Rachunek kosztów- zadanie domowe ćwiczenia 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3185
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów- zadanie domowe ćwiczenia 4 - strona 1 Rachunek kosztów- zadanie domowe ćwiczenia 4 - strona 2 Rachunek kosztów- zadanie domowe ćwiczenia 4 - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie domowe - ćwiczenia 4 Kalkulacja - inaczej rachunek kosztów jednostkowych (rachunek nośników kosztów). Kalkulacja jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia wysokości kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji
Koszt wytworzenia produ ktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku produktu w toku - także z uwzględnieniem stopnia jego przetworzeń. Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:
będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych; ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny; magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji; kosztów sprzedaży produktów.
Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione
Kalkulacja doliczeniowa - polega na odrębnej ewidencji kosztów bezpośrednich dla poszczególnych produktów oraz doliczeniu do nich, za pomocą specjalnych kluczy rozliczeniowych, odpowiedniej części kosztów pośrednich. W efekcie uzyskujemy koszt zbliżony do kosztu indywidualnego.
Kalkulacja podziałowa prosta stosowana jest w przypadku produkcji masowej (opakowań, gwoździ, drutu). W praktyce występują następujące warianty metody kalkulacji podziałowej prostej, a mianowicie:
a) kalkulacja podziałowa prosta globalna,
b) kalkulacja podziałowa prosta uwzględniająca produkcję nie zakończoną,
c) kalkulacja podziałowa prosta materiałów bezpośrednich i kosztów przerobu.
Kalkulacja podziałowa pozwala ustalić koszt jednostkowy wyrobu przez podzielenie kosztu całkowitego przez ilość wytworzonych wyrobów. Koszt jednostkowy ustala się w tej kalkulacji według formuły:


(…)

… mogą być: cena, czas obróbki, pojemność, grubość, ciężar właściwy itp., przy czym współczynnik powinien być tak dobrany, żeby uwzględniał technologię produkowanych wyrobów, a także techniczne normy zużycia czynników produkcji i stawek kosztów, tak aby można w sposób prawidłowy dokonać podziału kosztów na produkowane wyroby.
Etapy kalkulacji współczynnikowej:
1. Określenie sumy poniesionych kosztów.
2…
…:
Kalkulacja podziałowa prosta ze współczynnikami
Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami jest stosowana w produkcji masowej różnych wyrobów produkowanych z tego samego surowca, wykorzystujących ten sam proces technologiczny. Jednakże wyroby te różnią się między sobą parametrami użytkowymi (np. wagą, pojemnością). Stosowana jest najczęściej w fabrykach opakowań, fabryce drutu, gwoździ, cegielni. Istota…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz