Rachunkowość - proces zakupu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - proces zakupu - strona 1 Rachunkowość - proces zakupu - strona 2 Rachunkowość - proces zakupu - strona 3

Fragment notatki:

Wśród tych pojęć znajdują się: proces zakupu, konto kosztów, przychody, wynik finansowy, proces sprzedaży, operacje gospodarcze, cechy konta, saldo, konto dwustronnicowe, konto jednostronnicowe, otwarcie i zamknięcie konta, zasady ewidencji, majątek trwały, finansowe składniki majątku trwałego, rzeczowe składniki majątku trwałego, środki trwałe, składniki majątku obrotowego, zapasy, należności, środki pieniężne, fundsze obce i własne, zysk, bilans, klasyfikacja kont, procedury ewidencyjne, pojęcie i klasyfikacja materiałów i towarów, wycena materiałów i towarów, wycena rozchodu i zapasów, dokumenty które są podstawą ewidencji na kontach rzeczowego majątku obrotowego, rejestr zakupu, cena zakupu, koszty własne, straty, nakład, rodzaje klasyfikacyjne kosztów, pozioma podzielność konta, pionowa podzielność konta, reguła dwustronnego zapisu, układ rodzajowy kosztów, układ funkcjonalny kosztów

Proces zakupu obejmuje dwa fakty :- otrzymanie od dostawcy faktury- dokument fizycznego przyjęcia Pz.
Dostawy niefakturowane są to dostawy dla których nie ma pokrycia w fakturze.
Materiały w drodze suma faktur nie mająca pokrycia w Pz.
Elementy w fakturze wartość materiałów, opakowanie, koszty transportu i VAT.
Konto rozliczenie zakupu na tym koncie ujmuje się wartość faktury niezależnie od nadejścia materiałów oraz wartość materiałów niezależnie od otrzymanej faktury.
Narzut odchyleń przypadający na wydane do zużycia materiały liczymy ze wzoru x=(wydanie Rw • odchylenia od cen ewidencyjnych materiału) / Pz.
Konto kosztów funkcjonuje w ten sposób, że zbiera koszty na stronie debet i ujmuje zmniejszenia na stronie kredyt.
Przychody stanowią kwoty otrzymane lub należne za sprzedane wyroby, inne rzeczowe elementy majątku, usługi, świadczenia.
Nadzwyczajne zyski są określane jako przyrost środków rzeczowych, pieniężnych lub należności bądź zmniejszenie zobowiązań.
Wynik finansowy definiowany jako dokonane w ciągu okresu sprawozdawczego przyrost ( ± ) kapitału własnego. Żeby ustalić wynik finansowy należy otworzyć konto o tej nazwie i na to konto przenieść wynik ze sprzedaży towarów i kosztów działalności.
Proces sprzedaży księgowany jest w dwóch etapach : księguje się dochody ze sprzedaży i te dochody księgowane są na koncie sprzedaż wyrobów Najczęstszym księgowaniem dochodów od sprzedaży są : - należności od odbiorców (sprzedaż bezgotówkowa) - kasa (gotówkowa w korespondencji z kasą).
Operacje gospodarcze powodujące zmiany w składnikach majątku : A + o - o = P są to które powodują zwiększenie stanu jednego składnika aktywów i jednoczesne zmniejszenie innego w wyniku czego ogólny stan majątkowy nie ulega zmianie ( podjęcie gotówki z rachunku bankowego do kasy ).
Operacje gospodarcze powodujące zmiany w P : A = P + o - o ( przeznaczenie części wygospodarowanego zysku na zwiększenie kapitału własnego.
Operacje gospodarcze powodujące zwiększenie A i P : A + o = P + o ( zakup materiałów w trybie bezgotówkowym ).
Operacje gospodarcze powodujące zmniejszenie A i P : A - o = P - o (spłata zobowiązań dostawcom )
Cechy Konta - każde konto ma swoją nazwę, która określa co jest przedmiotem ewidencji na tym koncie- każde konto ma dwie strony lewa Dt prawa Ct. Jedna ze stron służy do ewidencji wszystkich operacji gospodarczych zwiększających stan początkowy a druga zmniejszających- w wyniku ewidencji na koncie zdarzeń operacyjnych każde konto wykazuje obroty- w dowolnym momencie istnieje możliwość ustalenia aktualnego stanu konta czyli salda
Saldo - należy ustalić og

(…)

… środki trwałe
Składniki majątku obrotowego to:
zapasy
należności
środki pieniężne
Zapasy to :
pozycje majątkowe przechowywane w magazynach np. surowce i materiały, produkcje w toku, półfabrykaty, produkty gotowe, towary
Należności to :
środki gospodarcze, które są w rozrachunkach, pomiędzy kontrahentami, pracownikami, a daną jednostką i które po upływie określonego czasu zostaną zamienione na środki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz