Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami z przedmiotu Ustrój administracji publicznej dla studentów kierunku Administracja - studia dzienne i zaoczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4249
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne  z odpowiedziami z przedmiotu  Ustrój administracji publicznej dla studentów kierunku Administracja - studia dzienne i zaoczne - strona 1 Pytania egzaminacyjne  z odpowiedziami z przedmiotu  Ustrój administracji publicznej dla studentów kierunku Administracja - studia dzienne i zaoczne - strona 2 Pytania egzaminacyjne  z odpowiedziami z przedmiotu  Ustrój administracji publicznej dla studentów kierunku Administracja - studia dzienne i zaoczne - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie każdego tematu to kilka konkretnych zdań, które pozwolą na zrozumienie omawianego zagadnienia. Każda opracowanie tematu zawiera informacje, które powinny się znaleźć się w odpowiedzi na pytanie. Notatka zawiera analizę struktury władz samorządowych, ich kompetencje i podział.

Pytania egzaminacyjne z przedmiotu " Ustrój administracji publicznej" dla studentów kierunku Administracja - studia dzienne i zaoczne.
1. Definicja administracji i administracji publicznej.
2. Struktura obecnego podziału terytorialnego państwa /RP/.
3. Struktura i umiejscowienie administracji rządowej na tle podziału administracyjnego państwa.
4. Istota i charakter działów administracji rządowej.
5. Rada Ministrów - skład.
6. Rada Ministrów - kompetencje.
7. Pozycja Prezesa Rady Ministrów w systemie organów adm. rządowej.
8. Pozycja i zadania Ministra kierującego działem adm. rządowej.
9. Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów w zakresie organizacji i funkcjonowania działów adm. rządowej.
10. Kto wykonuje administrację publiczną w województwie?
11. Kto wykonuje administracje rządowa w województwie?
12. Tryb powołania wojewody.
13. Jakie zadania wypełnia wojewoda?
14. Struktura samorządu terytorialnego po reformie z 1999 r.
15. Co to jest gmina, scharakteryzuj jej główne cechy?
16. Władze gminy.
17. Zarząd gminy - skład i kompetencje.
18. Rada Gminy- skład i kompetencje.
19. Powiat - rodzaje, istota i zasięg terytorialny.
20. Władze powiatu.
21. Skład i tryb wyboru zarządu powiatu.
22. Rada powiatu skład i struktura organizacyjna.
23. Co to jest województwo?
23. Jakie ogólne zadania realizuje samorząd województwa?
24. Organy samorządu województwa.
25. Pozycja, skład i struktura sejmiku województwa.
26. Zarząd województwa skład i tryb jego wyboru.
27. Uprawnienia wojewody w zakresie nadzoru nad samorządem terytorialnym.
1. Definicja administracji i administracji publicznej
Administracja - jest to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów. Cechująca się celowością, trwałością i planowaniem działania. Administracja publiczna - (państwowa) system podmiotów utworzonych i wyposażonych przez ustawę w kompetencje do prowadzenia organizatorskiej i kierowniczej działalności na podstawie ustaw w kierunku zewnętrznym i wewnętrznym. Cechy: - inicjatorski charakter jej działania - konkretność sytuacji rozwiązywanych przez administrację
- działalność ta jest ukierunkowana na interes publiczny W systemie administracji publicznej można wyróżnić dwie części:
- strukturę administracji państwowej rządowej (zcentralizowana).
- strukturę administracji samorządowej (zdecentralizowana)
Administracja jest zjawiskiem społecznym; podmiotem administracji jest współżycie społeczne. Zajmuje się prawami wspólnoty i członkami tej wspólnoty z faktu tego wynika ukierunkowanie administracji na interes publiczny.


(…)

… mogą być ponadto powołani przewodniczący określonych w ustawach komitetów (komitet Badań Naukowych, Komitet Integracji Europejskiej, Komitet Obrony Kraju, Rada Legislacyjna).
6. RM - kompetencje RM jest organem władzy wykonawczej:
- prowadzi politykę zewnętrzną i wewnętrzną państwa - sprawy bieżące
- jest podstawowym ośrodkiem rządzenia państwem w sensie politycznym
- to, co jest funkcją państwa jest funkcją…
… prawną
- samodzielność gminy podlega ochronie sądowej
- gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność
- o ustroju gminy decyduje statut
- gmina tworzy jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla, dzielnice i inne)
- na wsi - sołtys ( organ wykonawczy)
- zebranie wiejskie ( uchwałodawczy) w dzielnicy - zarząd ( organ wykonawczy) - Rada osiedla ( uchwałodawczy)
16. Władze…
…. Skład i tryb wyboru Zarządu powiatu.
W skład Zarządu powiatu wchodzą: Starosta jako jego przewodniczący, wice starosta i jego pozostali członkowie. Rada powiatu wybiera starostę oraz na j ego "wniosek pozostałych członków zarządu powiatu w liczbie od 3 do 5 osób w tym wice starostę w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Wybór następuje bezwzględną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz