Rachunkowość finansowa- wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa- wykład 9 - strona 1 Rachunkowość finansowa- wykład 9 - strona 2 Rachunkowość finansowa- wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE cz.1
1. Rachunkowość finansowa, Praca zbiorowa pod redakcją Z. Messnera, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Katowicach, Katowice 2001, rozdział 2.1 – 2.5, 2.7, rozdział 3.
2. Maria Niewiadoma, Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami, Difin, Warszawa2008, strony 86 –
102, 110 – 111.
A.
Aktywa trwałe
I.
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
1.
2.
3.
4.
II.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
3.
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt. 15 UR) – rozumie się przez to (...) rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z
nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku
i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także
będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.
Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt. 16 UR) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych
środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
W szczególności do środków trwałych zalicza się (art. 3 ust. 1 pkt. 15 UR):
• nieruchomości- w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu1, budowle i budynki, a także
będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
• maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
• ulepszenia w obcych środkach trwałych,
• inwentarz żywy.
Ulepszenia w obcych środkach trwałych to koszty poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego
polegające na (art. 31 ust. 1 UR):
• przebudowie,
1
Prawo użytkowania wieczystego gruntu jednostka otrzymuje na mocy umowy zawartej z pierwotnym właścicielem w formie aktu
notarialnego na okres 99 lat lub w wyjątkowych przypadkach na krótszy okres, nie mniejszy jednak niż 40 lat (art.236. §1. K.C.).
Uniwersytet Ekonomiczny, Ewa Wanda Maruszewska, Rachunkowość Finansowa
1
• rozbudowie,
• modernizacji,
• rekonstrukcji
powodujące, że wartość użytkowa tego środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną
przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą,
jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub
innymi miarami.
Wycena początkowa rzeczowych

(…)

… o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.
Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego
nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego
samego lub podobnego przedmiotu.
Cenę sprzedaży netto składnika aktywów stanowi (art.28 ust.5 UR):
• możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena jego sprzedaży…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz