Rachunkowość finansowa egzamin Alfa

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa egzamin Alfa - strona 1 Rachunkowość finansowa egzamin Alfa - strona 2 Rachunkowość finansowa egzamin Alfa - strona 3

Fragment notatki:

Egzamin z Rachunkowości finansowej
Studia licencjackie – IV semestr
W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Alfa” specjalizującej się w produkcji maszyn górniczych
będącej podatnikiem podatku VAT ewidencjonującej koszty w układzie rodzajowym , a następnie rodzajowo
– funkcjonalnym, salda wybranych kont na dzień 31.12.07 przedstawiały się następująco:
Dt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Inwestycje długoterminowe
Materiały
Wyroby gotowe
Towary
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Bieżący rachunek bankowy
Środki pieniężne w kasie
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Zysk
Kredyty bankowe
Rozrachunki z ZUS
Rozrachunki z budżetem
Rozrachunki z tytuły wynagrodzeń
Inne rozrachunki z pracownikami
Umorzenie środków trwałych
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
10000
80000
14000
6000
20000
7000
9000
24000
34000
12000
Ct
36000
140000
22000
15000
20000
6400
3800
1800
5000
9000
3800
Na saldo „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” Ct 1.800 składa się niewypłacone pracownikom
wynagrodzenie.
Na saldo Dt konta „Inne rozrachunki z pracownikami” składa się nierozliczona zaliczka na koszty podróży
służbowej 5.000.
W miesiącu styczniu wystąpiły następujące operacje gospodarcze:
1. Z rachunku bankowego dokonano opłaty na rzecz administracji centralnej i terenowej (opłaty skarbowe)
500
2. Rozliczono koszt opłat skarbowych.
3. Opłacono wekslem własnym fakturę za usługę biura rachunkowego
Wartość netto usługi
2.000
 Podatek VAT 22%
440
 Ogółem wartość faktury
2.440
4. Rozliczono koszt usługi biura rachunkowego.
5. Przekazano w formie darowizny komputer dla Domu Dziecka
 Wartość początkowa 3.000
 Dotychczasowe umorzenie 1.800
 Podatek VAT 22%
6. Postawiono w stan likwidacji (wyposażenie, stoliki komputerowe)
 Wartość początkowa 8.000
 Dotychczasowe umorzenie 5.000
 Koszty demontażu według faktury 800
 Wartościowe odpadki 600
7. Otrzymano nieodpłatnie akcje spółki „Orion” o wartości 15.000 i potraktowano je jako długoterminową
lokatę portfelową
8. Przyjęto nowego wspólnika, jako udział wniósł „know-how” – wartość udziału 10.000
9. Naliczono i zaksięgowano amortyzację środków trwałych 15.000
10. Rozdzielnik amortyzacji:
 Amortyzacja maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcyjnym 10.000
 Amortyzacja komputerów wykorzystywanych przez administrację 5.000
11. Dokonano aktualizacji środków trwałych wskaźnikiem (1,5) – dotyczy salda początkowego
12. Otrzymano fakturę za projekt nowego garażu:
 Wartość prac projektowych 1.500
 Podatek VAT 22%
330
 Ogółem wartość faktury
1.830
13. Bank pobrał:
 Ratę kredytu zaciągniętego na budowę garażu 6.000
 Odsetki od kredytu 900
14. Ujawniono nie zaewidencjonowany projekt wynalazczy 7.000
15. Z kasy jednostki wypłacono pracownikom zaliczkę na poczet wynagrodzeń za bieżący miesiąc wg listy
zaliczek na płace 4.000
16. Wyemitowano akcje:
 Wartość nominalna 20.000
 Cena emisyjna 23.000
 Koszty

(…)

… rodzajowych 2.000
a) Środki trwałe 3.000
c) Rozrachunki z tyt.VAT 660
a) Środki trwałe 8.000
Śr. trwałe w likwidacji 8.000 (poza bilansem)
c) Rozr. z dostawcami i odbiorcami 800
d) Pozostałe przychody operacyjne 600
Pozostałe przychody operacyjne 15.000
Kapitał udziałowy 10.000
Umorzenie środków trwałych 15.000
a,b) Rozliczenie kosztów rodzajowych 15.000
a) Kapitał z aktualizacji wyceny 40.000
b) Umorzenie…

Amortyzacja 15.000
a) Koszty działalności podstawowej 9.000
b) Koszty zarządu 6.000
a) Środki trwałe 40.000
b) Kapitał z aktualizacji wyceny 4.500
a) Środki trwałe w budowie 1.500
b) Rozr. z tyt.VAT 330
a) Kredyty bankowe 6.000
b) Środki trwałe w budowie 900
Ct
Bieżący rachunek bankowy 500
Rozliczenie kosztów rodzajowych 500
Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 4.000
Środki pieniężne w kasie 4.000
a) Koszty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz