Pytania i odpowiedzi 2013

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi 2013 - strona 1 Pytania i odpowiedzi 2013 - strona 2 Pytania i odpowiedzi 2013 - strona 3

Fragment notatki:

1) Inwigilacja Wyszyńskiego przez władze państwowe miała zasadniczo charakter:
a. ani doraźny, ani jednostkowy b. jednostkowy, ale totalny c. doraźny, ale planowy
2) W 1959 r. Władysław Gomułka (+1982) tłumaczył Jerzemu Zawieyskiemu (+1969), że „Rząd dusz w tym kraju ma socjalizm. Socjalizm sięga po dusze. Kościół nie ma do tego prawa!” ponieważ: Wybierz jedną: a. polemizował z Wyszyńskim b. Zawieyski jako katolik i członek Rady Państwa odpowiadał za koordynację polityki wyznaniowej władz państwowych c. zachował z okresu dzieciństwa na wsi pod Krosnem resztki wiary religijnej
3) Obchody tysiąclecia państwa polskiego (1960-1966) były: Wybierz jedną: a. zgodne z wizją historyczną, które zanegowała rolę Polski jako „przedmurza chrześcijaństwa” b. próbą zawarcia kompromisu między państwem a Kościołem katolickim w Polsce c. wynikiem ówczesnych badań historycznych i archeologicznych, negujących datę chrztu Polski
4) Powodem zawarcia przez Wyszyńskiego „małego porozumienia” w grudniu 1956 r. było: Wybierz jedną: a. pragnienie rodziców by nauka religii wróciła do szkoły (została w 10% szkół) b. przejściowe osłabienie komunistów c. pragnienie Gomułki by raz a dobrze unormować stosunki z Kościołem
5) Jasnogórskie Śluby Narodu (26 VIII 1956) miały za główny cel: Wybierz jedną: a. doprowadzenie do uwolnienia Wyszyńskiego (pusty tron z herbem prymasa) b. przemiany o charakterze duchowym c. przypomnienie ślubów lwowskich Jana Kazimierza (300 rocznica)
6) „Od Niemców dostaliśmy wszystko, tylko nie od tych, od których chcieliśmy” - powiedział Wyszyński w rozmowie z jednym z sygnatariuszy memoriału „Bensberger Kreis”, myśląc o: Wybierz jedną: a. nastawieniu biskupów niemieckich wobec sprawy ziem zachodnich i północnych Polski b. krytycznym nastawieniu do sprawy granicy wschodniej Niemiec niemieckich socjaldemokratów c. kompromisowych rozwiązaniach sprawy granic proponowanych przez kard. Juliusza Döpfnera (+1976)
7) Usunięci przez władze państwowe w 1951 roku z ziem zachodnich i północnych administratorzy apostolscy to: Wybierz jedną: a. rządcy diecezji niemieckich, którzy nie chcieli opuścić swych diecezjan w 1945 roku, b. biskupi diecezji polskich, którzy podporządkowali się Stolicy Apostolskiej, pragnącej przywrócenia stanu przedwojennego, o czym mówił list Piusa XII (+1958) do biskupów niemieckich z 1948 roku c. księża polscy, mianowani przez kardynała Hlonda (+1948) w 1945 roku
8) Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (1957-) była pretekstem do: Wybierz jedną: a. konfrontacji z Wyszyńskim b. przedłużenia Wielkiej Nowenny do końca 1966 r. c. przerwania obchodów tysiąclecia chrztu Polski w Warszawie („aresztowanie” obrazu)


(…)

… (+2001) z Wyszyńskim 25 VIII 1980 dowodziło: Wybierz jedną: a. słabości pierwszego sekretarza b. słabości Stanisława Kani, który kierował w Biurze Politycznym partii sprawami wyznaniowymi c. możliwości politycznych Gierka, który mógł odwołać się do pomocy Wyszyńskiego 82) Sprawa „Kościoła milczenia”, czyli kościołów w tzw. drugim świecie, na soborze watykańskim II (1962-1965) wzbudziła konflikt z powodu…
… „o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych” w lutym 1953 roku miało na celu:
Wybierz jedną: a. zyskanie poparcia duchowieństwa katolickiego, bo dotąd sprawy administracji w Kościele były w ręku biskupów, a nie ogółu księży b. likwidację ruchu „księży patriotów”, którzy kompromitowali władze państwowe, bo zostali ekskomunikowani przez Wyszyńskiego c. podporządkowanie bezpośrednio władzom państwowym spraw…
… w kruchcie kościoła, niż dzielić władzę z bezbożnymi”, napominając w ten sposób przed: Wybierz jedną: a. deklaracjami ateizmu, wymuszanymi przez komunistów na nowych rządcach diecezji (ziemie zachodnie i północne, Katowice, Kraków) b. regularnym przechodzeniem „księży patriotów” wraz z parafianami do tzw. Kościoła narodowego c. działaniami komunistów, którzy chcieli „rozwarstwić” duchowieństwo i skaptować…
…. facultates specialissimae) od Piusa XII (+1958) c. zmiany w polityce wyznaniowej władz państwowych
66) Caritas kościelną zabrali komuniści na początku 1950 roku, bo: Wybierz jedną: a. drażniły ich niewielkie, ale głośne nadużycia w tej organizacji, poczynione przez tzw. księży-patriotów b. chcieli przyspieszyć zawarcie tzw. Porozumienia z biskupami c. mogli dzięki temu przejąć legalnie tzw. dobra martwej…
… wyznaniowej Edwarda Gierka [+2001] („normalizacja”)
28) Wyszyński oczekiwał od soboru watykańskiego II (1962-1965) zasadniczych zmian w zakresie: Wybierz jedną: a. liturgii (zastąpienie łaciny językami narodowymi) b. polityki i dyplomacji (osobne potępienie komunizmu) c. ceremonii (podkreślenie autorytetu biskupów)
29) Zdziwienie, radość, zwątpienie”, tak opisał ks. Agostino Casaroli (+1995) reakcję…
… inteligencji b. członkach partii c. klasie robotniczej 93) Konsekwencją „Orędzia biskupów polskich...” (18 XI 1965) było: Wybierz jedną: a. przewartościowanie przez niemiecki episkopat dotychczasowych relacji z Polską b. wahanie Wyszyńskiego, czy nie ustąpić ze stanowiska c. nawiązanie relacji między Wyszyńskim a kard. Juliuszem Döpfnerem (+1976) 94) Kazania świętokrzyskie” (1974-1976) nawiązywały do spraw…
… w tym ustroju, jesteśmy do niego przeznaczeni, ale to nie oznacza, że mamy dla niego pracować”
44) Aresztowanie Wyszyńskiego w 1953 roku nastąpiło: Wybierz jedną: a. na sugestię niektórych biskupów b. po procesie pokazowym jednego z biskupów c. w okresie tzw. odwilży po śmierci Józefa Stalina (1953)
45) Wyszyński przekonywał Władysława Gomułkę (+1982), że ateizacja: Wybierz jedną: a. jest immanentnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz