Rachunkowośc podatkowa - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2030
Wyświetleń: 5061
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowośc podatkowa - wykłady - strona 1 Rachunkowośc podatkowa - wykłady - strona 2 Rachunkowośc podatkowa - wykłady - strona 3

Fragment notatki:Obowiązki podatnika.
W przypadku zatrudniania pracowników – prowadzenie ewidencji zatrudnienia wraz z indywidualnymi kartami przychodów i przechowywanie ich w miejscu prowadzenia działalności
Wystawianie na żądanie klienta rachunków lub faktur i przechowywanie ich przez 5 lat licząc od końca roku w którym je wystawiono.
Powiadamianie U.S. o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na stawkę podatku lub zastosowanie tej formy opodatkowania.
Złożenie po zakończonym roku podatkowym deklaracji o wysokości zapłaconej i odliczonej składki zdrowotnej - PIT 16A.
W przypadku pozostawania w nowym roku na tej samej formie opodatkowania opłacanie podatku w ubiegłorocznej wysokości do momentu otrzymania nowej decyzji.

Przykłady
- wierzytelności odpisane jako przedawnione
- odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych do których stosuje się Ordynację Podatkową
- kosztów reprezentacji w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów w tym alkoholowych
- składek na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa (są wyjątki)
- niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz nieopłaconych składek ZUS


(…)


Rachunkowość podatkowa Uproszczone formy opodatkowania. Karta podatkowa.
Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych.
Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych.
Zasady ogólne - podatkowa księga przychodów i rozchodów. Karta podatkowa. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów…
… 28 wraz z załącznikami do 31 stycznia.
Jeżeli podatnik z jakiegoś powodu utraci prawo do ryczałtu ma obowiązek od dnia utraty przejść na p.k.p.i.r. i opłacać podatek na zasadach ogólnych. Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz. U. nr 152 poz. 1475 ze zm. P.k.p.i.r. Podatkową księgę prowadzą:
Osoby fizyczne Spółki cywilne i jawne osób fizycznych
Spółki partnerskie
Osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia zawartych na podstawie odrębnych umów
Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, jeśli zgłosiły zamiar prowadzenia ksiąg
Osoby duchowne, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku p.k.p.i.r…
…, iż za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
Przychody w ujęciu podatkowym Moment powstawania przychodów.
ZASADA OGÓLNA
Za datę powstania przychodu podatkowego z działalności…
… przychodów jeżeli wartość 1€ = 4,3 zł w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Wartość kosztów uzyskania przychodów:
20.000 € ∙ 4,3 = 86.000
86.000/140.000 = 61,43%
5.000 ∙ 61,43% = 3.071 W firmie M w ewidencji księgowej występują następujące pozycje kosztów:
1) amortyzacja budynków 26.000
2) amortyzacja gruntów 12.000
3) naliczone lecz niewypłacone wynagrodzenia 94.000
4) odzież ochronna dla pracowników 3.000…
… (ustawy) oraz wykonawczym (rozporządzenia i zarządzenia).
Zasady prawa podatkowego mają charakter zmienny, doraźny, nieobiektywny ekonomicznie i uzależniony od aktualnej polityki podatkowej. Nadrzędne zasady rachunkowości w kontekście prawa podatkowego ZASADA MEMORIAŁOWA
W księgach rachunkowych i wyniku finansowym jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego niezależnie od tego czy rozrachunki z nimi związane zostały uregulowane czy też nie.
Nadrzędne zasady rachunkowości w kontekście prawa podatkowego ZASADA MEMORIAŁOWA
W prawie podatkowym stosowana jest zarówno zasada memoriałowa jak i kasowa. „przychodami są przede wszystkim otrzymane pieniądze, wartości pieniężne…
……”
„za przychody… uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane…” Nadrzędne zasady rachunkowości w kontekście prawa podatkowego Zasada współmierności przychodów i kosztów W celu ustalenia wyniku finansowego danego roku obrotowego przyjmuje się przychody i koszty kształtujące ten wynik w danym okresie czyli koszty współmierne czasowo i przedmiotowo z przychodami
Problem RMK…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz