Plan kont, wzorcowy, WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1582
Wyświetleń: 7392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plan kont, wzorcowy, WYKŁAD - strona 1 Plan kont, wzorcowy, WYKŁAD - strona 2 Plan kont, wzorcowy, WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto, notatka zawiera także omówienie zadań kont zespołu 0 i 1 wraz z komentarzem i rysunkami.

Rachunkowość – wykład  str. 1 WZORCOWY PLAN KONT 
  Zespół 0 – Aktywa trwałe  
(środki trwałe, środki trwałe w budowie, WNiP) - 010 – Środki trwałe - 020 – Wartości niematerialne i prawne - 030 – Długoterminowe aktywa finansowe - 070 – Umorzenie środków trwałych (Pasywne) - 071 – Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (Pasywne) - 080 – Środki trwałe w budowie 
  Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe1 - 100 – Kasa - 130 – Rachunek bankowy - 138 – Kredyty bankowe - 141 – Krótkoterminowe aktywa finansowe - 145 – Inne środki pieniężne 
  Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia2 
- 200 – Rozrachunki z odbiorcami - 210 – Rozrachunki z dostawcami - 22 Rozrachunki publiczno – prawne - 220 – Rozrachunki z tytułu VAT - 221 – Rozrachunki z Tytułu innych podatków - 223 – Rozrachunki z tytułu ZUS - 224 – inne Rozrachunki publiczno – prawne - 24 – Pozostałe rozrachunki - 240 – Pożyczki - 242 – Zobowiązania z tytułu obligacji i papierów wartościowych - 244 – Należności dochodzone na drodze sądowej 
  Zespół 3 – Materiały i towary 
- 300 – rozliczenie zakupu - 310 – materiały - 330 – towary - 34 – odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów 
  Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczanie 
- 40 – koszty według rodzajów - 400 – amortyzacja - 401 – zużycie materiałów i energii - 402 – usługi obce - 403 – podatki i opłaty - 404 – wynagrodzenia (brutto) - 405 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 409 – pozostałe koszty operacyjne - 490 – rozliczenie kosztów rodzajowych3  
  Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczanie 
- 500 – koszty działalności podstawowej – produkcyjnej - 500 – Koszty działalności podstawowej – usługowej 
                                                           
1 Środki płynne, mogą byd natychmiastowo zamienione na gotówkę, czeki, weksle 
2 Z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeo 
3 Jeśli jednostka gospodarcza stosuje równoczesna 2 układy ewidencyjne kosztów to stosuje konto rozliczenie kosztów rodzajowych 
 Paweł Czudecki Rachunkowość – wykład  str. 2 
- 521 – koszty wydziałowe - 522 – koszty zakupu - 530 – koszty działalności pomocniczej - 551 – koszty sprzedaży4 - 555 – koszty ogólnego zarządu - 580 – rozliczenie kosztów działalności 
  Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe (np. czynsz) 
- 60 – produkty gotowe i półfabrykaty - 600 – produkty gotowe  

(…)

… międzyokresowe kosztów
Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
- 700 – sprzedaż produktów
- 701 – koszty sprzedanych produktów
- 730 – sprzedaż towarów
- 731 – wartośd sprzedanych towarów w cenach zakupu
- 740 – sprzedaż materiałów
- 741 – wartośd sprzedanych materiałów w cenach zakupu
- 750 – przychody finansowe
- 751 – koszty finansowe
- 760 – pozostałe przychody operacyjne
- 761 – pozostałe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz