pytania wraz z odpowiedziami z administracji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2751
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pytania wraz z odpowiedziami z administracji - strona 1 pytania wraz z odpowiedziami z administracji - strona 2 pytania wraz z odpowiedziami z administracji - strona 3

Fragment notatki:
...1. Definicja administracji publicznej
Ujęcie podmiotowo przedmiotowe: Administracja publiczna to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach.
2. Zasady budowy struktury organizacyjnej administracji publicznej
Zasada związania administracji prawem. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa i w granicach zakreślonych przepisami prawa.
Zasada kierownictwa. Kierownictwo jest to działanie organu administracji publicznej organizacyjne, inicjatywne, koordynacyjne, sprawdzające, kadrowe, nadzorcze, kontrolne....


...3. Procesy centralizacji i decentralizacji administracji publicznej.
Centralizacja – jest to sposób zorganizowania aparatu administracyjnego państwa, w którym organ niższego rzędu jest hierarchicznie podporządkowany organowi wyższego rzędu. Tak, więc hierarchiczne podporządkowanie oznacza brak samodzielności organów niższego stopnia i wykazuje cechy centralistycznego systemu organizacji administracyjnej
- Przez decentralizacji rozumie się sposób organizacji aparatu administracyjnego, w którym organy niższego stopnia nie są hierarchicznie podporządkowane organom wyższego stopnia, czyli decentralizacja zakładu samodzielności organów niższego stopnia.
- Organ wyższego stopnia nie decyduje o obsadzie personalnej organu niższego, a więc jednostka niższego stopnia jest obsadzana w drodze wyborów lub przez inny zdecentralizowany organ państwowy na szczeblu lokalnym....

Definicja administracji publicznej
Ujęcie podmiotowo przedmiotowe: Administracja publiczna to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach.
2. Zasady budowy struktury organizacyjnej administracji publicznej
Zasada związania administracji prawem. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa i w granicach zakreślonych przepisami prawa.
Zasada kierownictwa. Kierownictwo jest to działanie organu administracji publicznej organizacyjne, inicjatywne, koordynacyjne, sprawdzające, kadrowe, nadzorcze, kontrolne.
Zasada koordynacji. Koordynacja w administracji publicznej sprowadza się do harmonizowania działań różnych organów administracji i urzędów publicznych dla osiągnięcia zamierzonych celów.
Zasada kolegialności. Kolegialność zasadza się na wspólnym podejmowaniu decyzji przez kilka lub nawet więcej równouprawnionych osób.
Zasada jednoosobowości. Jednoosobowość polega na tworzeniu jednoosobowych organów administracji i jednoosobowym podejmowaniu decyzji.
Zasada zakresu działania i właściwości (kompetencji) organu. Zakres działania organu jest określany w przepisach ustrojowych prawa administracyjnego powołującego dany organ. Zakres ten obejmuje wyliczenie spraw, jakimi organ się zajmuje. Natomiast kompetencję należy rozumieć jako zbiór uprawnień organu administracji publicznej, dotyczącego określonego zakresu spraw, w którym organ ma prawo i zarazem obowiązek działania. Wyróżnia się kilka rodzajów właściwości: właściwość miejscowa - służy do określenia organu terenowego, który ma kompetencję do rozstrzygnięcia danej sprawy z punktu widzenia terytorialnego zasięgu działania.
właściwość rzeczowa - jest to przyznanie organowi administracji prawa do rozstrzygn

(…)

… bezpieczeństwa energetycznego kraju.
-współdziała z:
1) Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi państwowymi osobami prawnymi,
2) organami: samorządu gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych i organizacji pracodawców.
53.Charakterystyka funkcjonowania Ministerstwa Infrastruktury
54. Charakterystyka funkcjonowania Ministerstwa Obrony…
…, Generalny Inspektor Ochrony Środowiska, Komendanci Główni PSP, SG, Policji 28. Służba cywilna Służbę cywilną- Tworzą pracownicy zatrudnieni na następujących stanowiskach urzędniczych: wyższych stanowiskach w służbie cywilnej, stanowiskach średniego szczebla zarządzania, stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych oraz wspomagających, w następujących urzędach: Kancelarii Prezesa Rady…
… generalnym oraz przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych
Ministerstwa.
W dziedzinie bezpieczeństwa
Europejska Karta Społeczna (1961)
Europejska Karta Społeczna definiuje cele polityki społecznej oraz chroni zasadnicze prawa społeczne i ekonomiczne. Karta ustanawia i stosunkowo dokładnie określa zobowiązania państw w sferze szeroko rozumianej polityki społecznej. Pełne zatrudnienie, bezpieczeństwo…
… przede wszystkim administrowania i realizacji polityki władcy,
Wprowadzenie systemu komitetowego w Tajnej Radzie,
Ukształtowanie się Rady Gabinetowej/Gabinetu,
Przejęcie funkcji Tajnej Rady przez Radę Gabinetową za czasów dynastii hanowerskiej,
Ukształtowanie się Gabinetu Wewnętrznego. Rząd brytyjski
W ramach Gabinetu Wewnętrznego najważniejszą rolę pełnił premier, którym pierwotnie był z urzędu Lord Skarbu,
Lord Skarbu…
… stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, Głównym Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Biurze Nasiennictwa Leśnego.
Rolą służby cywilnej jest zapewnienie sprawnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz