Przygotowanie próbek metalograficznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przygotowanie próbek metalograficznych - strona 1 Przygotowanie próbek metalograficznych - strona 2 Przygotowanie próbek metalograficznych - strona 3

Fragment notatki:

Wiadomości wstępne.
Prawidłowe przygotowanie powierzchni próbek metalograficznych do badań mikroskopowych obejmuje następujące czynności:
pobieranie próbek,
inkludowanie,
szlifowanie,
polerowanie,
trawienie.
Pobieranie próbek. Próbki do badań metalograficznych mikroskopowych winny być tak pobierane, aby było możliwe ujawnienie struktury tworzywa metalicznego z uwagi na jego skład chemiczny oraz technologię przetwórstwa. Poprawny wybór miejsca wycięcia próbki powinien, więc uwzględniać rodzaj wyrobu i warunki wytwarzania, a także warunki eksploatacji, zwłaszcza, gdy przedmiotem badań jest wyjaśnienie przyczyn zniszczeń ele­mentów konstrukcyjnych maszyn, powstałych w trakcie ich pracy. Próbki do badań pobiera się także z miejsc, w których zaobserwowano drobne pęknięcia oraz przewiduje się możliwość występowania wad. W zależności od kierunku wycinania próbek wyróżnia się zgłady poprzeczne, wzdłużne oraz skośne. Zgłady skośne są szczególnie przydatne w badaniach metalograficznych cienkich warstw dyfuzyjnych, powłok galwanicznych itp. Próbki mogą być wycinane za pomocą piłki, zwykłej tarczy szlifierskiej bądź tarcz diamentowych z metalowym lub bakielitowym lepiszczem, stanowiących wyposażenie specjalnych urzą­dzeń do ręcznego bądź mechanicznego cięcia.Stosowane są również metody elektrochemiczne oraz elektro-iskrowe. Pamiętać należy o unikaniu lokalnego przegrzewania wycinanych próbek (chłodzenie wodą), które może doprowadzić do miejscowych zmian struktury. Zgłady najłatwiej wykonuje się, gdy powierzchnia próbki mieści się w granicach l do 3 cm2 . Próbki małe o powierzchni poniżej 1 cm2 oraz o kształtach nieregularnych mocuje się w oprawkach lub inkluduje.
Inkludowanie. Inkludowanie polega na zatapianiu próbek v żywicach i może się odbywać na zimno, jak i na gorąco pod od­powiednim ciśnieniem. W przypadku stosowania tworzyw termoutwardzalnych ważne jest, aby temperatura, w której zachodzi utwardzanie, nie spowodowała zmian strukturalnych badanego ma­teriału w wyniku mogących przebiegać przemian fazowych. Z tego względu chętniej stosowane są tworzywa chemoutwardzalne, które utwardzają się w temperaturze otoczenia. Inkludowaniu poddaje się również próbki z materiałów poddanych wcześniej obróbce cieplnej powierzchniowej, np. obróbce cieplno-chemicznej lub z materiałów z naniesionymi powłokami ochronnymi. Taki sposób przygotowania próbek gwarantuje uzyskanie należytej ostrości obrazu przy krawędzi próbki, zwłaszcza

(…)

… przy dużych powiększeniach i stwarza możliwość bada­nia mikrostruktury warstw przypowierzchniowych.
Szlifowanie próbek. Powierzchnie próbek przeznaczone do badań wstępnie wyrównuje się przez szlifowanie na tarczach szlifierskich, stosując równocześnie intensywne chłodzenie. Dalszą obróbkę przeprowadza się na papierach ściernych, rozpo­czynając od papieru o grubym ziarnie (180, 240), a kończąc na papierach…
… próbek o zbliżonym składzie che­micznym i strukturze. Podczas polerowania elektrolitycznego poprzez obniżenie napięcia w końcowej fazie polerowania ujawniona zostaje zazwy­czaj struktura i zgład nie wymaga dodatkowego trawienia. Obserwacje mikroskopowe zgładów polerowanych umożliwiają określenie rodzaju, ilości i rozłożenia wtrąceń niemetalicznych W Stali, a w żeliwach dodatkowo wydzieleń grafitu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz