Przeciwdziałanie zagrożeniom dla bioróżnorodności-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeciwdziałanie zagrożeniom dla bioróżnorodności-opracowanie - strona 1 Przeciwdziałanie zagrożeniom dla bioróżnorodności-opracowanie - strona 2 Przeciwdziałanie zagrożeniom dla bioróżnorodności-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM DLA BIORÓŻNORODNOŚCI
1. Dlaczego konieczne jest przeciwdziałanie wymieraniu gatunków spowodowanemu przez człowieka?
Człowiek jest przyczyną wielkiego wymierania gatunków. Po każdym naturalnym epizodzie wymierania gatunków, następowała wielka eksplozja życia, jeśli więc będziemy się biernie przyglądać wymieraniu gatunków, to eksplozja życia nastąpi dopiero po wymarciu gatunku ludzkiego - czyli po ustaniu przyczyny wielkiego wymierania. Musimy więc chronić bioróżnorodność by przetrwał nasz gatunek.
2. Wyjaśnij pojęcia: populacja mała, duża, malejąca
Populacja duża - duża liczba osobników, duża różnorodność genetyczna. Jej liczebność może rosnąć, spadać lub utrzymywać się na jednym poziomie.
Mała - mała liczba osobników. Jej liczebność może rosnąć, spadać lub utrzymywać się na jednym poziomie.
Malejąca - jej liczebność maleje, natomiast liczebność może być mała, średnia lub duża.
3. Wyjaśnij różnicę miedzy populacją małą a malejącą.
Mała - charakteryzuje się małą liczbą osobników, natomiast liczebność malejącej może być mała, średnia lub duża.
4. Jakie populacje, małe czy malejące, są bardziej zagrożone wyginięciem? Jakie czynniki decydują o powodzeniu programu ratowania populacji małej, jakie malejącej?
Małe są bardziej narażone na wyginięcie od malejących. W przypadku populacji malejącej należy odpowiedzieć sobie na pytanie jaka jest przyczyna spadku liczebności i podjęcie odpowiednich kroków zaradczych. W przypadku populacji małej zasadnicze znaczenie ma pytanie o przyszłość takiej populacji.
5. Wyjaśnij pojęcia: minimalna zdolna do trwania populacja, efektywna populacja, minimalna wielkość populacji zdolnej do wypełniania jej ekologicznej funkcji w ekosystemie.
Minimalna zdolna do trwania populacja, to najmniejsza izolowana populacja mająca 99% szansę na przetrwanie 1000 lat pomimo przewidywanych negatywnych wpływów demograficznych, środowiskowych, stochastyczno - genetycznych i przewidywanych naturalnych katastrof. Liczebność minimalnej zdolnej do trwania populacji musi przekraczać 100 osobników.
Efektywna wielkość populacji - liczba osobników populacji zdolnych do rozrodu.
Minimalna wielkość populacji zdolnej do wypełniania jej ekologicznej funkcji w ekosystemie - określa się ją liczbą np. wilków niezbędnych do normalnego funkcjonowania biocenozy leśnej. 6. Wyjaśnij różnicę między: minimalną zdolną do trwania populacją a efektywną populacją, minimalną zdolną do trwania populacją a minimalną wielkością populacji zdolnej do wypełniania jej ekologicznej funkcji, efektywną wielkością populacji a minimalną wielkością populacji zdolnej do wypełniania jej ekologicznych funkcji

(…)

… „spirala wymierania”?
Swego rodzaju reakcja łańcuchowa:
Wahania czynników środowiska albo zaburzenia antropogenie redukują liczebność populacji do małych rozmiarów
Nasilenie rozrodu wsobnego, spadek rozrodczości i obniżenie jakości genetycznej potomstwa
Dalszy spadek liczebności populacji, wzrost śmiertelności potomstwa, dalsze nasilenie rozrodu wsobnego, zaburzenia rozrodu i kolejne nasilenie śmiertelności
Szybkie wymarcie populacji
9. Czy uratowanie populacji, która wpadła w spiralę wymierania jest możliwa? Jeśli tak, to pod jakimi warunkami?
Jest, głównym sposobem jest poprawa warunków środowiska, która spowoduje wzrost rozrodczości albo spadek śmiertelności zagrożonej populacji. Konsekwencją wzrostu liczebności populacji jest wzrost prawdopodobieństwa odbudowy różnorodności genetycznej populacji…
…? Jakie wady ma ta koncepcja?
Inaczej - model pozyskiwania nadmiaru z populacji, dzięki któremu można pozyskać liczbę osobników odpowiadających rekrutacji netto bez spowodowania spadku liczebności populacji. Koncepcja ta zakłada jednak błędnie stałość warunków środowiska, a co za tym idzie stałość rekrutacji netto. Nie uwzględnia też zróżnicowania śmiertelności i rozrodczości populacji w zależności…
… gatunków egzotycznych może zagrażać rodzimej faunie i florze. W Polsce m. in. jest to zabronione bez zezwolenia w polskiej ustawie o ochronie przyrody. Zwalczanie - bezpośrednia eksterminacja.
28. Wymień funkcje ogrodów botanicznych i zoologicznych.
Naukowe, dydaktyczne, edukacyjne, ratowanie zwierząt roślin, którym grozi wymarcie.
29. Jakie zadania w zakresie ochrony genów wypełniają banki genów…
…, na którym preparat zastosowano.
pułapki feromonowe - do wabienia owadów do wnętrza pułapki stosuje się ich naturalne substancje zapachowe - feromony - hormony zewnętrznego działania 24. Jakie są zasady rolnictwa ekologicznego? Co utrudnia jego upowszechnienie?
Opiera się na wielowiekowym doświadczeniu człowieka w korzystaniu z przyrody, a równocześnie na najnowszej wiedzy rolniczej. Eliminuje ono błędy rolnictwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz