Pytania na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin  - strona 1 Pytania na egzamin  - strona 2 Pytania na egzamin  - strona 3

Fragment notatki:

1. organy NBP wymienić Radę Polityki Pie niężnej, Prezesa Banku i Zarząd Banku 2. instytucja kredytowa pierwszej instancji w Polsce to NBP 3. źródła bankowe finansowania przedsiębiorstw w rachunku bieżącym obrotowe i inwestycyjne? 4. segmentacja to S egment acja rynku to procedura dokonania podziału rynku na względnie jednorodne grupy ko nsumentów , które z uwagi na podobieństwo cech ujawniają podobny popyt , w celu przygotowania produktu wychodzącego naprzeciw ich potrzebom, a w konsekwencji uzyskania przewagi rynkowej. 5. rodzaje banków komercyjnych ze względu na działaność  Banki uniwersalne   ,   Banki wyspecjalizowane (inwestycyjne, hipoteczne). Istnieje także podział banków ze względu na prawną formę działalności: banki państwowe (przedsiębiorstwa państwowe); banki spółdzielcze ( spółdzielnie ); banki w formie spółek akcyjnych . 6. rodzaje banków komercyjnych ze względu na kapitał
- banki o kapitale państwowym, - polskie banki prywatne, - banki o kapitale zagranicznym. 7. rodzaje instytucji kredytujących

8. rodzaje ryzyka księgowego
Ryzyko walutowe - ( ryzyko kursowe ) w ekonomii : ryzyko związane z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do innej. W praktyce można wyróżnić dwa rodzaje tego ryzyka: ryzyko transakcyjne ( transaction risk ), występujące w przypadku zawierania transakcji rozliczanej w innej walucie niż waluta krajowa danego przedsiębiorstwa ; ryzyko księgowe ( accounting risk ), wynikające z możliwości zmiany wyceny aktywów lub pasywów, których ce na jest wyrażona w innej walucie niż waluta, w której dane przedsiębiorstwo prowadzi księgi. 9. rodzaje kredytów ze wzgledu na ryzyko
NAZWA KREDYTU (należności) SPŁATA KREDYTU I ODSETEK SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA NORMALNE
Nie występowały poważniejsze nieprawidłowości w spłacie
Nie budzi zastrzeżeń
PONIŻEJ STANDARDU
Opóźnienie w spłatach powyżej 1 m-ca i nie dłużej niż 3 miesiące Nie uległa pogorszeniu
WĄTPLIWE
Opóźnienia w spłatach wynoszą  ponad 3 miesiące , ale nie powyżej 6 m-cy
Uległa znacznemu pogorszeniu (ponoszone straty naruszają fundusze własne)
STRACONE
Opóźnienia w spłatach wynoszą  powyżej 6 m-cy Nastąpiło nieodwracalne pogorszenie uniemożliwiające spłatę kredytu
10. rodzaje ryzyka ze względu na beneficjenta kredyty według kategorii beneficjena a) JST (budżet państwa, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze itd),

(…)

…... To system, który dotyczy bezpieczeństwa naszych depozytów. To system gwarantowania depozytów zgromadzonych w bankach komercyjnych w Polsce.
17.w kredycie preferencyjnym występuje: kredytobiorca, bank i sponsor
18. elementy działalności kredytowej to

19. ryzyko w działalności kredytowej to (jakie rodzaje występują)
. Ryzyko kredytowe 2. Ryzyko płynności 3. Ryzyko stopy procentowej 4. Ryzyko walutowe? 20…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz