Rachunkowość finansowa- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa- wykład 5 - strona 1 Rachunkowość finansowa- wykład 5 - strona 2 Rachunkowość finansowa- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
27/10/2011
Literatura obowiązkowa:
1.
2.
Rachunkowość finansowa, Praca zbiorowa pod redakcją Z. Messnera, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, rozdział 6.
Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw z uwzględnieniem
znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Finans-Servis, Warszawa 2001, rozdział 5.5 – 5.7.
Przez rozrachunki rozumie się należności lub zobowiązania, których osoby dłużnika i wierzyciela są
określone, kwota jest akceptowana przez obydwu kontrahentów, a termin regulacji wierzytelności został
pomiędzy nimi uzgodniony lub wynika z odpowiednich przepisów1.
ŁĄCZENIE KONT. KONTA AKTYWNO – PASYWNE
1) KONTO AKTYWNO-PASYWNE DWUSLADOWE
Rozrachunki z ..................
Saldo początkowe należności
Saldo początkowe zobowiązań
Operacje zwiększające należności
Operacje zwiększające zobowiązania
Operacje zmniejszające zobowiązania
Operacje zmniejszające należności
Obroty Wn
Obroty Ma
Saldo końcowe zobowiązań
Saldo końcowe należności
Saldo końcowe należności = Saldo początkowe należności + obroty zwiększające należności –
obroty zmniejszające należności
Saldo końcowe zobowiązań = Saldo początkowe zobowiązań + obroty zwiększające
zobowiązania – obroty zmniejszające zobowiązania
2) KONTO AKTYWNO-PASYWNE JEDNOSALDOWE
Rozrachunki z ..................
Saldo początkowe należności
Saldo początkowe zobowiązań
Operacje zwiększające należności
Operacje zwiększające zobowiązania
Operacje zmniejszające zobowiązania
Operacje zmniejszające należności
Obroty Wn
Obroty Ma
Saldo końcowe zobowiązań
LUB
Saldo końcowe należności
1
Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw z uwzględnieniem postanowień znowelizowanej
ustawy o rachunkowości, Finans-Servis, Warszawa 2001, strona 113.
Uniwersytet Ekonomiczny, Ewa Wanda Maruszewska, Rachunkowość Finansowa
1
Przykład 1
Konto dwusaldowe
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Sp. N
20 000 5 000 Sp. Z
Konto jednosalowe
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Sp. 15 000
10 000 10 000
13 500 11 000
N 10 000 10 000 Z
11 000 N
Z 13 500
43 500 26 000
Sk. Z
1 500 19 000 Sk. N
45 000 45 000
38 500 21 000
17 500 Sk. N
38 500 38 500
Przykład 2
Konto jednosaldowe
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Sp. 17 000
Konto dwusalowe
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Sp. N 17 000
N 10 000 10 000 Z
N 13 500 11 000 N
N 10 000 10 000 Z
11 000 N
Z 13 500
40 500 21 000
19 500 Sk. N
40 500 40 500
40 500 21 000
Sk. Z 10 000 29 500 Sk. N
50 500 50 500
KLASYFIKACJE ROZRACHUNKÓW
Klasyfikacja rozrachunków w oparciu o kryterium podmiotowe:
1) Rozrachunki z odbiorcami
2) Rozrachunki z dostawcami,
3) Rozrachunki publiczno-prawne,
4) Rozrachunki z pracownikami,
5) Rozrachunki wewnątrzzakładowe,
6) Rozrachunki pozostałe
Klasyfikacja rozrachunków w oparciu o termin płatności:
1) Rozrachunki krótkoterminowe,
2) Rozrachunki długoterminowe.
Uniwersytet Ekonomiczny, Ewa Wanda Maruszewska, Rachunkowość Finansowa
2
UJĘCIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

(…)

… - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest
zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy składniki należności i zobowiązań wyrażone w walutach obcych wycenia się
po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.
Przykład 4
wariant A
Przedsiębiorstwo na dzień 1 listopada 200X roku posiada…
… na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Ewidencja rozrachunków z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych rozliczeń z ZUS
1 – składki ubezpieczeń społecznych od
wynagrodzeń pracowników obciążające
pracodawcę
Zobowiązania wobec
Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych /
Rozrachunki z ZUS
Różne koszty
2 – składki ubezpieczeń społecznych
potrącane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz