Przedmiot badań pedagogiki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3178
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot badań pedagogiki - strona 1 Przedmiot badań pedagogiki - strona 2

Fragment notatki:


Przedmiot badań pedagogiki Otóż przedmiotem badań pedagogiki jako nauki jest praktyka pedagogiczna, albo praktyka edukacyjna, czyli po prostu to wszystko, co dzieje się w instytucjach oświatowych i wychowawczych. A więc to, co dzieje się w szkołach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w zakładach resocjalizacyjnych i we wszelkich innych ośrodkach zajmujących się wychowaniem, kształceniem, opieką, czy prewencją.
Techniki zbierania danych w badaniach pedagogicznych Techniki zbierania danych, jakie stosuje pedagogika naukowa, dzieli się na dwie grupy. Na techniki jakościowe i techniki ilościowe. Do technik jakościowych zalicza się: (1) obserwację uczestniczącą, zwaną też obserwacją etnograficzną(badacz bierze bezpośrednio udział w życiu badanych osób), (2) wywiad i (3) analizę archiwów . Techniki ilościowe stosowane w pedagogice podzielimy na dwie grupy. Tzn. na techniki obserwacyjne i techniki sondażowe. Do technik ilościowych obserwacyjnych zaliczymy obserwację ilościową i eksperyment. Natomiast do ilościowych technik sondażowych zaliczymy ankietę i testy.
System pojęć pedagogiki , pojęcie edukacj- szerokie rozumienie ogółu procesów oświatowo-wychowawczych, obejmujących kształcenie, wychowanie oraz szeroko pojętą oświatę. wychowanie i kształcenie . Wychowanie, według definicji Wincentego Okonia, to świadome i celowe działanie pedagogiczne zmierzające do osiągnięcia określonych skutków, czyli zmian rozwojowych, w osobowości wychowanka. Natomiast kształcenie, wedle definicji Wincentego Okonia, to system działań zmierzających do tego, aby uczniowi (czy ogólniej rzecz biorąc każdemu uczącemu się człowiekowi) umożliwić poznanie świata oraz umożliwić przygotowanie się do zmieniania tegoż świata, a celem kształcenia, podobnie jak wychowania, jest ukształtowanie własnej osobowości człowieka. uczenie się jest procesem nabywania względnie trwałych zmian w szeroko rozumianym zachowaniu człowieka, które to zmiany są następstwem bezpośredniego i pośredniego poznawania rzeczywistości. nauczanie jest procesem kierowania uczeniem się uczniów przez nauczyciela podczas zaplanowanej pracy nauczyciela z uczniami.
Scjentystyczny model nauk pedagogicznych model scjentystyczny , którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa scientia , czyli nauka, dąży do nadania pojęciom pedagogicznym kryteriów empirycznej stosowalności, co oznacza, że pojęcia pedagogiczne mają być podobne do pojęć nauk przyrodniczych. Scjentyzm zaleca ponadto matematyzację i pomiar ilościowy, co ma zagwarantować formułowanie zależności między zjawiskami w postaci praw o charakterze liczbowym. Scjentyzm głosi też, że poznanie naukowe musi mieć charakter pojęciowy, czyli, że możemy mieć w poznaniu rzeczywistości do czynienia z dwoma sytuacjami: po pierwsze mianowicie, jakieś twierdzenie lub sąd są zgodne z danym stanem rzeczy, który obserwujemy, albo też, po drugie, jakieś twierdzenie lub sąd są niezgodne z danym stanem rzeczy, który obserwujemy. Scjentyzm odrzuca również dokonywanie ocen i wartościowania w naukach empirycznych, głosząc, że w nauce, naukowcy, badacze, mają do czynienia wyłącznie z faktami pozbawionymi jakiegokolwiek oceniania. Scjentyzm dąży bowiem do obiektywizmu w poznaniu rzeczywistości a wszelkie oceny i wartości są wyrazem subiektywizmu. Cechą charakterystyczną scjentystycznego modelu pedagogiki jest i to, że za prawomocne metody badań uznaje się wyłącznie metody ilościowe, a więc metody obserwacji, eksperyment, metody statystyczne i pomiar pedagogiczny.


(…)

… mitologicznego boskiego posłańca Hermesa - zmierza do uchwycenia tego wszystkiego, co tkwi w doświadczeniu wewnętrznym człowieka. To jest np. postaw, motywacji, intencji, przekonań, celów i wartości. Dlatego też hermeneutyka postuluje badanie przejawów życia wewnętrznego człowieka przez odwołanie się do metod introspekcji, autobiografii, empatii, interpretacji przeżyć wewnętrznych. Model hermeneutyczny…
… skuteczności działań pedagogicznych. Prakseologia jest zatem nauką o działaniu. Właściwym dla prakseologii przedmiotem zainteresowań jest działanie ludzkie Głównym zadaniem prakseologii jest zaś uświadomienie, sformułowanie i systematyzacja ogólnych zaleceń dotyczących sprawności działań. w obrębie pedagogiki prakseologicznej wyodrębnia się trzy rodzaje refleksji o sprawnym działaniu pedagogicznym:
(1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz