Prawo administracyjne - zagadnienia na kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - zagadnienia na kolokwium - strona 1

Fragment notatki:

doc zajmuje 20 stron i zawiera materiały na kolokwium z prawa administracyjnego.

Materiały poruszają takie tematy jak: administracja publiczna, normy obowiązujące w prawie administracyjnym, stosunek administracyjno-prawny i jego rodzaje, prawne związanie administracyjne, źródła prawa administracyjnego, kierownictwo, kontrola, nadzór, centralizacja, decentralizacja, prawo europejskie, zadania Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Komisji Europejskiej i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, formy kontroli administracyjnej, podziały terytorialne, administracja zespolona, akt administracyjny, czynności faktyczne, uznanie administracyjne, ugoda administracyjna oraz porozumienie administracyjne.

Dodatkowo omawia takie zagadnienia jak: ustrój Miasta Stołecznego Warszawy, zadania organów samorządu terytorialnego, zadania własne i zadania zlecone samorządu terytorialnego, formy nadzoru nad samorządem terytorialnym, podział zasadniczy, pomocniczy i specjalny, organy centralne administracji publicznej, klasyfikacja organów administracji publicznej, zakres działania i właściwość organu, przestrzeganie właściwości organu, przeniesienie kompetencji, hierarchia źródeł prawa, zasady publikowania aktów normatywnych oraz rozporządzenie z mocą ustawy.

Notatka pozwoli dowiedzieć się jak działają organy administracyjne w Polsce, jakiemu prawu podlegają oraz przygotować się odpowiednio na zajęcia.

1. Prawo Administracyjne to zespół norm regulujących organizację i zachowanie się administracji publicznej jako części aparatu państwowego , państwowego także zachowanie się osób fizycznych innych podmiotów w zakresie nie unormowanym przez przepisy należące do innych gałęzi prawa. Prawo administracyjne dzieli się na ustrojowe, proceduralne, materialne. W obiegu prawno-administracyjnym funkcjonują następujące normy ustrojowe, materialne i proceduralne. 2. Administracja publiczna jest zespołem działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich, wykonawczych prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie i formach określonych prawem. To organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego oraz inne jednostki adm. publ. które z mocy praw wykonują zdania z zakresu administracji publicznej.
3.Podział prawa administracyjnego: ustrojowe, materialne, i proceduralne.
Prawo Ustrojowe: reguluje organizację i zasady funkcjonowania aparatu państwowego powołanego do wykonywania zadań publicznoprawnych publicznoprawnych formach uznanych za właściwe dla adm. Prawo materialne zawiera normy prawne ustanawiające wzajemne uprawnienia i obowiązki organów administracji publicznej i jednostek znajdujących się na zewnątrz administracji publicznej jako części aparatu państwowego.
Prawo proceduralne zawiera normy, które wyznaczają postępowanie mające na celu wykonanie norm prawa ustrojowego i materialnego.
4. Wymień i scharakteryzuj normy obowiązujące w prawie administracyjnym: normy ustrojowe, materialne, proceduralne. A)Do norm ustrojowych zalicza się normy: określające właściwości, ustanawiające zadania, regulujące prawne formy działania i wskazujące na kompetencje, regulujące organizację administracji. Normy określające właściwości umożliwiają przypisanie organowi lub innej jednostce organizacyjnej względnie osobie fizycznej określonego uprawnienia lub obowiązku. Normy te opierają się na różnych przepisach prawnych określających czas i miejsce działania, rodzaj sprawy, status prawny podmiotu. Normy

(…)

… częścią terytorium państwa , org. Centralne dzielą się na 1) organy naczelne 2) urzędy centralne
Organy naczelne- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej?
ministrowie, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów , Przewodniczący określonych w ustawach Komitetów( Komitet Badań Naukowych, Komitet Integracji Europejskiej), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Komitet Obrony Kraju
Urzędy centralne - są to organy…
Agencji Rynku Rolnego, Regionalni inspektorzy celni Organy centralne-dotyczą administracji rządowej, znajdują się na najwyższym szczeblu w strukturze administracji. Ich terytorialny zasięg działania z reguły obejmuje cały obszar państwa. Orany centralne dzielą się na 2 grupy: organy naczelne, urzędy centralne Organy naczelne: są nimi: Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i ministrowie oraz Krajowa Rada…
… statut urzędu wojewódzkiego. W skład wchodzą: np. organy Inspekcji Handlowej, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej, kurator oświaty itp.
Administracja niezespolona- są to organy administracji rządowej podporządkowane właściwym ministrom, oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz