Rodzic jako pełnomocnik dziecka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzic jako pełnomocnik dziecka - strona 1 Rodzic jako pełnomocnik dziecka - strona 2 Rodzic jako pełnomocnik dziecka - strona 3

Fragment notatki:

RODZIC JAKO PEŁNOMOMOCNI K DZIECKA Tezy pracy: 1. Zdolność do czynności prawnych
2. Przesłanki pełnomocnictwa rodziców względem dzieci 3. Obowiązek podatkowy
4. Sposób opodatkowania
5. Przedmiot opodatkowania
6. Najczęściej zadawane pytania
1. Zdolność do czynności prawnych Z dolność do czynności prawnych daje stronie zdolność procesową, czyli możliwość samodzielnego i skutecznego działania w postępowaniu. Według Kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych mają osoby pełnoletnie, zdolność ograniczoną - małoletni powyżej 13 lat, osoba tymczasowo ubezwłasnowolniona, lub osoba, dla której ustanowiono doradcę tymczasowego. Pozbawionym zdolności do czynności prawnych jest małoletni poniżej 13 lat lub osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. Osoby te działają przez swoich ustawowych przedstawicieli (art.30 par.2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Umocowanie przedstawiciela może być dwojakie:
- z mocy ustawy - przedstawicielami są tutaj rodzice dla dziecka poniżej 13 lat
- z mocy orzeczenia sądowego - np. opiekunowie dziecka poniżej 13 lat.
Organ podatkowy w fazie wszczęcia postępowania powinien sprawdzić, czy dana osoba ma zdolność do czynności prawnych. Jeżeli się okaże, że nie, to następuje zawieszenie postępowania i wystąpienie do sądu o wyznaczenie przedstawiciela ustawowego.
2. Przesłanki pełnomocnictwa rodziców względem dzieci Rola rodziców jako pełnomocników dzieci wynika bezpośrednio z wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej.
W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz.59, z późniejszymi zmianami)nie ma definicji władzy rodzicielskiej. Pojęcie to zostało określone w doktrynie jako kompleks wzajemnie ze sobą sprzężonych praw i obowiązków rodziców w stosunku do osoby i majątku dziecka lub jako zespół praw i obowiązków rodziców względem małoletniego dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów.
W przeciwieństwie do nauki, jednolite stanowisko w przedmiocie istoty władzy rodzicielskiej, zajmował zawsze Sąd Najwyższy. W swoim orzeczeniu z dnia 12.05.1969 r. zaznaczył, że „władza rodzicielska obejmuje nie tylko prawo rodziców do pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem, lecz także, a właściwie przede wszystkim, obowiązek wykonywania tych uprawnień dla dobra dziecka.” Również w orzeczeniu z dnia 26 stycznia 1973 r. dał wyraz poglądowi, że władza rodzicielska oznacza stosunek prawny, którego stronami są rodzice i dzieci. Nie jest to jednak zwykły stosunek cywilnoprawny, a stosunek szczególnego rodzaju, w którym dzieci są podporządkowane rodzicom.


(…)

… lub renta, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, działy specjalne produkcji rolnej, najem, dzierżawa, kapitały pieniężne i prawa majątkowe.
Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dochodami są przychody pomniejszone…
… - obliczają podatek w następujący sposób. Po pierwsze, dochody osoby samotnie wychowującej dzieci (jeżeli dzieci są małoletnie lub jest pobierany na nie zasiłek pielęgnacyjny, to dodajemy dochody dzieci, w przypadku gdy osiągają one dochody podlegające opodatkowaniu) dzieli się przez dwa, niezależnie od liczby wychowywanych dzieci. Następnie od tak ustalonej połowy dochodu oblicza się podatek według skali
… podatnik może skorzystać, jeżeli jest osobą samotną i w 2006 roku wychowywał:
* dzieci małoletnie (nie ukończyły 18 lat),
* dzieci bez względu na ich wiek, na które zgodnie z odrębnymi przepisami pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,
* dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach o wyższych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz