Przygotowanie i wdrażanie projektów europejskich

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 5145
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przygotowanie i wdrażanie projektów europejskich - strona 1 Przygotowanie i wdrażanie projektów europejskich - strona 2 Przygotowanie i wdrażanie projektów europejskich - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: organy europejskie, kompetencje organów europejskich, polityki sektorowe UE, rozszyfrować skróty, cele konwengrancji, zasada dodatkowości, składowe programu operacyjnego, role instytucji zarządzających programów operacyjnych, kamienie milowe w realizacji projektu.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: fazy cyklu projektu, wskaźniki produktu, etapy pracy w projekcie, określ kategorie z jakich składa się projekt, dwa przykład ewakuacji, cechy dobrego kierownika produktu, typy udzielania zamówień publicznych.


Przygotowanie i wdrażanie projektów europejskich
Przykładowe pytania:
Organy europejskie
Kompetencje organów europejskich
Polityki sektorowe UE
Rozszyfrować skróty
Cele konwengrancji
Rozporządzanie 1083 z 2006 r definicje i wypełnianu wniosków np.beneficjent
Na czym polega zasada dodatkowości
Składowe programu operacyjnego
role instytucji zarządzających programów operacyjnych
kamienie milowe w realizacji projektu
fazy cyklu projektu
Wskaźniki produktu
Etapy pracy w projekcie
Narysuj drzewo problemów, celów
Określ kategorie z jakich składa się projekt
Dwa przykład ewakuacji
Cechy dobrego kierownika produktu
Typy udzielania zamówień publicznych
Literatura:
1.”Zarządzanie projektem europejskim” wyd PWN 2007r.
2.”Fundusze UE”wyd MK 2006
3.”Fundusze Europejskie”wyd Złote Myśli 2005
Unia Europejska - z siedzibą w Brukseli jest dziś najważniejszym liczącym 27 członków ugrupowaniem polityczno - gospodarczym suwerennych państw narodowych na świecie.
Tworzą go państwa które postanowiły ściśle ze sobą współpracować nie rezygnując przy tym z niepodległości i odrębności narodowej
Głównym zadaniem Unii jest organizacja wspólpracy między krajami członkowskimi i ich mieszkańcami
Celem Unii Europejskiej jest stworzenie z krajów członkowskich jednolitego oraganizmu gospodarczego zdolnego do konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi
Najważniejsze cele UE
Wspieranie i przyczynianie się do rozwoju gospodarczego i społecznego (jednolity rynek wewnętrzny,wspólna waluta)
Zapewnienie jednolitej tożsamości UE (programy pomocy humanitarnej, wspólna polityka zagraniczna, wspólne stanowiska wobec organizacji międzynarodowych)
Stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (rynek wewnętrzny, swoboda przemieszczania się, koordynacja wymiaru ścigania Obywatelstwo europejskie (nie zastępuje obywatelstwa narodowego, nadaje nowe prawa polityczne i społeczne)
Europejski dorobek prawny (legislacja instytucji europejskich ,traktaty założycielskie) Oznacza to zwłaszcza:
swobode wyboru miejsca zamieszkania i pracy
zniesienie kontroli granicznej w ruchu obrotowym i towarowym między krajami UE
eliminacje barier technologicznych przez ujednolicenie norm i standardów technologicznych
zbliżenie ustawodawstwa
stworzenie jednolitego systemu ochrony własności intelektualnej
Swobodne przemieszczanie się osób jest realizowane na mocy układu z Schengen
Członkowie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, (EWWiS) - organizacja europejska posiadająca osobowość prawną z siedzibą w Luksemburgu, powołana na okres 50 lat, na mocy układu międzyrządowego podpisanego w Paryżu (traktat paryski) 18 kwietnia 1951 przez przedstawicieli sześciu państw europejskich (Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, RFN, Włoch)

(…)

… im podległych (lub ewentualnie u beneficjenta) wizyt sprawdzających.
Instytucja Koordynująca RPO odpowiedzialna jest w szczególności za:
weryfikację regionalnych programów operacyjnych pod względem ich zgodności z NSRO;
negocjowanie regionalnych programów operacyjnych z Komisją Europejską we współpracy z instytucjami zarządzającymi RPO;
zapewnienie spójności podejmowanych wytycznych;
monitorowanie efektów…
… publicznych
ok 6.4 mld euro zostanie uzyskane ze środków prywatnych
Programy operacyjne na lata 2007-13
PO Kapitał Ludzki (PO KL) PO Innowacyjna Gospodarka (PO IG) PO Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) PO Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) PO Pomoc Techniczna (PO PT) PO Europejska Współpraca Terytorialna (PO EWT) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych - po 1 dla każdego województwa (RPO) Podział środków finansowych:
PO Kapitał Ludzki - 14.4% ( 9,7mld e)
PO Innowacyjna Gospodarka - 12,3 (8,3 mld e )
PO Infrastruktura i Środowisko - 41,3 (27,8 mld e )
PO Rozwój Polski Wschodniej - 3,4 (2,3mld e )
16 Regionalnych Programów Operacyjnych - 23,8 (15,9 mld e)
PO Pomoc Techniczna - 0,8 (0,5 mld e )
PO Europejska Współpraca Terytorialna - (0,7 mld e)
Pozostałe środki finasowe zostaną przeznaczone na utworzenia…

. Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych Komunikacja i promocja Regionalne programy operacyjne
Oprócz pięciu programów funkcjonujących na poziomie krajowym istnieją także programy dla każdego województwa, a zatem szesnaście Regionalnych Programów Operacyjnych. 16 RPO stanowi przykład znaczącej decentralizacji zarządzania procesami rozwojowymi. Takie rozwiązanie ma na celu identyfikowanie potrzeb na jak najniższym szczeblu, tak, aby działania zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych odpowiadały planom rozwoju każdego województwa z osobna. Samorządy województw otrzymały szerokie kompetencje związane z przygotowaniem i realizacją RPO. Kluczową rolę w zarządzaniu i wdrażaniu RPO pełnią zarządy województw jako instytucje zarządzające programami (IZ), które odpowiadają za przygotowanie…
… europejska posiadająca osobowość prawną z siedzibą w Luksemburgu, powołana na okres 50 lat, na mocy układu międzyrządowego podpisanego w Paryżu (traktat paryski) 18 kwietnia 1951 przez przedstawicieli sześciu państw europejskich (Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, RFN, Włoch) EWWiS była pierwszą ze Wspólnot Europejskich (w 1958 roku powstały Europejska Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej ) i opierała się na francuskim planie Shumana
Członkowie i założyciele EWG: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN (od 1990 zjednoczone Niemcy), Włochy. W 1973 do EWG przystąpiły: Dania, Irlandia, Wielka Brytania; w 1981 Grecja; w 1986 Hiszpania i Portugalia. W 1995 członkami Wspólnoty Europejskiej zostały: Austria, Finlandia, Szwecja. Główne cele EWG to: - spójność ekonomiczna…
…, Euroatomu, EWWiS ( rok 1967) powstało wiele nowy organizacji m.in.
Otwarcie na południe
Otwarcie na północ
1990 roku obszar Wspólnoty powiększył się w wyniku zjednoczenia się Niemiec
Postanowienia Traktatu z Nicei
Traktat nicejski - umowa międzynarodowa parafowana w grudniu 2000 r., podpisana 26 lutego 2001 r. w Nicei. TN wszedł w życie 1 lutego 2003 roku. Traktat nicejski był pomyślany…
… - utworzenie trójinstancyjnego systemu sądownictwa. Sąd Pierwszej Instancji nabrał charakteru samodzielnego organu wspólnotowego, zaś w ramach SPI mogą zostać utworzone Izby Sądowe orzekające w określonych sprawach w I instancji. Od rozstrzygnięć Izb Sądowych służy środek odwoławczy do SPI. Usunięcie zapisu o tym, że Unia Zachodnioeuropejska stanowi integralną część rozwojową UE i służy wykonywaniu decyzji UE…
…. Od 1 styczna 2004 r. do wsparcia z Funduszu Spójności przestała kwalifikować się Irlandia. Dzięki pomocy z Funduszu Spójności kraje te mogły osiągnąć kryteria konwergencji dla unii gospodarczej i walutowej, a także kontynuować inwestycje infrastrukturalne. Od dnia 1 maja 2004 r., oprócz wyżej wymienionych państw członkowskich, z pomocy Funduszu Spójności korzysta 10 nowych państw członkowskich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz