Pytania obowiązujące na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 4725
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania obowiązujące na egzamin - strona 1 Pytania obowiązujące na egzamin - strona 2 Pytania obowiązujące na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Prof. Wiesław Dębski
Rynki finansowe
Pytania obowiązujące na egzamin
1. Definicja rynku finansowego i jego podstawowe funkcje.
2. Definicja instrumentu finansowego i ich podział ze względu na aspekt własnościowy i sposób
generowania dochodu.
3. Definicja papieru wartościowego i jego ogólna istota.
4. Schemat ogólnej struktury rynku finansowego ze względu na rodzaj instrumentu.
5. Instytucje finansowe – istota i podział.
6. Definicja rynku depozytowo – kredytowego i systemu bankowego.
7. Rola nadzoru bankowego w systemie bankowym.
8. Przedstaw podstawowe funkcje banku centralnego w gospodarce rynkowej.
9. Definicja depozytu bankowego i jego ogólna istota.
10. Omów rodzaje rachunków bankowych.
11. Przedstaw ogólną charakterystykę instrumentów kredytowych banku.
12. Rodzaje kredytów wyróżnione ze względu na rodzaj kredytobiorcy.
13. Definicja rynku pieniężnego i jego ogólna istota.
14. Indeksy lokat międzybankowych w Polsce.
15. Rodzaje depozytów międzybankowych.
16. Czynniki kształtujące cenę pieniądza na rynku lokat międzybankowych.
17. Przedstaw bon skarbowy jako papier wartościowy.
18. Rynek pierwotny bonów skarbowych w Polsce.
19. Wyjaśnij pojęcie dyskonta, stopy dyskontowej i stopy rentowności bonu skarbowego.
20. Przedstaw bon pieniężny.
21. Przedstaw definicję krótkoterminowego papieru dłużnego przedsiębiorstwa i jego zalety z punktu
widzenia emitenta.
22. Przedstaw procedurę emisji krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstwa.
23. Przedstaw emisję skryptu dłużnego przedsiębiorstwa w formie weksla własnego.
24. Przedstaw certyfikat depozytowy i jego podstawowe rodzaje.
25. Przedstaw ogólną charakterystykę certyfikatu depozytowego.
26. Definicja rynku kapitałowego i jego główna istota.
27. Cechy odróżniające rynek kapitałowy od pieniężnego.
28. Cechy papieru wartościowego świadczące o szczególności tego dobra na rynku.
29. Pojęcie i ogólna istota pierwotnego rynku kapitałowego.
30. Alokacyjna funkcja rynku pierwotnego.
31. Funkcja realokacji kapitału na rynku wtórnym.
32. Rozumienie emisji publicznej i oferty publicznej.
33. Zalety występowania spółki na rynku publicznym.
34. Wady występowania spółki na rynku publicznym.
35. Prospekt emisyjny – istota, potrzeba sporządzania, forma.
36. Przeprowadzanie oferty publicznej na podstawie memorandum informacyjnego.
37. Procedura notyfikacji emisji.
38. Potrzeba istnienia wymogów ustawowych na rynku kapitałowym.
39. Badanie opłacalności planowanej emisji.
40. Rola pasywna i aktywna domu maklerskiego w przeprowadzaniu emisji.
41. Subemisja usługowa.
42. Subemisja inwestycyjna.
43. Określanie ceny emisyjnej poprzez metodę stałej i zmiennej ceny.
44. Ogólna charakterystyka metody book building.
45. Pojęcie kwitu depozytowego oraz różnica pomiędzy ADR i GDR.
1
Prof. Wiesław Dębski
Rynki finansowe
Pytania obowiązujące na egzamin
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Niesponsorowana emisja kwitów depozytowych.
Sponsorowana emisja kwitów depozytowych.
Rola banku depozytowego i powierniczego w emisji kwitów depozytowych.
Poziomy emisji ADR.
Pojęcie i ogólna istota wtórnego rynku kapitałowego.
Funkcja transformacji kapitału na rynku wtórnym.
Funkcja mobilizacji i oceny kapitału na rynku wtórnym.
Przejrzystość i płynność rynku wtórnego.
Pojęcie rynku regulowanego i zorganizowanego papierów wartościowych w Polsce.
Ogólna charakterystyka regulowanego rynku pozagiełdowego w Polsce.
Rola i zadania Komisji Nadzoru Finansowego.
Rola i zadania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Warunki dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu na GPW w Warszawie.
Wprowadzanie papierów wartościowych na podstawowy rynek giełdowy w Warszawie.
Rola i zadania animatora rynku i animatora emitenta na GPW w Warszawie.
Klasyfikacja zleceń na GPW w Warszawie.
Pojęcie indeksu giełdowego i ich podstawowe rodzaje.
Pojęcie akcji oraz jej ceny nominalnej, emisyjnej i rynkowej oraz relacje między nimi.
Akcja imienna i na okaziciela.
Formy występowania akcji.
Prawa wynikające z akcji zwykłych – ogólna charakterystyka.
Uprawnienia z akcji uprzywilejowanych w Polsce.
Akcje nieme.
Prawo z akcji zwykłej do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Prawo poboru wynikające z akcji zwykłej.
Pojęcie obligacji i jej główna charakterystyka.
Rodzaje świadczeń z obligacji (w tym w Polsce).
Pierwotny i rzeczywisty termin wykupu obligacji.
Podział obligacji ze względu na rodzaj emitenta.
Podział obligacji ze względu na sposób oprocentowania.
Kwestia zabezpieczania emisji obligacji.
Pojęcie obligacji zamiennej i jej istota.
Rola powiernika w emisji obligacji.
Ogólna charakterystyka zasad emisji obligacji w Polsce.
Pojęcie obligacji przychodowej i jej istota.
Rola i zadania banku reprezentanta w emisji obligacji w Polsce.
Transakcja terminowa i jej istota.
Pojęcie transakcji natychmiastowej i terminowej.
Bezwarunkowa i warunkowa transakcja terminowa.
Rzeczywista i nierzeczywista transakcja terminowa.
Schemat struktury rynku terminowego.
Ogólna charakterystyka kontraktu forward.
Podstawowe różnice pomiędzy kontraktami forwards i futures.
Pojęcie kontraktu futures i jego istota.
Istota standaryzacji kontraktu futures.
Istota i rodzaje depozytu zabezpieczającego w kontraktach futures.
Rozrachunki dzienne w kontraktach futures.
Rola izby rozrachunkowej w kontraktach futures.
2
Prof. Wiesław Dębski
Rynki finansowe
Pytania obowiązujące na egzamin
94. Pojęcie kontraktu opcyjnego i jego istota.
95. Charakterystyka opcji kupna.
96. Charakterystyka opcji sprzedaży.
97. Wyjaśnij pojęcie „waluta” oraz „dewizy”.
98. Wyjaśnij pojęcie kursu wymiennego walut.
99. Przedstaw podstawowe funkcje kursu walutowego.
100. Wyjaśnij pojęcie dewaluacji i rewaluacji waluty oraz jej deprecjacji i aprecjacji.
101. Definicja rynku walutowego i jego ogólna istota.
102. Podstawowe zadania rynku walutowego.
103. Wyjaśnij pojęcie pozycji walutowej pozycji płynności.
104. Uczestnicy rynku walutowego.
105. Podstawowe segmenty rynku walutowego.
106. Przedstaw podział międzynarodowych transakcji walutowych.
107. Omów walutowe transakcje rzeczywiste.
108. Omów transakcje walutowymi instrumentami pochodnymi.
109. Omów działanie lokalnego rynku walutowego.
110. Ogólna charakterystyka czołowych walutowych rynków świata.
111. Działania banku komercyjnego na rynku kapitałowym.
112. Istota ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym.
113. Potrzeba tworzenia funduszy emerytalnych.
114. Istota wspólnego inwestowania w funduszach inwestycyjnych.
115. Zalety inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne.
116. Rodzaje ryzyka towarzyszącego inwestowaniu poprzez fundusze inwestycyjne.
117. Schemat działania towarzystwa inwestycyjnego.
118. Rodzaje funduszy inwestycyjnych ze względu na formę organizacyjno – prawną.
119. Ogólna charakterystyka otwartego funduszu inwestycyjnego.
120. Ogólna charakterystyka zamkniętego funduszu inwestycyjnego.
3


(…)

… kapitałowego.
Funkcja transformacji kapitału na rynku wtórnym.
Funkcja mobilizacji i oceny kapitału na rynku wtórnym.
Przejrzystość i płynność rynku wtórnego.
Pojęcie rynku regulowanego i zorganizowanego papierów wartościowych w Polsce.
Ogólna charakterystyka regulowanego rynku pozagiełdowego w Polsce.
Rola i zadania Komisji Nadzoru Finansowego.
Rola i zadania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz