Pytania egzaminacyjne z przedmiotu Bazy Danych I (3.rok 6.semestr)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne z przedmiotu  Bazy Danych I (3.rok  6.semestr) - strona 1 Pytania egzaminacyjne z przedmiotu  Bazy Danych I (3.rok  6.semestr) - strona 2 Pytania egzaminacyjne z przedmiotu  Bazy Danych I (3.rok  6.semestr) - strona 3

Fragment notatki:


Pytania egzaminacyjne z przedmiotu   Bazy Danych I  (3.rok  6.semestr)  1.  Które z poniŜszych poleceń SQL spowodują usunięcie tabeli   tblname    z bazy danych?  a)  DELETE  tblname  ;   b)    c)    2.  Utworzono tabelę  osoby  poleceniem:     CREATE TABLE osoby   (     imie  char(20),    nazw  char(20),    wydz  char(20)   ) ;  Które polecenia są równowaŜne poleceniu:     INSERT INTO osoby ( imie,  nazw )      VALUES    ( 'Jan', 'Kos' ) ;    a)    b)  INSERT INTO osoby(  nazw,  imie  )      VALUES  (  'Kos', 'Jan'  ) ;   c)    3.  JeŜeli polecenie     SELECT * FROM  tblname  WHERE ... ;    zwraca tylko jeden wiersz, to (zgodnie ze standardem SQL) kolejność zwróconych kolumn:  a)  pokrywa się z kolejnością kolumn w poleceniu CREATE TABLE  tblname  ... ;  którym utworzono tę tabelę.  b)    c)    4.  Do pustej tabeli  tblname   wprowadzono pięć wierszy wydając kolejno pięć poleceń:     INSERT INTO  tblname  ... ;    Aby (zgodnie ze standardem SQL) polecenie SELECT zwróciło te wiersze w tej samej  kolejności naleŜy:  a)  w poleceniu  SELECT  uŜyć klauzuli  ORDER BY .  b)    c)    5.  W bazie istnieje tabela  osoby   zawierająca kolumnę  imie.   Które z poniŜszych zapytań zostaną poprawnie wykonane?  a)    b)  SELECT * FROM osoby  p  WHERE  osoby.imie  = 'Jan' ;   c)    6.  W bazie istnieje tabela  osoby   zawierająca kolumnę  imie.   Które z poniŜszych zapytań zostaną poprawnie wykonane?  a)    b)    c)  SELECT imie AS "Imię" FROM osoby WHERE " Imię " = 'Jan';     —  2  —  7.  Tabela  osoby  składa się z kolumn:  imie, nazw, wydz, zarobki.   Które z poniŜszych zapytań są poprawne (zgodnie ze standardem SQL)?  a)    b)    c)  SELECT wydz AS Dept, SUM(zarobki) AS Kwota  FROM osoby   GROUP BY  Dept   HAVING  Kwota  

(…)

… osoby
WHERE zarobki > (SELECT avg(zarobki) FROM osoby);
a) zastosowano podzapytanie proste (nieskorelowane)
b)
c)
15. W poniŜszym zapytaniu
SELECT imie, nazw, zarobki FROM osoby
WHERE zarobki > (SELECT avg(zarobki) FROM osoby p
WHERE p.nazw <> osoby.nazw);
d) zastosowano podzapytanie proste (nieskorelowane)
e)
f)
16. Które deklaracje zmiennej w języku PL/SQL są poprawne?
a)
b)
c) ilosc
int
NOT NULL DEFAULT 0 ;
17. Utworzenie indeksu do danej tabeli:
a) zazwyczaj przyspiesza operacje wyszukiwania i modyfikacji wierszy.
b)
c)
18. Przed którymi szkodliwymi efektami chroni tryb izolacji transakcji „Read committed mode”
(tryb domyślny w PostgreSQL):
a)
b) Non-Repeatable Read – ponowny odczyt zatwierdzonych zmienionych danych.
c)
— 4 —
19. W trybie izolacji transakcji „Serializable mode” dane odczytywane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz