Przykładowy zestaw egzaminacyjny - ekonomika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowy zestaw egzaminacyjny - ekonomika - strona 1 Przykładowy zestaw egzaminacyjny - ekonomika - strona 2 Przykładowy zestaw egzaminacyjny - ekonomika - strona 3

Fragment notatki:

Antroposfera - część biosfery, w której żyje człowiek
EKOROZWÓJ - rozwój gospodarczy, który uwzględnia konieczność niezbędnej, zgodnej z wymogami ekologii ochrony i odpowiedniego kształtowania środowiska naturalnego/ Umiejętność godzenia rozwoju ekonomicznego z zachowaniem i kształtowaniem bezpiecznego środowiska człowieka.
Podstawowe funkcje zarządzania w gospodarce wodnej
Organizowanie
Tworzenie odpowiedniego układu podmiotowego systemu oraz rodzaju występowania miedzy podmiotami zależności i powiązań
Planowanie
Tworzenie planów wykorzystania istniejących zasobów i urządzeń wodnych, plany te powinny być ściśle powiązane z planami zagospodarowania przestrzennego kraju (krótko - 1 rok; średnio - 5/6 lat; długookresowymi - 10/25 lat)
Zasilanie
Dostarczanie niezbędnych środków finansowych, które napływają zewsząd, środków rzeczowych, osobowych i informacji
Motywowanie
Oddziaływanie na użytkowanie zasobów wodnych przy pomocy instrumentów regulacji bezpośrednich i pośrednich ekonomicznych
Kontrolowanie
Kontrola zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna
Trzy istotne kierunki działania mające na celu poprawę stanu środowiska i warunków życia mieszkańców osiedli miejskich
Ochrona środowiska miejskiego wymaga:
Prawidłowej organizacji miasta i ustalenia właściwych kierunków jego rozwoju, pozwalających spełnić szereg wymagań ekologicznych, technicznych, ekonomicznych, społecznych, określających warunki życia mieszkańców miast. Wymaga to długofalowego planowania działania, pozwalającego tworzyć układy zabudowy miasta zgodnie z zasadami nowoczesnej urbanistyki a szczególnie przestrzegać podstawowej zasady, jaką jest rozdzielenie miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku.
Usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej a w szczególności rozbudowę ujęć wodnych i zwiększenia przepustowości sieci rozprowadzającej; polepszenie metod uzdatniania wody; ograniczania strat wody w sieci i oszczędnego jej użytkowania w gospodarstwie domowym przez stosowanie coraz lepszych urządzeń; tworzenie odrębnych systemów zaopatrzenia w wodę lepszej i gorszej jakości; dążenia do zabudowy dużych i grupowych oczyszczalni charakteryzujących się dużą sprawnością i niskim kosztem oczyszczania.
Działania w kierunku ochrony czystości powietrza poprzez: budowę obwodnic, tworzenie ochronnych pasów zieleni, ograniczanie zanieczyszczeń emitowanych przez samochody i inne obiekty, w wyniku stosowania i egzekwowania odpowiedniego prawa.
W zakresie usuwania odpadów postuluje się segregację odpadów w celu wykorzystania surowców wtórnych, likwidację dzikich wysypisk i rekultywację wysypisk kontrolowanych, zwiększenie przeróbki odpadów na kompost, propagowanie bezpiecznego spalania odpadów, utylizowania odpadów niebezpiecznych, zwiększenie ilości i podniesienie jakości taboru mechanicznego oczyszczania ulic oraz stosowanie bezpiecznych dla środowiska środków ułatwiających usuwanie lodu i śniegu.


(…)


Wykorzystanie wód dla celów transportowych, hydroenergetycznych, w celu wypoczynku, turystyki i sportu
Regulacja stanów wodnych w glebie
Zabezpieczenie rzek, jezior i zbiorników wodnych przez erozją, abrazja brzegów
Ochrona przed powodzią Rodzaje zjawisk klęski ekologicznej wywołanych zanieczyszczeniem powietrza
Emisja powoduje groźne zjawiska: efekt cieplarniany (wywołany przez gazy szklarniowe), kwaśne deszcze, dziura ozon (ozon + tlenki azotu i freony), smogi (powstających w wyniku mgieł wywołanych brakiem wymiany powietrza i nadmiernym stężeniem zanieczyszczeń nad dużymi miastami). Negatywne skutki zanieczyszczeń powietrza i ww. zjawisk:
zagrożenie zdrowia ludzi, negatywny wpływ na rośliny i zwierzęta, pogarszająca się jakość pozostałych komponentów środowiska, przyspieszone niszczenie budynków…
… ekonomicznych należą:
opłaty za korzystanie ze środowiska
szczególne znaczenie mają opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska.
Specyficznym rodzajem opłat są opłaty produktowe, którymi powinny być objęte produkty szczególnie szkodliwe dla środowiska. Można je pobierać w formie akcyzy np. papierosy, proszki do prania itp.
Istnieją także specyficzne opłaty - opłaty depozytowe (w cenie towaru uwzględnia…
… na inwestycje proekologiczne
Rozwiń ogólną postać formuły rachunku ekonomicznego efektywności przedsięwzięć w ochronie środowiska.
RACHUNEK EKONOMICZNY W UŻYTKOWANIU I OCHRONIE ŚRODOWISKA
Ocena efektywności działalności gospodarczej i ekonomicznie uzasadnione wybory dokonywane są w oparciu o ekonomiczny rachunek efektywności.
Ekonomiczny rachunek efektywności jest wynikiem prakseologii i zasady gospodarczości…
biodegradacji powstaje tym samym pokarm dla producentów.
27. Ekosystem - układ znajdujący się w stanie dynamicznej równowagi, zamieszkały przez populacje różnych gat. roślin i zwierząt, które tworzą biocenozę egzystującą na podłożu danego biotopu.
28. walka z wyczerpywaniem się zasobów nieodnawialnych
(nie mogę znaleźć w notkach)
10

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz