Rachunkowość i jego istota

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość i jego istota  - strona 1 Rachunkowość i jego istota  - strona 2 Rachunkowość i jego istota  - strona 3

Fragment notatki:


Rachunkowość Wykład I Program wykładu Istota rachunkowości. Majątek i źródło jego finansowania.
Bilans przedsiębiorstwa. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu
Pojęcie i funkcjonowanie konta księgowego.
Tworzenie konta przez podział.
Dokumenty księgowe. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa.
Ustalanie wyniku finansowego w sposób kalkulacyjny.
Istota rachunkowości Luca Paciali (1447 - 1517)
W 1494 opublikował pierwszą książkę na temat rachunkowości, „ Summa de arithmetica”, w której opisuje pełny system KSIĘGOWOŚCI PODWÓJNEJ.
(Ale korzenie praktyki rachunkowości sięgają pierwszych cywilizacji Mezopotamii.
Co to jest rachunkowość? Rachunkowość to język biznesu
Rachunkowość to sztuka - pomiaru
- opisu
- i interpretacji działalności gospodarczej
Rachunkowość to SYSTEM - identyfikacji
- pomiaru
- przetwarzania
- przekazywania informacji finansowych o sytuacji majątkowej i osiągniętych wynikach służący celom sprawozdawczym i decyzyjnym
Rachunkowość składa się z dwóch podstawow ych segmentów Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rachunkowość finansowa - zorientowana na zewnętrznych użytkowników
- nastawiona na przeszłość firmy
- dane mają charakter historyczny
- regulowana przez prawo spółek, standardy rachunkowości (Ustawa o rachunkowości, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości)
- wyniki dotyczą zwykle okresu obrachunkowego (roku)
Rachunkowość zarządcza - zorientowana na wewnętrznych użytkowników
- nastawiona na działania przyszłe - dane historyczne istotne tylko wtedy , gdy mogą być wykorzystane do przyszłych decyzji
- regulowana przez potrzeby menedżerów
- analizowany okres - różny w zależności od potrzeb
Potencjalni użytkownicy rachunkowości właściciele przedsiębiorstwa i potencjalni inwestorzy - rentowność, stopa zwrotu kapitału, stopień ryzyka
kredytodawcy i pożyczkodawcy - zdolność płatnicza, ocena ryzyka kredytowego
kontrahenci rynkowi - ogólna sytuacja finansowa, ceny i jakość oferowanych produktów, zdolność płatnicza
organa administracji państwowej i samorządowej - dane do statystki gospodarczej, polityki fiskalnej


(…)

… trwałe
Aktywa obrotowe
- aktywa trwałe stanowią część aktywów jednostki, które nie są zaliczone do aktywów obrotowych i będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż dwanaście miesięcy od dnia bilansowego
- aktywa obrotowe stanowią tę część aktywów jednostki, które w przypadku
1. aktywów rzeczowych przeznaczone są do zbycia lub zużycia w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danego podmiotu
2. aktywów finansowych - są płatne i wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia
Aktywa trwałe
Na aktywa trwałe składają się:
wartości niematerialne i prawne
rzeczowe aktywa trwałe
należności długoterminowe
inwestycje długoterminowe
długookresowe rozliczenia międzyokresowe
Wartości niematerialne i prawne
Nabyte przez jednostkę prawa majątkowe (nie wytworzone!!!) o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż rok, które przeznaczone są do wykorzystania na własne potrzeby:
Autorskie prawa majątkowe (np. do utworów literackich, programów komputerowych, projektów architektonicznych)
Licencje
Koncesje
Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych
… nowej technologii
Rzeczowe aktywa trwałe
To zasoby mające postać rzeczy, zaliczone do aktywów trwałych, którymi są
środki trwałe
środki trwałe w budowie
Środki trwałe
to rzeczowe aktywa trwałe spełniające następujące warunki:
są kompletne i zdatne do użytku
przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok
przeznaczone są na potrzeby jednostki
Środki trwałe
- nieruchomości, w tym: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki, budowle, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
- maszyny i urządzenia techniczne
- środki transportu
- ulepszenia w obcych środkach trwałych
- inwentarz żywy
Środki trwałe w budowie
to zaliczone do aktywów trwałych
- przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy oraz montażu
- ulepszenia…
… w
- nieruchomości
- wartości niematerialne i prawne
- długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki ,lokaty bankowe, metale szlachetne, dzieła sztuki i inne)
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
- są to głównie koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych
- aktywa z tytułu odroczonego podatku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz