Przykładowe zadania na egzamin - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2513
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe zadania na egzamin - wykład - strona 1 Przykładowe zadania na egzamin - wykład - strona 2 Przykładowe zadania na egzamin - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Prof. Janusz Świerkocki
Teorie handlu międzynarodowego
Przykładowe zadania na egzamin
1.
Wg twierdzenia Rybczyńskiego wzrost zasobów jednego czynnika produkcji, przy stałych relatywnych cenach towarów, prowadzi
do absolutnego zwiększenia produkcji:
a)
b)
c)
d)
e)
2.
Teoretycznie wzrost gospodarczy w gospodarce otwartej:
a)
b)
c)
d)
3.
polityki wolnego handlu
polityki pobudzania eksportu
polityki ograniczenia importu
polityki gromadzenia złota przez własny kraj
Jeśli kraj odnośni korzyści z handlu jego punkt konsumpcji leży:
a)
b)
c)
d)
7.
napotykają na bariery celne
napotykają na barierę odległości
?
są ograniczone różnymi systemami pieniężnymi i walutowymi
Merkantyliści mieliby zastrzeżenia do:
a)
b)
c)
d)
6.
obala teorie H-O
jest większa raczej wśród krajów słabiej rozwiniętych
jest większa raczej w handlu surowcami
jest uzależniona od sposobu agregowania danych w handlu
Podobieństwo handlu międzynarodowego i międzyregionalnego tkwi w tym, że oba rodzaje handlu z reguły:
a)
b)
c)
5.
zawsze przynosi korzyści wszystkim uczestnikom handlu
przynosi korzyści krajom dużym
przynosi korzyści krajom uprzemysłowionym
zawsze przynosi korzyści o ile nie zmieniają się relacje cen światowych pod wpływem wzrostu
Obserwowana w rzeczywistej gospodarce intensywność tzw. handlu wewnątrzgałęziowego:
a)
b)
c)
d)
4.
towaru zużywającego intensywnie czynnik rosnący
obu towarów
towaru zużywającego intensywnie czynnik nierosnący
towaru eksportowanego
towaru importowanego
poniżej krzywej transformacji
powyżej krzywej transformacji
na krzywej transformacji
każde położenie jest możliwe w zależności od posiadanych zasobów
Różnice w cenach relatywnych między krajami mogą wynikać z różnic:
a)
b)
c)
d)
w wyposażeniu w czynniki wytwórcze
w stosowanych technologiach produkcji
w preferencjach konsumpcyjnych
wszystkie powyższe czynniki odgrywają rolę
?
8.
Krzywa zaoferowania danego kraju odzwierciedla jego:
a)
b)
c)
9.
popyt na import
podaż eksportową
popyt na import i podaż eksportową ?
Teoria H-O sugeruje, że w wyniku handlu różnice w cenach czynników produkcji między krajami:
a)
b)
c)
d)
zmniejszają się
rosną
pozostają bez zmian
wszystkie powyższe warianty są możliwe
10. Wg modelu handlu odwołującego się do cyklu życia produktu:
a)
b)
c)
d)
rozpoczęcie wytwarzania nowego produktu z reguły wymaga wykwalifikowanej siły roboczej
gdy produkt zyskuje powszechną akceptację i staje się dobrem standardowym do jego wytwarzania wystarczy mniej
kwalifikowana siła robocza
przewaga względna przesuwa się do krajów posiadających tanią siłę roboczą gdy produkt staje się dobrem standardowym
wszystkie powyższe stwierdzenia są prawdziwe
11. Krajowe TOT wyniosło 2 ile wyniosło TOT zagraniczne:
a)
b)
c)
d)
1
2
4
1/2
12. Jeśli dojdzie do wzrostu zasobu 1 czynnika to przy braku korzyści skali i nowych technologii:
a)
b)
c)
d)
KT nie zmieni swojego położenia
KT przesunie się do góry bliżej dobra które zużywa więcej czynnika, którego przybyło
KT przesunie się do góry bliżej dobra, które zużywa mniej czynnika którego przybyło
KT przesunie się równolegle do góry
13. Teoria HO opisuje najlepiej handel miedzy krajami:
a)
b)
c)
d)
rozwiniętymi
rozwijającymi się
rozwiniętym i rozwijającym się
wszystkimi krajami
14. W teorii klasycznej mówi się o różnicy w płacach miedzy krajami które wynikają z:
a)
b)
c)
d)
różnicy w kosztach transportu
różnicach w ilości zasobów pracy
różnicach w wielkości produkcji
różnicach w wydajności pracy
1.
Krzywa obojętności jest obrazem preferencji konsumpcyjnych konsumenta lub grupy konsumentów:
Prawda
2.
Handel międzynarodowy umożliwia krajom w nim uczestniczącym osiągnięcia wyższej społecznej krzywej obojętności od tej którą
mogłaby być dostępna w przypadku gospodarki autarkicznej:
Prawda
3.
Relacja wymienna jaka kształtuje się między państwami jest wynikiem zgłaszanego przez nie wzajemnego popytu:
Prawda
4.
Pogorszenie TOT wpływa na zmniejszenie korzyści z handlu:
Fałsz
5.
Im większy deficyt, tym większy wskaźnik GLI:
Fałsz
6.
Korzyści z handlu w modelu konkurencji monopolistycznej wynikają z relacji cen obu krajów:
Prawda
Zadanie 1. Wydajność pracy w Polsce i na Węgrzech kształtuje się jak w tabeli 1. Wskaż w produkcji którego towaru oba kraje maja przewagę
względną. Wiedząc że płaca godzinowa w Polsce wynosi 10zł a na Węgrzech 8ft. Wykonaj obliczenia i uzupełnij dane w tabeli 2 i 3. Wyjaśnij jaki
mechanizm doprowadza handel do równowagi w tym modelu.
Tabela 1. Produkcja w czasie roboczym.
Węgry
Komputer
Drukarki
Węgry: 1/30 *10/1 = 1/3
Polska
Polska
1/30
1/10
Produkt
1/40
1/20
W produkcji komputerów przewagę
względną mają Węgry
1/40*20/1 = 1/2
Węgry: 1/10 * 30/1 = 3
W produkcji drukarek przewagę
względną ma Polska
Polska: 1/20 *40/1 = 2
Tabela 2. Jednostkowy koszt produkcji w roboczogodzinach.
Produkt
Komputer
Drukarki
Węgry
Polska
30
10
40
20
Tabela 3. Płace i kursy a korzyści z handlu.
Koszty i ceny w
walucie krajowej
Węgry
Polska
Produkt
Koszty i ceny w zł jeżeli
1zł = 0,6ft
Węgry
Polska
Koszty i ceny w zł jeżeli
1zł – 0,4ft
Węgry
Polska
Koszty i ceny w zł jeżeli
1zł – 0,5ft
Węgry
Polska
Komputer
240
400
180
400
120
400
150
400
Drukarka
80
200
60
200
40
200
50
200
Koszty i ceny w walucie krajowej:
Węgry: 30 * 8 = 240 i 10 * 8 = 80
Polska: 40 * 10 = 400 i 20 * 10 = 200
Koszty i ceny w zł jeżeli 1zł = 0,6ft:
Węgry: 30 * 6 = 180 i 10 * 6 = 60
Polska: bez zmian
10zł = 6ft
Koszty i ceny w zł jeżeli 1zł = 0,4ft:
Węgry: 30 * 4 = 120 i 10 * 4 = 40
Polska: bez zmian
10zł = 4ft
Koszty i ceny w zł jeżeli 1zł = 0,5ft
Węgry: 30 * 5 = 150 i 10 * 5 = 50
Polska: bez zmian
10zł=5ft
Kurs walutowy musi się mieścić w przedziale wyznaczonym przez relacje cen towarów w obu krajach. Tylko wtedy handel międzynarodowy
staje się opłacalny i korzystny dla obu stron.
Zadanie 2. Zakładając że kraje Europy Środkowej są dobrze wyposażone w pracę niewykwalifikowaną a kraje Europy Zachodniej w pracę
wykwalifikowaną wyjaśnij opierając się na twierdzeniu Stolpera – Samuelsona w jakim kierunku powinny zmieniać się płace w tych krajach pod
wpływem handlu.
Handel zagraniczny prowadzi do wzrostu dochodów czynnika względnie obfitego w danym kraju i spadku dochodu czynnika rzadkiego. Czynniki
produkcji są zawarte w towarach a ich eksport jest substytutem eksportu danego czynnika. W kraju o produkcji dobra pracochłonnego rośnie
popyt na pracę i płace rosną.
Zadanie 3. Oblicz wskaźnik wymiany wewnątrzgałęziowej B (wskaźnik Grubela - Lloyda) dla przemysłu elektronicznego wiedząc, że:
Wyrób
Wartość eksportu
Wartość importu
100
100
70
90
60
100
Kamery
Magnetowidy
Aparaty
B=1–(
|100−90|
190
+
|100−60|
160
+
|70−100|
170
10
40
30
) = 1 – (190 + 160 + 170) = 1 – 048 = 0,52
Zadanie 4. Na podstawie tabeli wykaż który kraj ma bardziej otwarta gospodarkę.
Wyszczególnienie
Ludność
PKB
Udział handlu
Eksport
USA
Eurolandia
1000
2000 $
38%
300 $
900
2400 $
48%
300 $


(…)


= 2400 = 24
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz