Ogólna charakterystyka rynków finansowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3437
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólna charakterystyka rynków finansowych - strona 1 Ogólna charakterystyka rynków finansowych - strona 2 Ogólna charakterystyka rynków finansowych - strona 3

Fragment notatki:
...Pojęcie rynków finansowych:
Rynek finansowy obejmuje transakcje specyficznym towarem, czyli pieniądzem. Ceną pieniądza na rynku finansowym jest stopa procentowa.
Ściśle biorąc rynki finansowe to rynki, na których przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe. Instrument finansowy jest to umowa pomiędzy dwoma stronami regulująca zależność finansową między nimi. Do podstawowych instrumentów finansowych należą papiery wartościowe.
Istota rynków finansowych polega na udostępnianiu czasowo wolnych środków pieniężnych przez tych, którzy je posiadają i w danym czasie nie zamierzają sami ich wykorzystać w działalności gospodarczej, tym, którzy akurat potrzebują dodatkowych środków na rozwój swojej działalności. Przesłanką jest dążenie do osiągnięcia korzyści przez obie strony...


...Rynek walutowy:
Rynek walutowy to rynek na którym można dokonać wymiany waluty jednego kraju na walutę innego kraju. Na ten rynek składają się transakcje polegające na kupnie i sprzedaży walut oraz instrumentów finansowych wycenionych w innej walucie niż krajowa. Celem funkcjonowania tego rynku jest umożliwienie swobodnego przepływu funduszy pomiędzy krajami o różnych walutach oraz określenie ceny waluty jednego kraju wyrażonej w walucie innego kraju.
Kluczowym segmentem krajowego rynku walutowego jest międzybankowy rynek walutowy. Utrzymanie równowagi na międzybankowym rynku walutowym jest zadaniem banku centralnego. Przyczyną interwencji jest konieczność stabilizowania kursu walutowego.
Rynek instrumentów pochodnych:
Instrumenty pochodne (derywaty) to takie instrumenty, których wartość zależy od wartości innych aktywów, na które instrumenty te zostały wystawione. Z kolei aktywa, na które instrumenty pochodne są wystawione nazywają się instrumentami podstawowymi, bazowymi lub pierwotnymi...


RYNKI FINANSOWE W:
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKÓW FINANSOWYCH:
Gospodarka:
sektor realny (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, rzeczowe aspekty funkcjonowania gospodarstw domowych);
sektor finansowy (kreowanie, tworzenie i ruch strumieni pieniężnych).
Im bardziej rozwinięta gospodarka, tym sfera finansowa jest bardziej uniezależniona od sfery rzeczowej (realnej).
Rynek - ogół zamierzonych i zrealizowanych transakcji kupna i sprzedaży oraz warunki, na jakich transakcje są proponowane i dokonywane. Jest to stale dokonujący się proces, podczas którego ludzie decydują, na jakich warunkach chcą dokonać transakcji. Na rynkach finansowych bardzo istotne są prognozy. Na rynku nie zawsze dochodzi do transakcji (brak zgody co do cen).
Podział rynków ze względu na kryterium przedmiotu wymiany:
rynek dóbr i usług;
rynek czynników produkcji;
rynek finansowy.
Rynki finansowe charakteryzują się dużą dynamiką. Na rynkach finansowych występuje większy rodzaj ryzyka (im wyższe ryzyko, tym większy dochód). Rynki finansowe w większym stopniu niż inne rynki są regulowane przepisami prawa.
POJĘCIE I FUNKCJE RYNKÓW FINANSOWYCH W GOSPODARCE:
Pojęcie rynków finansowych:
Rynek finansowy obejmuje transakcje specyficznym towarem, czyli pieniądzem. Ceną pieniądza na rynku finansowym jest stopa procentowa.
Ściśle biorąc rynki finansowe to rynki, na których przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe. Instrument finansowy jest to umowa pomiędzy dwoma stronami regulująca zależność finansową między nimi. Do podstawowych instrumentów finansowych należą papiery wartościowe.
Istota rynków finansowych polega na udostępnianiu czasowo wolnych środków pieniężnych przez tych, którzy je posiadają

(…)

… papierami wartościowymi:
tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania;
instrumenty rynku pieniężnego;
finansowe kontrakty terminowa oraz swapy;
opcje;
pochodne instrumenty towarowe;
inne instrumenty, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium państwa członkowskiego lub są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie.
Z kolei papierami wartościowymi są:
akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego;
inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie …
Papiery wartościowe - przyjmując kryteria - można podzielić na kilka rodzajów…
… dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
na rynku regulowanym, albo
w alternatywnym systemie obrotu (poza rynkiem regulowanym).
Rynkiem regulowanym jest działający w stały sposób system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu kontroli.
Rynek regulowany w Polsce obejmuje:
rynek giełdowy;
rynek pozagiełdowy;
towarowy rynek instrumentów finansowych (organizowany przez giełdę towarową).
Alternatywny system obrotu to organizowany przez firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany wielostronny system obrotu dokonywany poza rynkiem regulowanym, którego przedmiotem są papiery…
…, zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. NewConnect ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez giełdę poza rynkiem regulowanym.
Przepisy prawne („ustawa o ofercie publicznej…”) określają warunki publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych i oferty publicznej.
Publicznym proponowaniem nabycia papierów wartościowych jest proponowanie nabycia…
… przed emisją - przede wszystkim czas zamiany obligacji na akcje oraz współczynnik konwersji (liczba akcji jaką można otrzymać za jedną obligację). Jeżeli obligatariusz nie dokona zamiany w czasie, to emitent musi wykupić obligację. Kiedyś istniały obligacje wieczyste, nie mające daty wykupu.
Z punktu widzenia inwestorów ważnym wskaźnikiem dotyczącym bezpieczeństwa inwestycji jest tzw. rating
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz