Przedawnienia i zobowiązania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3290
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedawnienia i zobowiązania - strona 1 Przedawnienia i zobowiązania - strona 2 Przedawnienia i zobowiązania - strona 3

Fragment notatki:


Przedawnienia.  Przedawnienie:  • Po określonym czasie zobowiązany może uchylić się od spełnienia świadczenia.  • Nie powoduje wygaśnięcia umowy, umowa cały czas obowiązuje i jest ważna.  • Uprawniony wciąż może żądać wykonania świadczenia, ale zobowiązany może się od tego uchylić.  • Zobowiązania przedawnione to zobowiązania naturalne.  • Jeśli zobowiązany wykona zobowiązanie po terminie przedawnienia, to zobowiązany nie może żądać  zwrotu.  Przedawnieniu ulegają tylko cywilno-prawne roszczenia majątkowe, co oznacza że przedawnieniu nie  ulegają  roszczenia o charakterze niemajątkowym, np. roszczenia z tytułu dóbr osobistych, prawa bezwzględne.  Przedawnienie działa jako zarzut, tzn. że jeśli doszłoby do sprawy sądowej, to zobowiązany składa  zarzut, że doszło do  przedawnienia. Przedawnienie wymaga aktywności, sąd nie bierze tego pod uwagę ”z urzędu”.  Termin przedawnienia:  3 lata – roszczenia ze świadczeń okresowych (alimenty, czynsz) albo związanych z działalnością  gospodarczą  10 lat – wszystkie pozostałe przypadki  ◦ Wyjątki: np. art. 848  ▪ Termin przedawnienia liczony jest od momentu kiedy nasze roszczenie staje się wymagalne. Wymagalne  roszczenie jest wtedy, kiedy może być skutecznie egzekwowane. (data kiedy umówili się na zapłatę)  ▪ Bieg terminu przedawnienia może ulec zawieszeniu lub przerwaniu. Zawieszenie polega na tym, że po  przerwaniu terminu zawieszenia, bieg okresu przedawnienia może biec dalej (pozostałe lata).  • Zawieszenie może być spowodowane:  ◦ siłą wyższą – nieprzewidziane nagłe zdarzenie, które powoduje istotną zmianę stosunków prawnych,  np. wojny, kataklizmy  ◦ stosunek rodzinny albo opiekuńczy – czas trwania władzy rodzicielskiej  • Przerwanie biegu przedawnienia (liczymy znów od początku). Może być spowodowane:  ◦ jeżeli uprawniony podejmuje działanie, które bezpośrednio prowadzi do zaspokojenia roszczenia (np.  w sądzie),  ◦ uznanie długu przez dłużnika,  ◦ rozpoczęcie mediacji.  Terminy zawite i terminy prekluzyjne:  • Są to terminy uwzględniane przez organy z urzędu i powodują całkowite wygaśnięcie jakiegoś prawa.  Są to  najczęściej tzw. terminy sądowe.  Prawo Cywilne.  6. grudnia 2012  • Przedstawicielstwo.  ◦ Pełnomocnictwo.  ▪ Prokura.  Przedstawicielstwo.  • Dokonywanie czynności prawnych na rzecz innych osoby i w cudzym imieniu.  ◦ Mocodawca i przedstawiciel.  Przedstawicielstwo może wynikać z:  • przepisów prawa – ustawy,  • czynność prawna jednostronna– dokonuje jej tylko mocodawca – udzielenie pe

(…)

… – NIE zaliczka – pełni funkcję wzmagającą dłużnika.
▪ Przy zawarciu umowy – strona, która go dała, może w razie niewykonania zobowiązania żądać
oddania jego dwukrotności, natomiast jeżeli strona, która go dała nie dotrzymała zobowiązania, to
druga strona zadatek może zachować.
Kara umowna.
• Jest wprowadzona mocą umowy – strony zastrzegają, że naprawienie szkody wynikającej z
niedotrzymania
umowy, nastąpi poprzez zapłatę określonej kwoty. Zabezpiecza tylko zobowiązania niepieniężne.
Najczęściej
dotyczy zachowania poufności.
◦ Nie można się zwolnić z obowiązku zapłaty kary umownej poprzez wykazanie, że wierzyciel nie
poniósł
szkody.
Karą umowna a odszkodowanie.
• Można żądać odszkodowania, jeżeli szkoda jest wyższa niż kara umowna, tylko jeśli strony się tak
umówiły.
Prawa rzeczowe.
• Związane…
… może zachować.
Kara umowna.
• Jest wprowadzona mocą umowy – strony zastrzegają, że naprawienie szkody wynikającej z
niedotrzymania
umowy, nastąpi poprzez zapłatę określonej kwoty. Zabezpiecza tylko zobowiązania niepieniężne.
Najczęściej
dotyczy zachowania poufności.
◦ Nie można się zwolnić z obowiązku zapłaty kary umownej poprzez wykazanie, że wierzyciel nie
poniósł
szkody.
Karą umowna a odszkodowanie.
• Można żądać odszkodowania, jeżeli szkoda jest wyższa niż kara umowna, tylko jeśli strony się tak
umówiły.
Prawa rzeczowe.
• Związane są z przedmiotami – niezależnie od właściciela.
Określanie w jakie sposób można korzystać z danej rzeczy.
• Prawo własności.
◦ Najpełniejsze prawo – możliwość korzystania z rzeczy w sposób praktycznie dowolny, pod warunkiem,
że:
▪ użycie jest zgodne z jego przeznaczeniem…
….
◦ Zawinienie na przedpolu.
Wina:
• Umyślna:
zamiar bezpośredni – ktoś wie i chce wyrządzić komuś szkodę.
zamiar ewentualny – ktoś nie chce, ale godzi się z wyrządzeniem szkody.
• Nieumyślna:
◦ niedbalstwo – niezachowanie należytej staranności, nie wiem, ale powinienem był wiedzieć, że
wyrządzam
komuś szkodę.
◦ lekkomyślność – wiem, że wyrządzę komuś szkodę, ale bezpodstawnie sądzę, że tego uniknę…
… element odpowiedzialności.
◦ Zależy od wieku i zdolności psychicznej danej osoby.
◦ Stan nieświadomości lub braku swobody.
◦ Zawinienie na przedpolu.
Wina:
• Umyślna:
◦ zamiar bezpośredni – ktoś wie i chce wyrządzić komuś szkodę.
◦ zamiar ewentualny – ktoś nie chce, ale godzi się z wyrządzeniem szkody.
• Nieumyślna:
◦ niedbalstwo – niezachowanie należytej staranności, nie wiem, ale powinienem…
… odszkodowania.
Jedno wydarzenie może wywołać i szkodę i krzywdę. Można wtedy oczekiwać i odszkodowania i
zadośćuczynienia.
• Szkoda bezpośrednia – damnum emergens.
• Utracone korzyści – lucrum cessans.
Odpowiedzialność na zasadzie winy (w rozumieniu szerokim):
• Bezprawność – sprzeczność z prawem, albo dobrymi obyczajami.
◦ Wyjątki – wyłączenie bezprawności – zachowanie wyrządziło szkodę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz