Przesłanki odpowiedzialności - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przesłanki odpowiedzialności - omówienie  - strona 1 Przesłanki odpowiedzialności - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
Zasada odpowiedzialności
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Ten, kto z działalności gospodarczej odnosi korzyść, powinien także ponosić ryzyko niebezpieczeństw z tym związanych dla innych i odpowiadać za szkody stąd wynikłe, mimo iż są one przez niego niezawinione. Odpowiedzialność nie obejmuje przypadków, gdy producent nie wprowadził produktu niebezpiecznego do obrotu. Gdy niebezpieczne właściwości produktu ujawniły się dopiero po wprowadzeniu go do obrotu, chyba, że wynikały one z przyczyny tkwiącej poprzednio w produkcie. Gdy nie można było przewidzieć niebezpiecznych właściwości produktu, uwzględniając stan nauki i techniki w chwili wprowadzenia produktu do obrotu. Gdy wytworzył produkt niebezpieczny, ale o cechach wskazanych bezwzględnie wiążącymi normami prawnymi. Szkoda i związek przyczynowy
Szkoda wyrządzona przez niebezpieczny produkt w granicach wyznaczonych adekwatnym związkiem przyczynowym. Jeżeli przejawia się ona w postaci szkody na osobie, znajdują zastosowanie ogólne przepisy KC. Jeżeli szkoda majątkowa polega na zniszczeniu lub uszkodzeniu produktu niebezpiecznego to odpowiedzialność regulują przepisy KC określające odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania oraz umowy sprzedaży. Gdy szkoda wyraża się w uszczerbku poniesionym w pozostałym mieniu osobistym poszkodowanego i to tylko powyżej 500 Euro. Do tej wysokości poszkodowany może dochodzić jej na zasadach ogólnych.
Przedawnienie roszczenia odszkodowawczego
Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. W każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem 10 lat od wprowadzenia produktu do obrotu. Zbieg odpowiedzialności
Odpowiedzialność za tę samą szkodę ponosić będą osoby wskazane w omawianej tu instytucji, ale także inne osoby odpowiedzialne na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych.
W przypadku takim odpowiadają oni solidarnie wobec poszkodowanego. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz