Pytania i odpowiedzi na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania  i odpowiedzi na egzamin - strona 1 Pytania  i odpowiedzi na egzamin - strona 2 Pytania  i odpowiedzi na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA PIENIĘŻNA Pojęcie pieniądza i jego funkcje (wady, zalety). Pieniądz- to wszystko, co jest powszechnie akceptowane w formie zapłaty za dobra i usługi lub spłaty długu.
Funkcje:
miernik wartości- pieniądz określa rynkową wartość produktów i usług
środek wymiany
środek płatniczy
środek przechowywania wartości
ZALETY
- brak kosztów transformacji (płynności)
- stała wielkość nominalna
WADY
- brak dochodu z wartości przechowywanej w formie pieniężnej
- zmniejszenie się wartości realnej, mierzonej siłą nabywczą
Miary pieniądza ( agregaty pieniężne). Mo- jest to pieniądz banku centralnego, tj. pozostające w obiegu bilety bankowe, bilon oraz depozyty banków komercyjnych na rachunkach w banku centralnym.
Ten agregat jest określany też jako baza monetarna lub „pieniądz o najwyższej sile” ze względu na jego szczególną rolę w kształtowaniu podaży pieniądz w całości.
M1- pieniądz w ścisłym znaczeniu tego słowa (bilety bankowe, bilon, depozyty na rachunkach bankowych płatne na każde żądanie- a vista)
M2- M1 + „potencjalny” pieniądz, tj. depozyty krótkoterminowe, depozyty zwrotne na każde żądanie, ale nie podlegające dysponowaniu za pomocą czeków lub przekazów.
M3- najszerzej pojęte zasoby pieniężne, tj. M2 + wszelkiego rodzaju depozyty długoterminowe i inne nie zaliczane do M2.
Funkcje banku centralnego we współczesnej gospodarce. Bank centralny jest najważniejszą instytucją finansową, a także głównym podmiotem rynku pieniężnego i polityki monetarnej każdego kraju. Jest odpowiedzialny za pieniądz krajowy, współpracuje z rządem, realizuje politykę pieniężną przy pomocy dostępnych mu instrumentów. Ponadto ma nadrzędną pozycję w stosunku do pozostałych banków komercyjnych. Podstawowe zadania banku centralnego sprowadzają się do pełnienia trzech głównych funkcji: banku emisyjnego, banku państwa i banku banków. Bank emisyjny jest jedyną instytucją, która posiada prawo do emitowania znaków pieniężnych, będących prawnym środkiem płatniczym w państwie. NBP określa wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu. Ponadto organizuje zasady obiegu pieniężnego i reguluje ilość pieniądza na rynku. Bank centralny pełniąc funkcję emisyjną wpływa na stabilizację waluty krajowej. Bank banków ma nadrzędną rolę w stosunku do instytucji finansowych. NBP pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego. Organizuje system rozliczeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym. Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego. Pełniąc funkcję banku banków, sprawuje kontrolę nad działalnością banków, a w szczególności nad przestrzeganiem przepisów prawa bankowego. Ponadto NBP nadzoruje systemy płatności w Polsce.

(…)

…. Ponadto NBP nadzoruje systemy płatności w Polsce.
Bank banków jest źródłem rezerwy kredytowej dla banków (pożyczkodawca ostatniej instancji),które w razie problemów z płynnością mogą wystąpić do władz monetarnych z wnioskiem o udzielenie kredytu lombardowego lub redyskontowego. Funkcja ta wiąże się także z przyjmowaniem depozytów od banków komercyjnych, w celu zapewnienia stabilności, płynności…
… odpowiedzialność za swoją działalność przed obywatelami, dlatego też informuje społeczeństwo o swoich działaniach.
Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji.
Pożyczkodawca ostatniej instancji- oznacza, iż bank centralny jest źródłem rezerwy kredytowej dla banków komercyjnych, w przypadku gdy wyczerpią się im źródła pozyskiwania funduszy, bądź mają problemy z płynnością. - regulacja i nadzór
- gwarantowanie depozytów
mimo, iż ogólne działania pożyczkodawcy ostatniej instancji zostały w teorii jasno sformułowane o tyle jego identyfikacje i zasady działania we współczesnej gospodarce nie są precyzyjnie określone i budzą wątpliwość
przekonanie o interwencji pożyczkodawcy ostatniej instancji w sytuacjach kryzysowych z jednej strony oddziałuje uspokajająco na rynki pieniężne, ale z drugiej strony stwarza…
… warunki do prowadzenia transgranicznych operacji banków.
Skutkiem tego jest to, iż kryzysy bankowe często przestały mieć charakter krajowy, a stały się zjawiskiem obejmujących wiele krajów
dopiero wspólne działanie banków centralnych dla przezwyciężenia kryzysu staje się skuteczne- jeden bank nie rozwiązałby sam kryzysu
oceniając udział pożyczkodawcy ostatniej instancji w przezwyciężaniu kryzysów…
… analizy, to przede wszystkim: ewolucja wielkości produkcji globalnej i jej składników, globalny popyt i jego elementy, polityka budżetowa, sytuacja na rynku finansowym i na rynku pracy, szeroka gama cen i kosztów, ewolucja kursu walutowego oraz sytuacja gospodarcza w innych krajach. W ramach
tej analizy dużą wagę przywiązuje się do szoków gospodarczych, ich wpływu na koszty i ceny oraz do krótko…
…, że im większa niezależność banku centralnego, tym jego polityka jest skuteczniejsza (większa stabilność cen, niższa inflacja). Niezależność jest również jednym z warunków, które musi spełnić państwo aspirujące do wejścia do strefy euro. Odpowiedzialność
Bank centralny jako organ, któremu powierzono władzę, jest odpowiedzialny przez społeczeństwem za swoje działania.
Władze banku odpowiadają przed narodem…
… do większych fluktuacji dochodów
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego polega na „zobowiązaniu banku centralnego do dbałości o stabilność cen, publicznym ogłaszaniu średniookresowego celu inflacyjnego, prowadzeniu jasnej, przejrzystej polityki informacyjnej, opieraniu decyzji o zastosowaniu odpowiedniego instrumentu polityki pieniężnej na wielu różnych wskaźnikach i danych o stanie gospodarki…
… w Europejskim Systemie Banków Centralnych. osiągnięcie wysokiego poziomu stabilności cen, co oznacza, że średnia stopa inflacji, w roku poprzedzającym przystąpienie do strefy euro, nie może być wyższa niż 1,5 punktu procentowego od średniej inflacji w 3 krajach Unii Europejskiej o najbardziej stabilnych cenach. Poziom inflacji mierzony jest za pomocą zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP…
…)
osiągnięcie poziomu długoterminowych stóp procentowych, który nie może przekroczyć średniej stopy procentowej trzech krajów członkowskich Unii Europejskiej o najniższej inflacji o więcej niż 2 punkty procentowe. Świadczy to o wiarygodności trwałego obniżenia cen. Do dokonywania stosownych porównań stóp procentowych przyjmuje się oprocentowanie 10-letnich obligacji państwowych. przystąpieniem do ERM II
… firmy, która jest oceniana przez agencje ratingowe
forma weksla ułatwia obrót na rynku wtórnym, tzw. trasowanie weksla
Wady krótkoterminowych papierów dłużnych:
wysoki kapitał ogranicza dostęp inwestorów
finansowanie krótkoterminowe
inwestorami przy niektórych emisjach mogą być tylko rezydenci
brak płynnego rynku wtórnego
ryzyko kredytowe emitenta
Na czym polega sekurytyzacja aktywów.
Sekurytyzacja
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz