pytania z egzaminu z PEP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pytania z egzaminu z PEP - strona 1 pytania z egzaminu z PEP - strona 2

Fragment notatki:

PEP 44. W Polsce pierwszym dokumentem okreslającym "Politykę Ekologiczną Państwa" był: 45. Zgodnie z II Politykę Ekologiczną Państwa cele sredniookresowe obejmują lata: 46. Zgodnie z II Politykę Ekologiczną Państwa cele długookresowe obejmują lata: 47. Następujące zagadnienia: zmniejszenie materiałochłonnosci i ilosci odpadów powstających w produkcji, racjonalizacja użycia wody, zmniejszenie energochłonnosci gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, ochronę gleb, wzbogacanie i racjonalną eksploatację zasobów lesnych oraz ochronę zasobów kopalin, zostały ujęte w rozdziale: 48. Następujące zagadnienia: gospodarowanie odpadami, stosunki wodne i jakosć wód, jakosć powietrza oraz zmiany klimatu, zapobieganiu stresowi wynikającemu z życia w miastach oraz hałas i promieniowanie, bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne, nadzwyczajne zagrożenia srodowiska oraz różnorodnosć biologiczną i krajobrazową, zostały ujęte w rozdziale: 49. Założenia polityki ekologicznej w następujących obszarach: prawo ochrony srodowiska i jego dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej, mechanizmy ekonomiczne i rynkowe, mechanizmy finansowania ochrony srodowiska, zabezpieczenie instytucjonalne polityki, planowanie przestrzenne, dostęp do informacji, udział społeczeństwa, edukacja ekologiczna, badania naukowe i postęp techniczny oraz kontrola i monitoring, zostały ujęte w rozdziale: 50. Cytat: " ... strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę srodowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju." pochodzi z: 51. Głównym celem Polityki Ekologicznej Państwa jest: 52. Prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory srodowiska w stanie zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku możliwosci korzystania z nich zarówno obecnie jak i przez przyszłe pokolenia, to zasada: 53. Rozwiązywanie pojawiających się problemów powinno następować po tzw. "bezpiecznej stronie", oznacza to, że odpowiednie działania powinny być podejmowane w momencie pojawienia się uzasadnionego prawdopodobieństwa potrzeby rozwiązania problemu, a nie dopiero wtedy, gdy istnieje pełne naukowe jego potwierdzenie. Jest to zasada: 54. Zaspokajanie potrzeb materialnych i cywilizacyjnych obecnego pokolenia z równoczesnym tworzeniem i utrzymywaniem warunków do zaspokojenia potrzeb naszych następców, to element wynikającej z Polityki Ekologicznej Państwa zasady: 55. Równanie szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą, poprzez zapewnienie zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania człowieka przy zachowaniu trwałosci podstawowych procesów przyrodniczych wraz ze stałą ochroną bioróżnorodnosci, to element wynikającej z Polityki Ekologicznej Państwa zasady: 56. Założenie iż stosowanie zasad prewencji i przezornosci powinno być ukierunkowane na wysoki i bezpieczny dla zdrowia ludzkiego poziom ochrony srodowiska, to element wynikającej z Polityki Ekologicznej Państwa zasady:

(…)

…. W perspektywie 2010 roku priorytetowymi działaniami (celami) koniecznymi do zainicjowania lub przyspieszenia ich realizacji, a następnie konsekwentnego wdrażania, w zakresie poprawy jakosci powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza jest między innymi ratyfikacja podpisanych przez Polskę protokołów do konwencji międzynarodowych, w tym w szczególnosci: 69. Zgodnie z aktualizacją polityki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz