Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1673
Wyświetleń: 3563
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu  - strona 1 Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu  - strona 2 Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu  - strona 3

Fragment notatki:

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: świętokrzyskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 1.6 Numer konkursu: 2/1/9.2/POKL/2011 1.7 Tytuł projektu: ZAWÓD NA PIĘĆ Z PLUSEM 1.8 Okres realizacji projektu: Od 02.01.2012 Do 31.12.2012 1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat kielecki Gmina: Chmielnik 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku 2.2 Status prawny: szkoła lub placówka oświatowa 2.3 NIP: (PL) 6572481860 2.4 REGON: 292677035 Suma kontrolna: 39DA-96AA-6C10-3003       Wersja Generatora: 6.4 1 2.5 Adres siedziby: Ulica: Dygasińskiego Nr domu: 11 Nr lokalu: - Miejscowość: Chmielnik Kod pocztowy: 26-020 Telefon: (041) 354 28 94 Fax: (041) 354 28 94 2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Dyrektor Zespołu Szkół nr 3- Sławomir Wójcik 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Renata Miszczuk 2.7.1 Numer telefonu: 697630936 2.7.2 Adres poczty elektronicznej: renata_miszczuk@wp.pl 2.7.3 Numer faksu: (041) 313-15-85 2.7.4 Adres: Wojska Polskiego 252/4, 25-205 Kielce 2.8 Partnerzy: TAK 2.8.1.1 Nazwa organizacji/instytucji: Stowarzyszenie PROREW 2.8.1.2 Status prawny: stowarzyszenie 2.8.1.3 Adres siedziby: ul Szymanowskiego 3/58 , 25-361 Kielce Suma kontrolna: 39DA-96AA-6C10-3003       Wersja Generatora: 6.4 2 III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie 25 000 znaków) 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu Uzasadnij potrzebę realizacji projektu 1.  Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu 2.  Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów) 3.  Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) 4.  Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość

(…)

… w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym…
… i ppoż. podczas
obsługi maszyn i urządzeń, podstaw technologii skrawania, identyfikacji
dokumentacji technicznej i technologicznej, wykorzystania specjalistycznego
oprogramowania komputerowego CAD/CAM, przygotowania dokumentacji
w programie CAD/CAM, projektowania procesu technologicznego oraz
parametrów obróbki skrawaniem, programowania obrabiarek CNC, obsługi
obrabiarek CNC. Kurs skłąda się z częsci…
….
Wymagane kwalifikacje: osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie posiadać umiejętności zarządzania czasem
swojej pracy oraz pracą osób podległych, będzie posiadać znajomość dokumentacji związanej z realizacją projektów
finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto będzie to osoba o wysokich kompetencjach
interpersonalnych oraz organizacyjno-administracyjnych.
Miesięczną stawkę…
… będzie posiadać
umiejętności zarządzania czasem swojej pracy, doświadczenie w projektach finansowanych w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń zostanie zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną, w wymiarze 12
miesięcy (50 godzin / miesiąc). Przyjęta stawka wynagrodzenia: 1800 zł (brutto) miesięcznie jest adekwatna do
nakładu pracy osoby zatrudnionej na ww…
… finansowanych w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Specjalista zostanie zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną, w wymiarze 12 miesięcy (50 godzin / miesiąc).
Przyjęta stawka wynagrodzenia: 1800 zł (brutto) miesięcznie jest adekwatna do nakładu pracy osoby zatrudnionej na
ww. Stanowisku.
Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i
pomocą…
…,73M) 4-letnich techników w
Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku do
grudnia 2012 r
Poprawa stanu kompetencji
społecznych przez 86 uczniów (13K
73M) 4-letnich techników w Zespole
Szkół nr 3 w Chmielniku do grudnia
2012
Ankiety ewaluacyjne, karty egzaminacyjne,certyfikaty
potwierdzające udział w projekcie/koniec projektu
Liczba uczniów w szkołach
prowadzących kształcenie
zawodowe, którzy wzięli udział…
…, którzy wzięli udział w
zajęciach z kompetencji społecznych
0
0
0
13
73
86
Liczba uczniów w szkołach
prowadzących kształcenie
zawodowe, którzy podnieśli swoje
kompetencje społeczne (80%)
0
0
0
10
58
Ankiety ewaluacyjne, kwestionariusze poziomu
68 wiedzy,certyfikaty potwierdzające udział w
projekcie/koniec projektu
Lista rankingowa BO, formularze zgłoszeniowe,ankiety
ewaluacyjne, listy obecności/na bieżąco
Lista…
… klasy/pedagoga szkolnego:
-status ucznia zagrożonego przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa–20pkt
-trudna sytuacja materialna w rodzinie–10 pkt
-rodzina niepełna lub wielodzietna–10 pkt
Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższym wynikiem pkt z rekrutacji-lista rankingowa.
Utworzona zostanie 10-os. lista rezerwowa.W przypadku rezygnacji/wykluczenia uczestnika/-czki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz