Psychologia w marketingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3115
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia w marketingu - strona 1

Fragment notatki:


Treść zagadnień mieści się na ponad 18 stronach. W opracowaniu opisano m.in. takie tematy jak: definicja i cele psychologii, przedmiot zainteresowania psychologii, co to jest psychologia poznawcza, psychologia poznawcza a kognitywistyka. Znalazły się tutaj również takie zagadnienia jak: psychologia a marketing, podejście ekonomiczne a behawioryzm, teoria psychologiczna G. Katony, psychologia zachowań konsumenckich. A także: ekonomiczne modelowanie zachowań konsumenta, model procesu zakupu, model Howarda-Shetha, decyzyjny model zachowań konsumenta Rosaniego oraz m.in. model Fishbeina.

PSYCHOLOGIA
Przedmiotem zainteresowania psychologów jest człowiek i jego zachowanie; Człowiek postrzegany jest, jako jednostka posiadająca określoną psychikę. Innymi słowy przedmiotem psychologii jest, rozmaicie definiowana w różnych teoriach psychologicznych, psychika
człowieka
PSYCHOLOGIA
Psychologia definiowana jest, jako naukowe badanie zachowania jednostek i ich procesów psychicznych
Psychologia jest:
Nauka społeczna
Nauka behawioralna
Nauka o mózgu
Nauka o poznawaniu
Nauka o zdrowiu
CELE PSYCHOLOGII
Celem psychologii jest pogłębianie wiedzy o czynnościach psychicznych, dzięki którym człowiek reguluje swoje stosunki z otoczeniem, poznaje je i przekształca zgodnie ze swoimi potrzebami (Tomaszewski 1991).
Cele psychologii to:
Eksploracja i deskrypcja
Eksplanacja procesów psychicznych zachowań ludzkich
Predykcja procesów psychicznych zachowań ludzkich
Oddziaływanie procesów psychicznych zachowań ludzkich
PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA PSYCHOLOGII
Psychologia wypracowała sobie wiele klas zagadnień szczegółowych, których opisem i interpretacja się zajmuje:
Sfera motywacyjna człowieka - określająca mechanizmy ukierunkowujące zachowania;
Sfera emocji i uczuć - dotycząca rozkładów stanów aktywacji i mobilizacji energii, klasyfikacji stanów emocjonalnych i ich energetyzującej roli w zachowaniu;
Procesy umysłowe o charakterze elementarnym - poszukiwania, odbioru i selekcji informacji; integrowania, redukowania i transformowania informacji; utrwalania, przechowywania i
odtwarzania informacji oraz procesy wieloaspektowej analizy i przetwarzanie informacji;
złożone programy umysłowe przewidywania, programowania, kontroli i korekcji działania; świadomość; plany i programy działania; poziomy organizacji zachowania, postawy wobec otoczenia.
Mechanizmy komunikacji: geneza i struktura języka, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna: językowe i pozajęzykowe środki komunikacji;
Geneza i struktura osobowości
PSYCHOLOGIA POZNAWCZA
Psychologia poznawcza, nazywana niekiedy kognitywna (ang. Cognitive psychology), to dziedzina psychologii zajmująca się problematyka poznawania przez człowieka otoczenia - tworzenia wiedzy o otoczeniu, która może być następnie wykorzystana w zachowaniu. Wiedze
przedstawia się, jako struktury (reprezentacje umysłowe), mechanizmy jej tworzenia - jako procesy (procesy poznawcze), a całość zagadnienia - jako tworzenie i przekształcanie struktur poprzez procesy. Stad te, można stwierdzić, że psychologia poznawcza zajmuje się badaniem
struktur i procesów poznawczych. Aktywność poznawcza opisuje się także, jako przetwarzanie informacji przez system poznawczy (umysł) i stad te, można powiedzieć, że
psychologia poznawcza zajmuje

(…)

….
PSYCHOLOGIA W EKONOMII
Adam Smith (1776): Badania nad natura i przyczynami bogactwa narodów. człowiek kierowany miłością własna darzy przede wszystkim do zaspokojenia własnych interesów jak każdy chce zaspokoić swoje interesy to tworzy się pewna równowaga rynkowa, czyli zachowaniami ekonomicznymi steruje „niewidzialna ręka rynku” Ważne: Smith wyjaśniał ekonomie wykorzystując język opisu preferencji…
… jest także krańcowa skłonność do konsumpcji KSK + KSO = 1
PSYCHOLOGIA ZACHOWAN KONSUMENCKICH
Celem psychologii zachowań konsumenckich jest opis i wyjaśnianie, a następnie przewidywanie zachowania człowieka w odniesieniu do szeroko pojętego rynku
Poziomy analizy:
poziom szczegółowy:
właściwości poznawcze, emocjonalne, motywacyjne i osobowościowe konsumenta
poziom relacji interpersonalnych:
-otoczenie społeczne…
… się) a następstwami podobnego zachowania w przyszłości bodziec ró1nicujacy _ reakcja _ bodziec wzmacniający lub awersyjny
Przykład warunkowania instrumentalnego: Jeśli stwierdziliśmy ze coca cola skutecznie gasi nasze pragnienie to częściej sięgniemy po nią, gdy che nam się pic. I coca-cola jest tu instrumentem do osiągnięcia celu zaspokojenia pragnienia
WARUNKOWANIE KLASYCZNE
Warunkowanie klasyczne (uczenie…

Rozszerzanie marki
Rozszerzanie produktów (zwiększanie różnorodności lub
rozszerzanie kategorii)
Warunkowanie instrumentalne -rozkłady wzmocnień
Rozkłady wzmocnień: precyzują, jak często i pod jakimi warunkami zachowanie jednostki będzie wzmacniane.
Rozkład stały - wzmacniane każde poprawne wykonanie czynności
Rozkład o stałych odstępach czasowych
Rozkład o zmiennych odstępach czasowych
Rozkład o stałych…
… i długotrwała.
W latach 70. psycholog Endel Tulving wykazał, że pamięć długotrwała też nie jest jednym wielkim magazynem, ale można ja podzielić na epizodyczna i semantyczna.
RODZAJE PAMIECI
Pamięć podzielić mo1na ze względu na czas trwania:
Pamięć długotrwała - lata.
Pamięć krótkotrwała, operacyjna - do minut, a przy ciągłym odświeżaniu nawet godzin; jest częścią zło1onego mechanizmu pamięci roboczej,
Pamięć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz