Przerwy w pracy, praca zmianowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przerwy w pracy, praca zmianowa-opracowanie - strona 1 Przerwy w pracy, praca zmianowa-opracowanie - strona 2 Przerwy w pracy, praca zmianowa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat:
Przerwy w pracy. Praca zmianowa.
1. Przerwy w pracy
Czas pracy definiowany zgodnie z 128 Art. kodeksu pracy jako "czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. " składa się nie tylko z efektywnego czasu pracy, ale także z wliczonych w ten okres przerw. Pracownicy potrzebują przerw w pracy aby móc stale wykonywać powierzone im zadania na odpowiednim poziomie, pomagają pozostać skoncentrowanym przez cały okres wykonywania pracy, pozwalają zregenerować siły co wywiera duży wpływ na efektywność pracy. W każdym dniu pracy pracownikowi przysługuje 15 min przerwy, wliczanej do czasu pracy, jeśli świadczył pracę przez co najmniej 6h. Oprócz tego pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy, nie wliczaną do czasu pracy, trwającą poniżej 60 min, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. W czasie przerwy pracownik może opuścić stanowisko pracy bez żadnych konsekwencji. Dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy przysługują:
Pracownicy karmiącym dziecko piersią, ma ona prawo do dwóch półgodzinnych przerw, pracownica karmiąca dwójkę dzieci ma prawo do dwóch 45 minutowych przerw,
pracownikom niepełnosprawnym, mają oni prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy, na gimnastykę lub wypoczynek,
pracownikom młodocianym, mają oni prawo do 30 minutowej przerwy, pod warunkiem, że ich dobowy czas pracy przekracza 4,5 godziny,
osobom zatrudnionym na stanowisku komputerowym muszą one mieć zapewnione 5 min przerwy na każdą godzinę pracy w celu ochrony oczu przed nadmiernym przemęczeniem, warunkiem jest praca przy komputerze przez co najmniej 4 godziny w dobowym wymiarze pracy,
kierowcom, którzy, oprócz obowiązkowej 15 minutowej przerwy, są zobowiązani do odbycia dodatkowej przerwy w przypadku, gdy liczba godzin pracy nie przekracza w danym dniu 9, po 6 kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje co najmniej 30-minutowa przerwa przeznaczona na odpoczynek. Natomiast w przypadku, gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9, kierowcy przysługuje przerwa w wymiarze nie krótszym niż 45 minut,
przerwy przy pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych,
przerwy przy pracy monotonnej,
przerwy na czas szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
przerwy w pracy w związku z okresowym badaniem lekaskim i kontolnym.
Pracownik ma zapewnione prawo do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego i 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, czas odpoczynku można skrócić np. w przypadku przejścia na inną zmianę, ale nie więcej niż do 24 godzin. W przypadku świadczenia przez pracownika pracy z dopuszczalnym przedłużeniem dobowego wymiaru czasu pracy do 16 lub 24 godzin, musi mieć on zapewniony odpoczynek odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych w danej dobie pracowniczej godzin. Dobowy odpoczynek może zostać skrócony w przypadku pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia środowiska albo usunięcia awarii.

(…)

… na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.
Definicje pracy zmianowej i nocnej są zawarte w międzynarodowych aktach prawnych, m.in. w Konwencji nr 171 i Zaleceniu nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy z czerwca 1990 r.; Dyrektywie Unii Europejskiej 93/104/EC z 1993 r. i Zaleceniu Światowej Organizacji Zdrowia z 1994 r. (Konferencja w Pekinie).
Praca zmianowa konieczność w niektórych dziedzinach życia Mimo niekorzystnego oddziaływania na zdrowie i niezgodności z zegarem biologicznym człowieka praca zmianowa jest nieodłączną częścią dzisiejszego świata. W niekótrych dziedzinach gospodarki, praca zmianowa stała się niezbędna. Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez…

policjant
strażak
konduktor
portier
strażnik miejski
lekarz
magazynier
stróż
Rytmy biologiczne człowieka
Rytmy biologiczne człowieka przystosowują procesy życiowe organizmu do cyklicznie powtarzających się zmian środowiskowch, regulują np przebieg snu i aktywności życiowej, są one synchronizowane przez cykle takie jak np. światło-ciemność, hałas-cisza, karmienie-głodzenie, pozycja ciała. Isnieje kilka rodzajów rytmów biologicznych np:
okołodobowy - cykl snu i czuwania
okołomiesięczny - cykl menstruacji
sezonowy - zależny od pór roku
wieloletni
W wyniku obyczajów współczesnego człowieka, warunków środowiskowych oraz pracy zmianowej i nocnej, zegar bilogiczny może ulec rozlegulowaniu co w konsekwencji może przyczynić się do wielu dolegliwości.
Zegar biologiczny umieszczony jest w obszarze mózgu nazywanym…
… podwzgórzem, w zespole komórek nerwowych położonych tuż nad skrzyżowaniem nerwów wzrokowych i jest połączony z szyszynką, gruczołem wydzielania wewnętrznego, odpowiedzialnym za produkcję melatoniny.
Melatonia ułatwia zasypianie, poprawia jakość snu, wzmacnia odporność oraz reguluje procesy dojrzewaniaj, ej wytwarzanie jest zależne od natężenia światła i zmniejsza się w ciągu dnia. Ilość wytwarzanej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz