Przepisy dotyczące wentylacji wyrobisk ślepych - referat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3024
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Przepisy dotyczące wentylacji wyrobisk ślepych - referat - strona 1

Fragment notatki:

Temat referatu: Przepisy dotyczące wentylacji wyrobisk ślepych w polskich i zagranicznych kopalniach
Spis treści
1. Wstęp
Systemy wentylacji w kopalniach są jedyne w swoim rodzaju, ponieważ przewietrzanie jest niezbędne, przy ciągle zmieniających się miejscach pracy, które stopniowo odsuwają się od źródła świeżego powietrza. To wymaga ciągłych zmian w systemie wentylacji górniczej.
Typowy system wentylacji został zaprojektowany by dostarczyć, w sposób mechaniczny, dostateczną ilość świeżego powietrza do przodków górniczych, warsztatów, magazynów i pozostałych miejsc pracy w kopalni. System wentylacyjny musi dostarczać odpowiednią ilość strumienia powietrza, by chłodzić pracowników i zapobiegać przegrzaniu. Ciepło z maszyn, motorów, wyposażenia, oświetlenia itd. musi być odprowadzane z terenu prac [7].
Kiedy planuje się rozwój wyrobisk różne rozwiązania problemów wentylacji są dostępne, a rozwiązanie wybrane w konkretnym wypadku zależy od lokalnych okoliczności i warunków. Jedną z metod zwiększania intensywności wentylacji w długich wyrobiskach ślepych jest zapewnienie dodatkowego sposobu przewietrzania wzdłuż systemu wentylacji [9].
W kopalniach podziemnych konieczna jest wentylacja wyrobisk w celu kontroli środowiska pracy, a zwłaszcza temperatury i wilgotności, poziomu pyłów z działalności górniczej, emisji z silników do powietrza oraz wyziewów z robót strzałowych. System wentylacji musi również utrzymywać temperaturę w szybach ponad poziomem zamarzania. Wymagania te zawsze były zrozumiałe, natomiast szczegółowe kryteria z biegiem czasu stały się bardziej surowe. Stan i osiągnięcia wentylacji muszą być stale oceniane (określane) i rejestrowane [6] [7].
2. Charakterystyka wyrobisk ślepych
Udostępnienie nowych poziomów w istniejących kopalniach i przygotowanie pól do eksploatacji wiąże się z drążeniem dużej liczby ślepych wyrobisk udostępniających i przygotowawczych. Wg [8] ślepym wyrobiskiem jest część przestrzeni kopalni podziemnej, która posiada jedno wejście. Ze strony wentylacyjnej ślepym wyrobiskiem można określić takie wyrobisko, do którego dostarcza się lub odprowadza powietrze poprzez jedno wejście.


(…)

…).
W zakładach górniczych eksploatujących kopalinę niepalną, przy braku zagrożenia metanowego, kierownik ruchu zakładu górniczego może zezwolić na przewietrzanie wyrobisk o długości nieprzekraczającej 60 m, stosując wentylatory wolnostrumieniowe, które wytwarzają strugę strumienia na odległość co najmniej 45 m, umieszczone w wolnych przekrojach wyrobisk z opływowym prądem powietrza…
… 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.02.139.1169) [1] w dziale IV „Przewietrzanie i klimatyzacja”. Postanowienia ogólne tego działu mówią o zapewnieniu odpowiedniej ilości powietrza (minimum 19% objętościowo), a najwyższe dopuszczalne stężenia gazów w powietrzu…
… wynosić 1,5%.
0,75% - w szybie wydechowym, Przy zawartości metanu powyżej 2% niezwłocznie [10]:
wycofuje się ludzi z zagrożonych wyrobisk,
wyłącza sieć elektryczną,
unieruchamia maszyny i urządzenia,
zagradza wejścia do tych wyrobisk,
zawiadamia najbliższą osobę dozoru ruchu
W zakładach górniczych stosujących maszyny z napędem spalinowym zawartość tlenków azotu określa się na podstawie stężenia dwutlenku…
….
Na nadszybiu szybu zjazdowego instaluje się urządzenie sygnalizujące czerwonym światłem zniżkę ciśnienia barometrycznego. W pomieszczeniach dyspozytora ruchu zakładu górniczego, kierownika działu wentylacji oraz kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego znajduje się barograf.
Osoby dozoru ruchu niezwłocznie zawiadamiają służbę wentylacyjną o wszelkich niezamierzonych zmianach w wentylacji wyrobisk…
… metanowego.
W zakładach górniczych eksploatujących kopalinę niepalną kierownik ruchu zakładu górniczego może zezwolić na przewietrzanie przez dyfuzję wyrobisk o długościach większych niż w/w, ale tylko pod warunkiem spełnienia pod warunkiem spełnienia określonych wymagań (pkt. 4.1.).
W polach metanowych przewietrzanie przez dyfuzję wnęk odmetanowania, wnęk wiertniczych oraz dojść do tam izolacyjnych…
… mogą wymagać 10 ton świeżego powietrza na każdą tonę wydobytej rudy. Najgłębsze i najcieplejsze kopalnie mogą zużywać do 20 ton powietrza na każdą tonę wykopanej rudy [15].
Następujące czynniki używane do oceny całkowitego zapotrzebowania na powietrze w zmechanizowanych kopalniach bez wymogu obniżania temperatury powietrza: 0.04 m3/s/tona/dzień (ruda + skała płonna) dla kopalni z prostymi warunkami…
…, a także samą charakterystykę kopalni. Inaczej wygląda przewietrzanie kopalni średnio głębokiej w umiarkowanej strefie klimatycznej, a inaczej przewietrza się kopalnie głębokie leżące w klimacie ciepłym. Głębokość kopalni, stopień geotermiczny otaczających skał, a także dostępne technologie przewietrzania mają decydujący wpływ na zastosowanie przepisów w praktyce.
Przepisy stosowane w kopalniach zagranicznych…
…] Encyklopedia - Interia.pl http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=134875
[5] AMERICAN COAL MINE SAFETY, Methane Regulations and Other Issues, By Jeff Watkins, President; Hill & Associates, Inc.
[6] Diesel Emissions Control Strategy at Inco, Joe Stachulak
[7] Saskatchewan Mine Emergency Response Program, Mine Rescue Manual, February 2001
[8] http://www.labour.gov.sk.ca/safety/mine-rescue-manual/appendices…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz