Psychologiczna ekspertyza sądowa w sprawach opiekuńczych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologiczna ekspertyza sądowa w sprawach opiekuńczych-opracowanie - strona 1 Psychologiczna ekspertyza sądowa w sprawach opiekuńczych-opracowanie - strona 2 Psychologiczna ekspertyza sądowa w sprawach opiekuńczych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Psychologiczna ekspertyza sądowa w sprawach opiekuńczych Uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicami po rozwodzie
Ingerencja sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej
Sprawowanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie Art. 58 §1 k.r.o. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem… (Sąd uwzględnia porozumienia małżonków w tym zakresie, jeśli jest zgodne z dobrem dziecka).
Art. 59 §1a k.r.o. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych uprawnień i obowiązków w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeśli przedstawili porozumienie i jest zasadne, że będą współdziałać w sprawach dziecka.
Art. 106 k.r.o. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka.
Syndrom oddzielenia od drugoplanowego opiekuna ( Parental Alienation Syndrome - PAS ) Zespól alienacji rodzicielskiej (PAS) został odkryty przez R Gardnera i opisany jako zaburzenie występujące głównie w kontekście sądowej walki rodziców o przejęcie władzy rodzicielskiej. Oznacza zaburzenia prezentowane przez dziecko, które w sposób niesprawiedliwy i przesadzony jest angażowane przez głównego opiekuna w dewaluację i krytykę drugiego opiekuna. Zachowanie takie jest często podsycane przez członków dalszej rodziny.
Jak podaje A. Czerederecka (1999) zaburzenia te przyjmują następujące objawy w zachowaniu dziecka: deprecjonowanie drugiego opiekuna (matki/ojca), znieważanie i poniżanie go w swoich wypowiedziach bez poczucia zakłopotania i winy;
izolowanie się bezpośrednie i pośrednie (odrzucanie prezentów, kartek z życzeniami nie przyjmowanie telefonów);
ślepe przejmowanie oskarżeń kierowanych przez „kochanego” opiekuna pod adresem drugiego (niemal zawsze tego, który nie pełni bezpośredniej opieki)
sztywność postaw, spostrzeganie rodziców w czarno-białych barwach.
Na pojawienie się i rozwój tego syndromu mają wpływ następujące działania ze strony głównego opiekuna: „pranie mózgu” (drastyczne formy nastawiania dziecka przeciwko partnerowi);
szantaż emocjonalny i/lub materialny;
wymierzanie kar za okazywanie pozytywnych emocji wobec drugiego opiekuna;
przedstawianie drugiego opiekuna w skrajnie niekorzystnym świetle;
niedopuszczanie drugiego opiekuna do spotkań z dzieckiem (często w skrajnej formie);


(…)

… nie mogą być wykonywane bez zezwolenia sądu
Stały nadzór kuratora sądowego
Skierowanie małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego, albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi
Umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Zawieszenie władzy rodzicielskiej - w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy…
… różnych form PAS wg Gardnera:
Łagodna - utwierdzenie głównego opiekuna w jego prawach doprowadza do stopniowego zaniechania negatywnych oddziaływań
Umiarkowana - wyznaczenie terapeuty, który będzie czuwać nad spotkaniami, udostępniać swój gabinet do „przekazywania” dziecka oraz zgłaszać sądowi wszelkie nieprawidłowości - sankcje dla głównego opiekuna za utrudnienia kontaktów.
Ostra - natychmiastowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz