Rachunkowość - istota i cele, kierunki wykorzystania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3234
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - istota i cele, kierunki wykorzystania - strona 1 Rachunkowość - istota i cele, kierunki wykorzystania - strona 2 Rachunkowość - istota i cele, kierunki wykorzystania - strona 3

Fragment notatki:

Obszerna 18-stronicowa notatka z rachunkowości w formacie doc. W notatce omówione zostały następujące zagadnienia: pojęcie rachunkowości, cele rachunkowości, struktura systemu rachunkowości, funkcje rachunkowości, podstawowe zasady rachunkowości finansowej. W treści notatki można trafić na następujące zagadnienia: teoria rachunkowości, R. Mattessich i Y. Ijiri, opis kwantytatywny, ujęcie retrospektywne, S. Skrzywan, E. Burzym, rachunkowość jako tworzenie i dostarczanie kwantytatywnych, finansowych informacji dotyczących jednostki ekonomicznej i jej przedsięwzięć, analiza sytuacji finansowej firmy, celem systemu rachunkowości jest klasyfikowanie i grupowanie operacji gospodarczych dla przygotowania informacji w użytecznej, komunikatywnej formie, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość podatkowa. W treści notatki pojawiają się także takie pojęcia jak: system księgowości, struktura systemu rachunkowości w jednostce organizacyjnej, M. Dobija, księgowość jako system zapisu danych wynikających z pomiaru elementarnych operacji gospodarczych, schemat wykorzystania danych, karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, sposoby prowadzenia ewidencji, M. Dobija, dokumentacja VAT, zasada memoriału, zasada ostrożnej wyceny, zasada ciągłości, konsekwencje niestosowania zasad rachunkowości.

1.1 Pojęcie rachunkowości 3
1.2 Cele rachunkowości 5
1.3 Struktura systemu rachunkowości 7
1.4 Funkcje rachunkowości 12
1.5 Podstawowe zasady rachunkowości finansowej 14
Rachunkowość - istota, cele, kierunki wykorzystania.
1.1 Pojęcie rachunkowości.
Pojęcie rachunkowość jest wieloznaczne. Tym terminem określa się jedną z dyscyplin ekonomicznych, jak również system rachunkowości działający w konkretnym podmiocie gospodarującym. Zdarza się także zamienne używanie terminów "rachunkowość" i "księgowość". Liczne desygnaty pojęcia rachunkowość istnieją realnie , w związku z czym spróbuję naświetlić relacje zachodzące między niektórymi z nich.
Przedmiotem rachunkowości jako dyscypliny naukowej należącej do nauk ekonomicznych zajmowało się wielu uczonych . "Największą zgodność poglądów co do przedmiotu teorii rachunkowości reprezentują R. Mattessich i Y. Ijiri. R. Mattessich jednoznacznie związał teorię rachunkowości z teorią pomiaru ekonomicznego używając określenia: "opis kwantytatywny". Autor ten określa przedmiot teorii rachunkowości jako teorię kwantytatywnego opisu wielkości ekonomicznych charakteryzujących ekonomikę przedsiębiorstwa, przy czym opis ten jest oparty na pomiarach wielkości ekonomicznych (ujęcie retrospektywne)." Natomiast Y. Ijiri zrobił ważny krok w dziedzinie teorii rachunkowości, a mianowicie uznał, że żadna teoria naukowa dotycząca pomiaru nie może się prawidłowo rozwijać bez określenia celu, dla którego dokonuje się pomiarów. Naświetlił rolę rachunkowości w sterowaniu ekonomiką przedsiębiorstwa, wskazując przy tym na sprzężenie zwrotne występujące między procesami realnymi a procesami informacyjnymi, u podstawy których leży pomiar dokonywany w rachunkowości.
S. Skrzywan, który znacząco przyczynił się do rozwoju rachunkowości w Polsce, określił rachunkowość jako szczególny rodzaj jednostkowej ewidencji gospodarczej. "Jest ona systemem ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażonych w pieniądzu oraz bilansujących się ogólnych i szczegółowych danych liczbowych o działalności gospodarczej oraz o sytuacji majątkowej jednostki gospodarującej."
Różni uczeni określają rachunkowość jako system obserwacji

(…)

… z którym roczne sprawozdanie finansowe, winno być sporządzone nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, co daje czas na nadejście dowodów księgowych dokumentujących operacje gospodarcze dotyczące danego roku obrotowego, art. 20 ust.3 pkt.3 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym jednostka ma prawo w odniesieniu do operacji gospodarczych dotyczących danego roku obrotowego, a nie notyfikowanych jeszcze przez kontrahentów, do czasu otrzymania właściwych zewnętrznych obcych dowodów księgowych, sporządzić zastępcze dowody księgowe.
Przeciwieństwem zasady memoriałowej jest zasada kasowa. Zgodnie z nią o przypisaniu przychodów i kosztów danemu okresowi decyduje moment faktycznego uzyskania wpływu lub poniesienia wydatku. Pamiętać należy, że nie jest ona stosowana w rachunkowości. Natomiast w prawie podatkowym…
… do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Zasada ostrożnej wyceny - Polega na tym, że poszczególne aktywa i pasywa wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z uwzględnieniem realnej ich wartości możliwej do uzyskania na dzień wyceny (dzień bilansowy). Aktualizacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz