Przywództwo i kierowanie - Teoria behawiorystyczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przywództwo i kierowanie - Teoria behawiorystyczna - strona 1 Przywództwo i kierowanie - Teoria behawiorystyczna - strona 2 Przywództwo i kierowanie - Teoria behawiorystyczna - strona 3

Fragment notatki:

2010-06-06 1 Przywódzwo i kierowanie Przywódcy a kierownicy • Przywódcy - ludzie, którzy potrafą wywierać  wpływ na innych. • Kierownicy – są mianowani i dysponują legalną  władzą nagradzania i karania. • Nie wszyscy kierownicy są przywódcami i nie  wszyscy przywódcy są kierownikami.  Teorie przywództwa • Behawiorystyczna – wyodrębnia się zachowania  różniące przywódców od nieprzywódców. • Sytuacyjna – w zależności od warunków  sytuacyjnych rónorodne style przywództwa są  skuteczniejsze. • Charyzmatyczna – stronnicy, obserwując pewne  zachowania, przypisują im atrybuty bohaterskich  lub niezwykłych umiejętności przywódczych. • Wizjonerskia – zdolność do stworzenia  realistycznej, wiarygodnej i atrakcyjnej wizji  przyszłości organizacji lub jednostki organizacyjnej,  wyrastającej z teraźniejszości i ulepszającej ją. 2010-06-06 2 Teoria behawiorystyczna • Wyodrębnia się tu następujące style zachowań  przywódczych: ▫ Autokrata – centralizuje uprawnienia, narzuca metody  pracy, jedoosobowo podejmuje decyzje, ogranicza  uczestnictwo pracowników, ▫ Demokrata – włącza pracowników do podejmowania  decyzji, deleguje uprawnienia, zachęca do uczestnictwa w  decydowaniu o metodach i celach pracy, wykorzystuje  sprzężenie zwrotne jako narzędzie do trenowania  podwładnych. ▫ Leseferysta – pozostawia swoim pracownikom pełną  swobodę w podejmowaniu decyzji i wykonywaniu pracy w  sposób, jaki uznają za stosowny. Teoria behawiorystyczna – siatka  kierownicza • Dwuwymiarowy model stylu przywództwa: ▫ Nastawienie (troska) na pracowików – położenie  nacisku na stosunki międzyludzkie – przywódcy  osobiście interesują się potrzebami swoich  pracowników i godzą się z występowaniem  indywidualnych różnic między członkami grupy. ▫ Nastawienie na produkcję – uwzględnia się  techniczne i zadaniowe aspekty pracy, troska  obejmuje tu doprowadzenie do wykonania zadań  grupy, a pracownicy stanowią środek do ich realizacji. w ys o k a                                          tr o sk a  o  lu d zi n is k a 9 8 (1,9) Dbałość o potrzeby ludzi dla "dobrych  stosunków" prowadzi do powstania w  organizacji przyjemnej, przyjacielskiej  atmosfery  i do pracy w dogodnym  tempie (9,9) Efektywność  pracy jest skutkiem  zaanga owanej postawy podwładnych;  traktowanie celów organizacji jako  "wspólnej sprawy" prowadzi do  stosunków nacechowanych  wzajemnym  zaufaniem i respektem 7

(…)


egzekwowania pracy a utrzymaniem
morale
5
4
3
(1,1) Poprzestawanie na minimum wysiłku
potrzebnego do wykonania prac
wystarczy, aby utrzymać przynale ność
do organizacji
2
niska
1
1
niska
2
3
4
(9,1) Wydajność w pracy zawdzięcza się
takiemu zorganizowaniu jej warunków, e
rola czynnika ludzkiego jest minimalna
5
troska o produkcję
6
7
8
9
• Kierowanie zubożone (1,1) – minimalizacja wysiłków, aby
wykonać zadania…
… morale wśród
ludzi,
• Kierowanie autorytarne (autokratyczne, zadaniowe) (9,1) –
sprawność operacji jest wynikiem takich warunków pracy, aby
czynnik ludzki przeszkadzał w możliwie małym stopniu,
• Kierowanie zespołowe(demokratyczne) (9,9) – zaangażowanie
ludzi prowadzi do osiągnięć w pracy, współzależność
wynikająca ze wspólnoty celów z organizacją sprzyja tworzeniu
atmosfery wzajemnego zaufania…
… działań,
Negocjator – negocjuje z innymi grupami lub
organizacjami, w przypadku konfliktów jest
negocjatorem w ramach zespołu.
PLANOWANIE I
PODEJMOWANIE DECYZJI
• określ cele długoterminowe
przedsiębiorstwa
• na ich podstawie ustal
cele krótkoterminowe
• podejmij decyzję w jaki
sposób mo na je osiągnąć
w najlepszy, najtańszy i
najsprawniejszy sposób
KONTROLOWANIE
• stale monitoruj jak
realizuje się bie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz