Rachunkowość - Rachunek majątku i kapitału WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 826
Wyświetleń: 4417
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - Rachunek majątku i kapitału WYKŁAD - strona 1 Rachunkowość - Rachunek majątku i kapitału WYKŁAD - strona 2 Rachunkowość - Rachunek majątku i kapitału WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto, z notatki można się dowiedzieć: co powinny zawierać dowody księgowe, jakie są zasady funkcjonowania kont księgowych, jak dzielimy konta księgowe, jak wyglądają konta aktywów i pasywów, jakie są podstawowe zasady ewidencji na kontach, jakie są podstawowe pozycje bilansowe, co to jest umorzenie, co to jest amortyzacja, jakie wyróżniamy metody amortyzacji, w jaki sposób wyceniamy środki trwałe, jak dzielimy wartości niematerialne i prawne, w jaki sposób dzielimy rozrachunki.

Rachunkowośd - wykład  str. 1 RACHUNEK MAJĄTKU I KAPITAŁU 
  Zdarzenia gospodarcze: 
- powodujące zmiany majątkowo-kapitałowe (operacje gospodarcze) - niepowodujące zmian majątkowo- kapitałowych (pozostałe zdarzenia gospodarcze) 
  Operacje gospodarcze â€“ udokumentowane zdarzenia gospodarcze, prowadzące do zmian 
majątkowo-kapitałowych danej  jednostki gospodarczej i podlegające ewidencji rachunkowej 
 Operacje gospodarcze â€“ podział 
  Operacje bilansowe: 
- Aktywne: zachodzą tylko w ramach aktywów i powodują równoczesne ich zwiększenie i zmniejszenie; np. przekazanie środków z kasy na rachunek bankowy (kasa â€“ aktywa na â€ž-„, rachunek bankowy â€“ aktywa na â€ž+”) - Pasywne: zachodzą jedynie w ramach pasywów i powodują równoczesne zwiększenie i zmniejszenie pasywów, nie wpływając na sumę bilansową; np. spłata zobowiązao z tytułu dostaw i usług poprzez wystawienie weksla (zobowiązania z tytułu dostaw i usług â€“ pasywa na â€ž-„ , zobowiązania wekslowe â€“ pasywa na â€ž+”) - Aktywno- pasywne â€ž+” (zwiększające): to operacje które wpływają równocześnie na aktywa i pasywa powodując ich równoczesne zwiększenie; np. zakup na kredyt kupiecki towarów (towary â€“ aktywa na â€ž+”, zobowiązania z tytułu dostaw i usług â€“ pasywa na â€ž+”) - Aktywno- pasywne â€ž-„  (zmniejszające): powodują równoczesne zmniejszenie aktywów i pasywów jednostki i przyczyniają się do zmniejszenia sumy bilansowej; np. spłata zobowiązao z tytułu podatków z rachunku bankowego (rachunek bankowy â€“ aktywa na â€ž-‘’, zobowiązania z tytułu podatków, ceł, itd. â€“ pasywa na â€ž-‘’  
  Operacje wynikowe: 
- Powodujące zwiększenie majątku, przychodu i zysku netto; operacja wynikowa powodująca powstawanie przychodu(WP) - Powodujące zmniejszenie się majątku, przychodu i zysku netto; operacja wynikowa powodująca powstawanie kosztów (WK) - operacja wynikowa powodująca powstawanie zyków (WZ) - operacja wynikowa powodująca powstawanie strat (WS)  
Np. sprzedaż towaru na kredyt kupiecki: (WP) 
1)  Przychody ze sprzedaży towarów (Przychody â€ž+”) 2)  Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa â€ž+”) 
Np. naliczono koszty wynagrodzeo: (WK) 
1)  Koszt (wynagrodzenia) (Koszty „+”) 2)  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeo (Pasywa â€ž+”) 
 Przykład  /Klasyfikacja operacji gospodarczych/  W samoobsługowej stacji benzynowej â€žPompa” w styczniu 2011 miały miejsce następujące operacje 

(…)

… przedsiębiorstwa)
Rzeczowe aktywa trwałe w bilansie:
- środki trwałe
- środki trwałe w budowie
- zaliczki na środki trwałe w budowie
Środki trwałe podstawowe zagadnienia
Podział
Nieruchomości w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki, budowle
będące odrębną własnością, lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
Maszyny, urządzenia…
…), PWS (polecenie wyjazdu służbowego)
LT (likwidacja środka trwałego), OT (odbiór techniczny środka trwałego)
Zasady funkcjonowania ksiąg księgowych
Konto księgowe (wł. contare) to podstawowe urządzenie księgowe służące do rejestracji
operacji gospodarczych.
Układ konta:
- Jednostronna tabela zwana „paginą”,
- Dwustronna tabela zwana „folio”,
- Teowy, kształt litery „T” stosowanie w celach edukacyjnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz