Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami z przedmiotu Ustrój administracji publicznej dla studentów kierunku Administracja - studia dzienne i zaoczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4697
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami z przedmiotu Ustrój administracji publicznej dla studentów kierunku Administracja - studia dzienne i zaoczne - strona 1 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami z przedmiotu Ustrój administracji publicznej dla studentów kierunku Administracja - studia dzienne i zaoczne - strona 2 Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami z przedmiotu Ustrój administracji publicznej dla studentów kierunku Administracja - studia dzienne i zaoczne - strona 3

Fragment notatki:

W pierwszej znajduje się 27 pytań dotyczących przedmiotu Ustrój Administracji Publicznej. Druga część składa się z odpowiedzi na powyższe pytania. W pytaniach tych poruszane są takie kwestie jak: administracja a administracja publiczna, struktura obecnego podziału terytorialnego państwa, struktura i umiejscowienie administracji rządowej na tle podziału administracyjnego państwa, istota i charakter działów administracji rządowej, Rada Ministrów i ich kompetencje, pozycja Prezesa Rady Ministrów w systemie organów administracji rządowej, pozycja i zadania Ministra kierującego działem administracji rządowej, uprawnienia Prezesa Rady Ministrów w zakresie organizacji i funkcjonowania działów administracji rządowej, administracja publiczna w województwie, administracje rządowa w województwie, tryb powołania wojewody, zadania wojewody, struktura samorządu terytorialnego po reformie z 1999 r., gmina i jej główne cechy, władze gminy, zarząd gminy - skład i kompetencje, Rada Gminy- skład i kompetencje, powiat - rodzaje, istota i zasięg terytorialny, władze powiatu, skład i tryb wyboru zarządu powiatu, Rada powiatu skład i struktura organizacyjna, województwo, zadania samorządu województwa, organy samorządu województwa, pozycja, skład i struktura sejmiku województwa, zarząd województwa skład i tryb jego wyboru, uprawnienia wojewody w zakresie nadzoru nad samorządem terytorialnym.

Pytania egzaminacyjne z przedmiotu " Ustrój administracji publicznej" dla studentów kierunku Administracja - studia dzienne i zaoczne.
1. Definicja administracji i administracji publicznej.
2. Struktura obecnego podziału terytorialnego państwa /RP/.
3. Struktura i umiejscowienie administracji rządowej na tle podziału administracyjnego państwa.
4. Istota i charakter działów administracji rządowej.
5. Rada Ministrów - skład.
6. Rada Ministrów - kompetencje.
7. Pozycja Prezesa Rady Ministrów w systemie organów adm. rządowej.
8. Pozycja i zadania Ministra kierującego działem adm. rządowej.
9. Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów w zakresie organizacji i funkcjonowania działów adm. rządowej.
10. Kto wykonuje administrację publiczną w województwie?
11. Kto wykonuje administracje rządowa w województwie?
12. Tryb powołania wojewody.
13. Jakie zadania wypełnia wojewoda?
14. Struktura samorządu terytorialnego po reformie z 1999 r.
15. Co to jest gmina, scharakteryzuj jej główne cechy?
16. Władze gminy.
17. Zarząd gminy - skład i kompetencje.
18. Rada Gminy- skład i kompetencje.
19. Powiat - rodzaje, istota i zasięg terytorialny.
20. Władze powiatu.
21. Skład i tryb wyboru zarządu powiatu.
22. Rada powiatu skład i struktura organizacyjna.
23. Co to jest województwo?
23. Jakie ogólne zadania realizuje samorząd województwa?
24. Organy samorządu województwa.
25. Pozycja, skład i struktura sejmiku województwa.
26. Zarząd województwa skład i tryb jego wyboru.
27. Uprawnienia wojewody w zakresie nadzoru nad samorządem terytorialnym.
1. Definicja administracji i administracji publicznej
Administracja - jest to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów. Cechująca się celowością, trwałością i planowaniem działania. Administracja publiczna - (państwowa) system podmiotów utworzonych i wyposażonych przez ustawę w kompetencje do prowadzenia organizatorskiej i kierowniczej działalności na podstawie ustaw w kierunku zewnętrznym i wewnętrznym. Cechy: - inicjatorski charakter jej działania - konkretność sytuacji rozwiązywanych przez administrację
- działalność ta jest

(…)

… mogą być ponadto powołani przewodniczący określonych w ustawach komitetów (komitet Badań Naukowych, Komitet Integracji Europejskiej, Komitet Obrony Kraju, Rada Legislacyjna).
6. RM - kompetencje RM jest organem władzy wykonawczej:
- prowadzi politykę zewnętrzną i wewnętrzną państwa - sprawy bieżące
- jest podstawowym ośrodkiem rządzenia państwem w sensie politycznym
- to, co jest funkcją państwa jest funkcją…
… prawną
- samodzielność gminy podlega ochronie sądowej
- gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność
- o ustroju gminy decyduje statut
- gmina tworzy jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla, dzielnice i inne)
- na wsi - sołtys ( organ wykonawczy)
- zebranie wiejskie ( uchwałodawczy) w dzielnicy - zarząd ( organ wykonawczy) - Rada osiedla ( uchwałodawczy)
16. Władze…
…. Skład i tryb wyboru Zarządu powiatu.
W skład Zarządu powiatu wchodzą: Starosta jako jego przewodniczący, wice starosta i jego pozostali członkowie. Rada powiatu wybiera starostę oraz na j ego "wniosek pozostałych członków zarządu powiatu w liczbie od 3 do 5 osób w tym wice starostę w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Wybór następuje bezwzględną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz