Pytania kontrolne - Nieruchomość gruntowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania kontrolne -  Nieruchomość gruntowa - strona 1 Pytania kontrolne -  Nieruchomość gruntowa - strona 2 Pytania kontrolne -  Nieruchomość gruntowa - strona 3

Fragment notatki:

Pytania kontrolne: 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana obejmuje: prawo własności do gruntów , budynków, budowli, urządzeń. prawo własności do budynku i prawo ubytkowania wieczystego gruntu, prawo własności do lokalu. 2. Wyodrębnienie fizyczne nieruchomości następuje poprzez określenie,..... wyodrębnienie prawne poprzez określenie..... (uzupełnij). 3. O liczbie nieruchomości decyduje: liczba wyodrębnionych pod względem własności części powierzchni ziemskiej liczba ksiąg wieczystych. 4. Zaznacz wśród niżej wymienionych cech nieruchomości cechy fizyczne (F) i cechy ekonomiczne (E): stałość w miejscu lokalizacja deficytowość trwałość kapitałochłonność współzależność złożoność fizyczna różnorodność mała płynność niepodzielność 5. Wskaż przykładowe skutki występowania cech fizycznych i ekonomicznych nieruchomości. 6. Księgi wieczyste mają na celu... (okre ślenie stanu prawnego nieruchomości czy ewiden cję nieruchomości) 7. Zużycie techniczne spowodowane jest: oddziaływaniem war unkó w a t mosfe r ycznych, postępi e te chnologicznym, naturalnym procesem eksploatacji. 8. Wska ż , kt ó r e z podanych metod pomia ru zużycia lepiej mogą odwzorować poziom zu życia obiektu budowlanego: metody czasowe, metody wizualne, metody posługujące się wskaźnikami ek onomicznymi 9. Towarem na rynku nieruchomości są: budynki, budowle grunty prawa do nieruchomości 10. Pojecie obrotu nieruchomościami obejmuje: tylko kupno-sprzedaż
przenoszenie różnych praw poprzez sprzeda ż, zamianę, zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżaw ę itp. Pytania kontrolne: 1. Definicję rynku nieruchomoścu w ujęciu ekonomicznym odwzorowuje następujące sformułowanie a) rynek nieruchomości co miejsce zawierania transakcji, b) rynek nieruchomości to liczba zawanych transakcji, c) rynek nieruchomości t o ogół stosunków wymiennych i równoległych, jakie towarzyszą transferowi praw do nieruchomości oraz uwieraniu umów określających wzajemne prawa i obowiązki zwijane z władaniem nieruchomościami. 2. Sektor nieruchomości jest pojęciem: a) tożsamym z rynkiem nieruchomości, b) szerszym od rynku nieruchomości,

(…)

… zmiany wpływają na ryzyko inwestowania na rynko nieruchomości ?
8. Wyjaśnij wpływ globalizacji na zmianę przebiegu cykli rynku nieruchomości.
9. Jak zachodzące zmiany na rynku nieruchomości mogą wpłynąć na wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.
10. Wyjaśnij, czy wskazane w tym rozdziale zmiany na rynkach nieruchomości są już wid…
… nieruchomości mieszkaniowych. Włącz do roz­ważań przejawy i skutki interwencjonizmu państwowego w krótkim i długim okresie.
Pytania kontrolne:
1. Wyjaśnij, że nieruchomość jest kapitałem Wskaż warunki konieczne, by funkcjonowała jako kapitał.
2.Wyjaśnij tezę, że nieruchomość w krajach trzeciego świata jest kapitałem martwym.
3. Podaj dezagregację rynku kapitałowego. Wskaż miejsce rynku nieruchomości.
4…
… teorii wyceny nie zawsze jest zgodna z teorią ekonomii?
3. Wyjaśnij zasadę substytucji.
4. Wyjaśnij zasadę popytu i podaży oraz zasadę kosztu alternatywnego.
5. Wyjaśnij istotę podejścia porównawczego. Wskaż obszary jego zastosowania i ograniczenia
6. Wyjaśnij istotę podejścia dochodowego. Wyjaśnij obszary jego zastosowania.
7. Wskaż źródła specyfiki wyceny nieruchomości na tle innych lokat.
8. Jakim celom służy wycena nieruchomości, a jakim ocena ekonomicznej efektywności inwestycji?
9. Omów kryteria tradycyjne i dynamiczne stosowane do oceny ekonomicznej efektywności inwestycji.
10. W jakim kierunku może się zmieniać metodyka wyceny?
Pytania kontrolne:
1. Wyjaśnij rolę rynku pieniężnego w finansowaniu tynku nieruchomości.
2. Wyjaśnij rolę rynku kapitałowego w finansowaniu rynku nieruchomości.
3…
… oprocentowania kredytów.
8. Oceń rynek kredytu hipotecznego w Polsce.
Pytania kontrolne:
1. Podaj przykłady inwestycji rzeczowych na rynku nieruchomości: inwestycji produkcyjnej, inwestycji infrastrukturalnej, inwestycji lokacyjnej. 2. Podaj przykłady inwestycji finansowych na rynku nieruchomości.
3. Wskaż zalety i wady inwestycji bezpośrednich,
4. Wskaż zalety i wady inwestycji pośrednich.
5. Omów ryzyko…
… inwestowania na rynku nieruchomości.
6. Omów zalety nieruchomości jako składnika portfela inwestycyjnego.
7. Omów trudności włączenia nieruchomości do portfela inwestycyjnego.
8. Omów zasady dywersyfikacji portfela nieruchomości.
9. Zdefiniuj pojęcie strategii inwestycyjnych na rynku nieruchomości.
10. Jaka strategię stosuje większość inwestorów instytucjonalnych na rynkach nieruchomości?
Pytania kontrolne:
1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz