Przestrzeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestrzeń - strona 1 Przestrzeń - strona 2 Przestrzeń - strona 3

Fragment notatki:


Użytkowanie terenu - pojedyncze działki Wykorzystanie praktyczne wiedzy bez uprawnień specjalnych :
- projektowanie dokumentów planistycznych na poziomie krajowym (koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, programy zapewniające działania)
- członkowie zespołów przygotowujących dokumenty planistyczne
Pojęcie przestrzeni: - brak jednolitej definicji
- przestrzeń geograficzna - materialne środowisko człowieka, złożone ze środowiska naturalnego oraz trwałego zainwestowania, stworzonego przez człowieka (Dziewański)
- przestrzeń społeczno - ekonomiczna - te części przestrzeni geograficznej, które mają charakter antropogeniczny
Elementy:
Materialne (drogi, budynki, miasta, wsie)
Niematerialne (prawo, obyczaje, idee, kwalifikacje)
Przestrzeń jako:
- środowisko życia człowieka
- przedmiot działalności gospodarczej
Konsekwencje wykorzystania przestrzeni Przestrzeń, jako przedmiot działania: Funkcjonowanie przestrzeni zawłaszczonej (w dyspozycji każdego człowieka)
Konieczność dostępności przestrzennej (np. dróg, parków, ogrodów, obszarów rekreacyjnych
Wymóg zachowania jakości przestrzeni (zanieczyszczenia, hałas, standard, estetyka)
Dążenie do maksymalizacji korzyści ekonomicznych Deficyt przestrzeni (zwłaszcza o określonych cechach), jako efekt: Wzrostu popytu na przestrzeń:
- wzrost liczby ludności
- wzrost ruchliwości przestrzeni ludności
- wzrost zamożności społeczeństw i poprawa poziomu życia
Zwiększenie potrzeb społecznych (np. centra handlowe, obszary rozrywki, rozbudowa dróg, parkingów)
Zmniejszanie podaży przestrzeni:
- degradacja przestrzeni
- kosztowność i długotrwałość procesu zmian sposobu wykorzystania przestrzeni Konflikty przestrzenne, jako efekt gry o przestrzeń: Przyczyny:
- konkurowanie o szczególnie atrakcyjne miejsca lokalizacji
- nadmierne i bezładne zagospodarowanie przestrzeni
- nieefektywne wykorzystanie przestrzeni
- uniemożliwianie lub utrudnianie realizacji funkcji optymalnych z uwagi na położenie i inne cechy danego terenu
- dewastacja zasobów przyrody
Kryzys przestrzeni - stan strukturalnych i bardzo trudnych do usunięcia konfliktów przestrzennych (bez szkody dla użytkowników przestrzeni)
Przestrzeń jako dobro rzadkie (unikatowe): Niedostatek przestrzeni w wielu wymiarach (geograficznym, polityczny, kulturowym, socjologicznym, psychologicznym)
Przestrzeń, jako dobro rzadkie nie może bez ograniczeń podlegać prawom rynku
Konieczność regulacji zasad wykorzystania przestrzeni


(…)

… użytkowania terenu
- stworzenie warunków do efektywnego działania podmiotów gospodarczych
- zgodność funkcji ogólnospołecznych i gospodarczych
- kontrola wykorzystania przestrzeni (efektywność, racjonalność, zgodność i ochrona środowiska)
- nadzór nad konserwacją istniejącego majątku trwałego
Zasady kształtowania polityki przestrzennej:
Ład przestrzenny: takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy…
… i narzędzie polityki przestrzennej:
Podmiotami polityki przestrzennej są władze publiczne, które ustalają cele, sposoby i narzędzia
Narzędziami polityki przestrzennej są:
- normowanie
- programowanie i planowanie przestrzenne
- administracja i egzekwowanie
Planowanie przestrzenne:
- rozstrzyganie przez władzę publiczną o dopuszczalnych sposobach wykorzystania poszczególnych fragmentów przestrzeni…
… wiejskich
Gospodarka leśna - całokształt działalności obejmującej: urządzenie, utrzymanie, zagospodarowanie, ochronę, eksploatację lasów i upraw leśnych: prowadzona na podstawie planów urządzenia lasu, prowadzona głównie w lasach państwowych (78%)
Interes publiczny: uogólniony cel dążeń działań, uwzględniających potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz