Bazy danych - notatki z wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 9163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazy danych - notatki z wykładów - strona 1 Bazy danych - notatki z wykładów - strona 2 Bazy danych - notatki z wykładów - strona 3

Fragment notatki:

Notatki składają się z 37 stron i zawierają informacje na takie tematy jak: rodzaje danych, baza danych, model danych, własności bazy danych, system zarządzania bazą danych, proces tworzenia baz danych, encja, język zapytań, relacyjne bazy danych, składnia języka SQL, zapytania, klauzula ORDER BY, funkcje agregujące związane z grupowaniem, klauzula group by, klauzula having, algebra relacyjna, selekcja, rzut, złączenie, równozłączenie, złączenie naturalne, złączenie zewnętrzne, suma, przecięcie, różnica, łączenie relacji, poziome łączenie, złączenie zewnętrzne, pionowe łączenie relacji, podzapytania zagnieżdżone, klauzula having z zagnieżdżonym zapytaniem, zapytania skorelowane, tworzenie relacji, typy atrybutów, aktualizacja schematu relacji, dodawania nowego atrybutu, zmodyfikowanie istniejącego atrybutu, dodanie ograniczenia integralnościowego, zmiana nazwy relacji, aktualizacja zawartości relacji, modyfikowanie istniejących krotek, usuwanie krotek relacji, perpektywy, modyfikacja, tworzenie perspektywy, liczniki sekwencji, usunięcie sekwencji, tworzenie indeksu, transakcje, integralność, współbieżność, bokady, zakleszczenie, poziomy izolacji, savepoint, instrukcje sterujące w PL/SQL, zmienne systemowe, procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze bazy danych, obiektowość, obiektowy model danych, UML, ODMG, hurtownia danych

Wykład 1
Baza danych algebra, gdzie mamy do czynienia z danymi, językiem
odwzorowanie jakiegoś fragmentu rzeczywistości
miejsce przechowywania danych
Dane
fakty, są rożnego typu
Z jakimi rodzajami danych się spotykamy:
liczby
(łańcuchy) tekst
daty (datowy)
czasowy
multimedialny (obraz, dźwięk)
abstrakcyjne ( ? )
Struktury
Dane
Reprezentacja o określonej treści i strukturze, nadająca się do przechowywania, przesyłania oraz wykonania działań logicznych i matematycznych
Dane To proste typy (bazowe; liczby, teksty, daty) i złożone (masowe; kolekcje, relacje, wielozbiory) oraz abstrakcyjne typy danych
Baza danych
jest logicznym zestawem danych i metadanych zbudowanych w oparciu o pewien model danych, na których można wykonywać określone operacje (aspekt składniowy i operacyjny)
metadane - dane o danych (dane na temat danych)
reprezentuje pewien fragment świata rzeczywistego (aspekt semantyczny)
jest projektowana, tworzona i utrzymywana z punktu widzenia przydatności dla określonych zastosowań (aspekt paradygmatyczny)
Model danych
Pojęcie niezbyt jednoznaczne, którego znaczenie jest wypadkową takich cech:
metajęzyk (pojęcia, terminologia) do mówienia o danych, systemach baz danych i przetwarzaniu
sposób rozumienia organizacji danych
języki opisu i przetwarzania danych; diagramy struktur danych, języki zapytań
ogólne założenia dotyczące architektury systemu baz danych
ograniczenia, ideologie lub teorie matematyczne dotyczące struktur danych i dostępu do danych
Model danych z punktu widzenia architektury systemu baz danych obejmuje :
definicję danych
operowanie danymi integralność danych
Można wyróżnić trzy główne typy:
proste modele danych (system plików)
klasyczne (hierarchiczne, sieciowe, relacyjne)
semantyczne (częściowo obiektowe) BAZA DANYCH
w zależności od przyjętego punktu widzenia może być traktowana, co najmniej jako:
model świata rzeczywistego zasób systemu informatycznego
element składowy systemu
uniwersum interpretacji języka danych
zbiór struktur danych
WŁASNOŚCI BAZY DANYCH:
abstrakcja danych
niezależność danych
integralność danych (wiarygodność)
współdzielenie danych
integracja danych
trwałość danych
bezpiecz

(…)

… według wart. pierwszego atrybutu, następnie jeśli wart. te są równe dla dwóch lub więcej krotek, wg drugiego atrybutu itd. Ponadto po każdym z atrybutów porządkowania można użyć słowa kluczowego DESC, które powoduje odwrócenie domyślnego, narastającego porządku na malejący.
Użycie atrybutu w klauzuli ORDER BY nie pociąga za sobą konieczności jego użycia w klauzuli SELECT. W klauzuli ORDER BY do wynikowych…
… klasycznie przez wskazanie atrybutów po słowie kluczowym SELECT. Podobnie jest z selekcją, która realizuje przez wskazanie warunku (warunkowo) w klauzuli WHERE stosowanie funkcji selekcji.
Po słowie SELECT wykluczone możliwości wyprowadzenia wartości atrybutów pojedynczych krotek chyba, że nazwa atrybutu jest wymieniona w klauzuli GROUP BY.
W konsekwencji każda nazwa atrybutu występująca na liście SELECT…
… jedną relację jako swój argument i produkuje jedną relację wynikową. Rzut jest pionowym ograniczeniem. Składnia operatora jest następująca:
PROJECT <nazwa relacji (tabeli)>[<lista kolumn>]<relacja wynikowa>
ZŁĄCZENIE - ILOCZYN KARTEZJAŃSKI
Złączenia są oparte na relacyjnym operatorze iloczynu kartezjańskiego, któremu bezpośrednio odpowiada właściwy operator teorii zbiorów. Brane są dwie relacje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz