Pytania egzaminacyjne - prawo administracyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne - prawo administracyjne - strona 1 Pytania egzaminacyjne - prawo administracyjne - strona 2 Pytania egzaminacyjne - prawo administracyjne - strona 3

Fragment notatki:

73. Kompetencje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z zakresu działalności pocztowej i komunikacyjnej
Kompetencje w zakresie działalności pocztowej:
Zadania z zakresu kontroli przestrzegania prawa pocztowego (działalności pocztowej wykonywanej na podstawie ustawy, zezwolenia, zgłoszenia oraz tej niewymagającej zezwolenia lub zgłoszenia)
Wydawanie zezwoleń innym niż Poczta Polska przedsiębiorcom / operatorom na świadczenie usług niezaliczanych do powszechnych Organ właściwy do zgłaszania zamiaru wykonywania usług pocztowych, na które nie jest wymagane zezwolenia
Wydawanie decyzji o karach pieniężnych za naruszenie przepisów
Kompetencje w zakresie działalności telekomunikacyjnej:
Prowadzenie polityki regulacyjnej
Prowadzi rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych
Organ właściwy w przeprowadzaniu postępowania konsultacyjnego i konsolidacyjnego
Wydawanie decyzji w sprawach pozwolenia radiowego i rezerwacji częstotliwości
Wpiera rozwój konkurencyjności w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnej
Wspiera rozwój rynku telekomunikacyjnego
Promuje interesy obywateli UE 75. Organy sprawujące nadzór nad działalnością banków.
W Polsce nadzór nad działalnością banków sprawuję Komisja Nadzoru Finansowego(nad nią sprawuję nadzór premier). W skład Komisji wchodzi: Przewodniczący - powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na 5-letnią kadencję; Zastępcy przewodniczącego (dwóch) - powołuje ich Premier na wniosek przewodniczącego spośród osób spełniających wymogi ustawowe; Czterech członków - określone ustawowo osoby: Prezes NBP, przedstawiciel Prezydenta RP, minister właściwy w finansach lub jego przedstawiciel oraz minister właściwy w sprawach zabezpieczenia społecznego lub jego przedstawiciel
Zadania Komisji Nadzoru Finansowego:
Sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym (podejmuję uchwały, decyzje)
Podejmowanie działań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego, rozwój rynku finansowego, działań edukacyjnych i informacyjnych
Udział w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym
Do zadań KNF można zaliczyć także (są to inne formy nadzoru): Kontrola (badanie, ocena) różnych aspektów działalności banków
Wydawanie zaleceń
Wydawanie nakazów
Wydawanie decyzji w określonych sprawach
76. Pojęcie publicznego i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Publiczny zakład opieki zdrowotnej

(…)


Polska ustawa o obywatelstwie przyznaje obywatelstwo według dwóch zasad jednocześnie: Zasady krwi (ius sanguinis; czyli dziecko otrzymuje obywatelstwo rodziców) Zasady ziemi (ius soli; czyli dziecko otrzymuje obywatelstwo polskie, jeżeli urodziło na terytorium RP lub zostało na nim znalezione)
Oprócz wymienionych przypadków nabycia obywatelstwa przez dziecko, ustawa nadaje obywatelstwo repatriantom…
… świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy.
80. Pojęcie szkoły publicznej i warunki jej utworzenia oraz jej likwidacji
Szkoła publiczna - szkoła, która zapewnia bezpłatne nauczanie, rekrutuje uczniów na zasadzie powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli o określonych prawem kwalifikacjach, realizuje - dla danego typu szkoły - podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych i ramowy…
… stowarzyszenie na zewnątrz). Takie stowarzyszenie nie podlega wpisaniu do KRS-u a jedynie zawiadomienie starosty o jego powstaniu. Takie stowarzyszenie nie ma osobowości prawnej. Podstawą funkcjonowania partii politycznej jest statut, uchwalany przez Zgromadzenie Ogólne Członków lub Zgromadzenie Przedstawicieli. Założenie partii oparte jest na zasadzie zgłoszenia do ewidencji partii politycznych, prowadzonej…
…,
Dysponowanie funduszem pracy,
Zastosowanie jednolitości stosowania prawa,
Rozpatrywanie odwołań od decyzji wojewodów;
Wojewoda
Sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzkie lub powiatowe urzędu pracy oraz inne podmioty
Wydawanie licencji pośrednikom pracy i doradcom zawodowym, wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców, realizację zadań organu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz