Rachunkowość finansowa- wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa- wykład 10 - strona 1 Rachunkowość finansowa- wykład 10 - strona 2 Rachunkowość finansowa- wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE cz.2
1. Rachunkowość finansowa, Praca zbiorowa pod redakcją Z. Messnera, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Katowicach, Katowice 2001, rozdział 2.1 – 2.5, 2.7, rozdział 3.
2. Maria Niewiadoma, Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami, Difin, Warszawa2008, strony 86 –
102, 110 – 111.
A.
Aktywa trwałe
I.
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
1.
2.
3.
4.
II.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
3.
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to (...) nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych,
prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
c) know-how.
Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed
podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli:
1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie
określone,
2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej
podstawie jednostka podjęta decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii,
3) koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub
zastosowania technologii.
Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od
niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest
niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi ujemną wartość firmy.
Uniwersytet Ekonomiczny, Ewa Wanda Maruszewska, Rachunkowość Finansowa
1
Wycena początkowa wartości niematerialnych i prawnych
Tytuł wartości niematerialnej
Sposób nabycia
i prawnej
Prawa majątkowe i prawa
pokrewne
Wartość początkowa
Zakup
Cena nabycia
Darowizna
Aport
Według ceny sprzedaży takiego samego
lub podobnego przedmiotu
Koszt wytworzenia (rzeczywiście
poniesione koszty)
Różnica między ceną nabycia określonej
jednostki lub zorganizowanej jej części
a niższą od niej wartością godziwą
przejętych aktywów netto
Koszty zakończonych prac
rozwojowych
Wytworzenie
Wartość firmy
Zakup jednostki
Otrzymanie w

(…)

… technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn
powodujących trwałą utratę wartości wartości niematerialnej i prawnej, dokonuje się – w ciężar pozostałych
kosztów operacyjnych – odpowiedniego odpisu aktualizującego jej wartość.
Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz