Pytania na zaliczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na zaliczenie - strona 1 Pytania na zaliczenie - strona 2 Pytania na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:

1.Badania jakościowe - ogólna kategoria rozmaitych metod i technik badawczych cechujących się następującymi wspólnymi właściwościami
skoncentrowanie się na poznaniu, opisie, wyjaśnianiu różnorodności zjawisk, a nie na diagnozie częstości ich występowania wykorzystanie w charakterze informatorów pojedynczych osób lub małych grup dobranych w sposób celowy podporządkowany wąskiemu zwykle tematowi badawczemu użycie niewystandaryzowanych narzędzi badawczych ogólnego scenariusza wywiadu, elastycznych reguł dyskusji, indywidualnej obserwacji podejmowanie pytań o charakterze eksploracyjnym, koncentracja na niewymiernych zagadnieniach badawczych, na wyjaśnianiu motywacji, postaw i zachowań, ujawnianiu ukrytych przekonań i emocji, odkrywaniu repertuarów skojarzeń, odtwarzaniu stereotypów, wzorów reagowania, ocieniania, wyrażania myśli, etc. zaangażowanie specjalistycznej grupy badaczy o nastawieniu psychologicznym bezpośrednich uczestników, obserwatorów, animatorów badania
brak standardowych metod analizy i interpretacji wyników, bazowanie na doświadczeniu, kapitale wiedzy, intuicji badaczy unikanie generalizacji rezultatów badania - formułowania wniosków ogólnych, dotyczących całej populacji stanowią zwykle pierwszy etap poznawania zjawisk, idei przed podjęciem próby i ich ilościowej diagnozy są sposobem wyjaśnienia zagadnień, które wymykają się konwencjonalnym metodom badawczym, nie dają się poznać za pomocą pytań bezpośrednich Zastosowanie badań jakościowych wykryć przyczyny leżące u podstaw zachowania konsumenta, których nie można poznać przy stosowaniu pytań bezpośrednich dokonać wstępnych badań rynku, kategorii produktów lub koncepcji przed przejściem do badań ilościowych rozeznać nowy rynek lub rynek mało znany uzyskać szersze spojrzenie i lepiej zrozumieć problem, w wyjaśnianiu którego zawiodły badania konwencjonalne pobudzić aktywność twórczą, wykorzystując kreatywność uczestników do rozwoju koncepcji produktu czy reklamy 2.Badania jakościowe vs ilościowe (!!!!) badania jakościowe badania ilościowe Odpowiada na pytanie „dlaczego” Odpowiada na pytanie „ile” Wyników nie można przenosić na populację Wyniki można generalizować Elastyczny scenariusz Ustrukturyzowany kwestionariusz Wpływ moderatora na grupę Mniejszy wpływ badacza na przebieg badania Bardziej subiektywny charakter interpretacji Interpretacja wyników bardziej obiektywna 3.Techniki badań jakościowych Swobodne wywiady (

(…)

… prowadzona jest z wykorzystaniem arkusza obserwacyjnego, może być rejestrowana przy użyciu sprzęty audiowizualnego i fotograficznego Materiały faktograficzne są analizowane łącznie z danymi jakościowymi i opracowywane w postaci raportu opisowego
Pogłębiony wywiad grupowy (zogniskowany, wywiad grupowy, grupy fokusowe) z ang. Focus Group Interviews - FGI Metoda, w której chodzi o rezultaty wygenerowane…
… respondentów w trakcie wywiadu grupowego podejmowane są pytania badawcze o charakterze eksploracyjnym próby wyjaśniania / zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, zachowań bez intencji wyrażenia badanej rzeczywistości w sposób liczbowy i czysto opisowy uczestnicy dyskusji stymulują się wzajemnie, inspirują, prowokują do wyrażania opinii i konstruowania pomysłów zogniskowane wywiady grupowe prowadzone…
… klient otrzymuje raport wraz z plikami z pełną rejestracją przebiegu wywiadu Indywidualne wywiady pogłębione (Individual In-Depth Interviews, IDI) - II etap fazy
jedna z bardziej popularnych metod jakościowych polega także na indywidualnej rozmowie osoby badanej z prowadzącą badanie
jej celem jest dotarcie do jakichś precyzyjnych informacji, poszerzenie wiedzy związanej z tematem badania ma ustalony…
…/populacji
zastosowanie precyzyjnych metod statystycznych na etapie doboru próby i kalkulowania wyników badania użycie wystandaryzowanych narzędzi badawczych kwestionariuszy, ankiet, schematów eksperymentalnych, które ujednolicają fazę kontaktu z respondentami, gwarantują, iż wszyscy badania poddani są działaniu bardzo zbliżonych bodźców dążenie do generalizowania wyników pomiaru wobec zbiorowości…
… są przez wyspecjalizowanych badaczy / moderatorów, którzy nadzorują przebieg dyskusji, ukierunkowują rozmowę zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, pomagają w dochodzeniu do konkluzji często wykorzystywane są techniki wspomagające (m. in. pisemnych, plastycznych) oraz projekcyjnych wywiad realizowany jest zwykle w pomieszczeniach / salach umożliwiających zleceniodawcy badania bieżący pogląd uczestników dyskusji poprzez lustro
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz