Publikacja prawa miejscowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publikacja prawa miejscowe - strona 1 Publikacja prawa miejscowe - strona 2

Fragment notatki:

PUBLIKACJA PRZEPISÓW PRAW MIEJSCOWEGO. Skoro powszechnie obowiązujące to powinny być opublikowane aby były powszechnie znane. Nie ma gwarancji faktycznej, że jeżeli przepisy będą opublikowane to są powszechnie znane. Prawidłowe opublikowanie przepisów powoduje jednak domniemanie prawne, że są one powszechnie znane.
Publikacja przepisów : gminne - są one ogłaszane , publikowane przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych ( tablice, słupy ogłoszeniowe lub w inny sposób ogólnie przyjęty, w prasie lokalnej) chyba że przepisy prawa stanowią inaczej, np.: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - ustawa nakłada obowiązek publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
W każdym Urzędzie Gminy musi być prowadzony zbiór przepisów gminnych udostępnianych do publicznego wglądu. Ponieważ są one powszechnie obowiązujące powinny być ogólnie dostępne.
Przepisy gminne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o ile nie przewidują wyraźnie późniejszego terminu.
powiat - przepisy stanowione przez organa powiatu są publikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym / Woj. Dz. Urz. /. Wśród tych przepisów są też przepisy porządkowe, z uwagi na fakt, że muszą one dotrzeć do szerokiej publiczności - są one dodatkowo ogłaszane jak przepisy gminne.
Gdy uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia to powoduje to rażące naruszenie prawa. Daje bowiem możliwość wykorzystania tego przez uchwalających zanim poznają ją inni.
Przepisy porządkowe wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Natomiast inne przepisy te publikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, chyba ,że ustawa lub przepis powiatowy stanowią inaczej . Województwo. Przepisy stanowione przez samorząd województwa są publikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Woj. Dz. Urz.
Przepisy stanowione przez Wojewodę są publikowane również w Woj. Dz. Urz., przepisy porządkowe dodatkowo też w uproszczonej formie / tak jak w gminie /. Przepisy porządkowe wchodzą w życie z dniem ogłoszenia natomiast pozostałe publ i kow a ne tylko w Woj. Dz. Urz. po 14 dniach od ich ogłoszenia. Wojewódzki Dziennik Urzędowy. Obowiązek wydawania Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego spoczywa na Wojewodzie.
W Woj. Dz. Urz. są ogłaszane akty prawa miejscowego. Organa administracji niezespolonej również wydają akty prawa miejscowego. W Woj. Dz. Urz. publikowane są również akty nadzoru Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez Wojewodę i organy administracji niezespolonej. W Woj. Dz. Urz. znajdziemy również wyroki Sądu Administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego. W Woj. Dz .Urz. są publikowane również informacje, obwieszczenia jeżeli tak stanowią przepisy szczególne . Wojewoda zobowiązany jest do gromadzenia zbiorów dzienników i udostępnianie ich do ogólnego wglądu - ponieważ są to przepisy powszechnie obowiązujące.


(…)

… i nie jest celem samym w sobie.
Doświadczenia powojenne w pełni potwierdzają, że cecha ta jest zachowana. W tym okresie mięliśmy reformy administracyjne tylko dwukrotnie: w latach 70-tych i 90-tych. Po wojnie przywrócono w zasadzie podział administracyjny przedwojenny a na Ziemiach Odzyskanych dostosowana podział do tego schematu. Najpierw były gminy - jako samorząd. W latach 50-tych przemianowano gminy na gromady zmniejszając ich granice i likwidując samorząd. Do roku 1975 trwał trzyszczeblowy podział administracyjny. Do pierwszej połowy lat 70-tych istniały kolegialne zarządy powiatów - powiaty nie posiadały jednoosobowych organów wykonawczych. W latach 70-tych przywrócono jednoosobowe organy - naczelników gmin, powiatów i wojewodów. To model administracji dyktuje podział terytorialny kraju. Podział…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz