście poniesione w danym okresie sprawozdawczym, bez względu na to jakiego okresu faktycznie dotyczą.
W układzie rodzajowym wydziela się konta:
„Zużycie materiałów i energii

(…)

… trwałych:
OP - przyjęcie środka trwałego
LT - likwidacja środka trwałego
PT - przyjęcie lub przekazanie środka trwałego
Dla wartości niematerialnych i prawnych amortyzacji dokonuje się tylko metodą liniową.
Nie amortyzuje się dzieł sztuki, obiektów zabytkowych i gruntów.
Na dzień bilansowy inwestycje rozpoczęte wycenia się według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny…
… za korzyści określone w umowie (pożyczki długoterminowe, należności długoterminowe) oraz dłużne papiery wartościowe, czyli obligacje i bony skarbowe
Dłużne papiery wartościowe na dzień bilansowy wycenia się według cen sprzedaży. Różnica między ceną nabycia a aktualną ceną sprzedaży zaliczana jest do kosztów lub przychodów finansowych.
Konto „Finansowy majątek trwały” może wykazywać wyłącznie saldo Dt…
… finansowe”
Ogólnie wycenę elementów majątku trwałego dokonuje się według cen nabycia z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny co oznacza, że cena nabycia na dzień bilansowy nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej. Od wartości tego majątku nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, ale jego wartość może ulegać deprecjacji (zmniejszania wartości) lub aprecjacji (zwiększenia wartości).
Przy deprecjacji…
… zgromadzonych na rachunku bankowym 2400 zł
4) Na skutek pożaru uległy zniszczeniu materiały w magazynie 29000 zł
5) Otrzymano na rachunek bankowy karę umowną od dostawcy 31000 zł
6) Otrzymano przelewem odsetki od obligacji 12000 zł
7) Zapłacono przelewem odsetki za zwłokę 4100 zł
8) Odpisano nieściągalne należności 37000 zł
9) Przeksięgujemy konta wynikowe na konto „Wynik finansowy”
Zobowiązania Pozostałe…
… z działalności finansowej dotyczą zaszłości, które powodują zmiany w wielkości i strukturze kapitału własnego oraz zapożyczeń jednostki gospodarczej, czyli zaciąganie i spłata kredytów, pożyczek, wypłata dywidend, płatności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług itp.
Aktualizacja wyceny i umorzenie
Środki trwałe na koncie ujmowane są według wartości brutto (początkowej), którą jest cena nabycia, koszt…
… we własnym zakresie.
Cena rynkowa stosowana jest, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Jest to cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
W bilansie środki trwałe wyraża się według wartości netto, którą jest wartość brutto pomniejszona o umorzenie.
Wartość początkowa (brutto) i dokonane na dany moment odpisy amortyzacyjne w związku z inflacją podlegają…
…, polegającego na okresowym umożliwieniu korzystania z danej rzeczy za odpowiednią opłatę.
Leasing dzielimy go na:
Leasing operacyjny - właścicielem przedmiotu jest leasingodawca i dokonuje on odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe dla leasingodawcy stanowią przychód, natomiast dla leasingobiorcy są kosztem. W leasingu tym ujęte zasady są podobne do umowy dzierżawy lub najmu, ryzyko i korzyści wynikające…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz