Pytania testowe wraz z odpowiedziami cz.2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe wraz z odpowiedziami cz.2 - strona 1 Pytania testowe wraz z odpowiedziami cz.2 - strona 2 Pytania testowe wraz z odpowiedziami cz.2 - strona 3

Fragment notatki:

Operacje aktywne banków to:
Udzielanie kredytów
Emisja bankowych papierów wartościowych
Zakup akcji
Uwarunkowane formy zapłaty w rozliczeniach międzynarodowych to:
Inkaso dokumentowe
Akredytywa dokumentowa
Polecenie zapłaty
Które z wymienionych rodzajów banków są tworzone w polskim systemie bankowym:
Uniwersalne
Hipoteczne
Spółdzielcze
Specjalistyczne
Samochodowe
Inwestycyjne
Który z systemów gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych występuje lub może występować w Polsce:
Obowiązkowy system
Umowny system
Do instrumentów rozliczeń bezgotówkowych w obrocie krajowym zaliczamy:
Polecenie zapłaty
Czek rozrachunkowy
Polecenie przelewu
Wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski nie może być niższy od: 5mln €
10 mln €
15 mln €
Nadzór bankowy w Polsce sprawuje:
NBP
Komisja Nadzoru Finansowego
Rada polityki pieniężnej
Kwota gwarantowana dla wkładów, które mogą być wypłacane z bankowego funduszu gwarancyjnego w 90% wynosi aktualnie (100% do 1000 euro):
22500 €
25500 €
28000€
Które z poniższych funkcji spełniają banki komercyjne:
Kredytowa (klasyczna)
Ubezpieczeniowa
Rozliczeniowa
Gromadzenia oszczędności (klasyczna)
Brokerska
Depozytowa Emisyjna
Pośrednika finansowego
System bankowy w Polsce to system:
Jednoszczeblowy
Dwuszczeblowy
Rozliczenia pieniężne w Polsce są przeprowadzane za pośrednictwem:
KIR S.A.
Target
SWIFT
Instytucje kredytowe to:
Banki (komercyjne, spółdzielcze)
Firmy ubezpieczeniowe
Firmy leasingowe
Skoki
Ryzyko rynkowe obejmuje:
Ryzyko cenowe
Ryzyko płynności
Ryzyko walutowe
Ryzyko stopy procentowej
Rezerwy celowe tworzone są od:
Ekspozycji kredytowych
Depozytów
Stopy procentowe w Banku Centralnym ustala:
Rada polityki pieniężnej
Prezes NBP
Instytucje finansowe mogą prowadzić:
Działalność depozytową
Działalność inwestycyjną
Rezerwy obowiązkowe tworzone są od Ekspozycji kredytowych


(…)

… operacji bankowych jest charakter pieniężny --- T
Rozliczenia pieniężne w Polsce są przeprowadzane za pośrednictwem KIR S.A. ---- T
System rozliczeń w ramach UE to SWIFT --- N (TARGET)
Akcje to papiery wartościowe udziałowe --- T
Kredyty są wyłącznie czynnością bankową --- T
Ryzyko rynkowe obejmuje ryzyko cenowe, walutowe i stopy procentowej --- T
Depozyty bankowe to grupa operacji pasywnych banku --- T
Emisja bankowych papierów wartościowych to operacje pasywne banku --- T
Prowadzenie rachunków bankowych to operacje pośredniczące banku --- T Rezerwy celowe są tworzone od oddzielnych kredytów bankowych --- T Ryzyko bankowe minimalizowane jest poprzez normy ostrożnościowe --- T
Operacje pasywne banków polegają na gromadzeniu środków w bankach --- T
Stopy procentowe banku centralnego ustala rada polityki pieniężnej --- T
Na rachunku bankowym klienta bank może dokonać zapisów bez jego zlecenia --- T (naliczenie odsetek)
Instytucje finansowe mogą prowadzić działalność depozytową --- F
Rezerwy obowiązkowe tworzone są od zgromadzonych depozytów bankowych --- T
Rezerwa obowiązkowa w Polsce nie jest oprocentowana --- N (jest)
Wydawanie i rozliczanie pieniądza elektronicznego to czynność wyłącznie bankowa --- T…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz