fauna polski - pytania z kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
fauna polski - pytania z kolokwium - strona 1 fauna polski - pytania z kolokwium - strona 2

Fragment notatki:

Co rozumiemy pod pojęciem bioróżnorodności?
Bioróżnorodność - różnorodność biologiczna - zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią i dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów.
Trzy poziomy bioróżnorodności:
różnorodność w obrębie gatunku (wewnątrzgatunkowa) - mierzona różnicami genetycznymi pomiędzy osobnikami lub populacjami
różnorodność gatunkowa (międzygatunkowa)- wyrażana poprzez zestawienie liczby i równomierności występowania gatunków
różnorodność zespołów lub ekosystemów - mierzona liczbą różnych wielogatunkowych zbiorowisk.
W jaki sposób wpływa na geograficzne zróżnicowanie liczby gatunków:
a. klimat - im łagodniejszy tym więcej gatunków
b. zmienność klimatu - im stabilniejszy, tym więcej gatunków (stabilność klimatu umożliwia specjalizację)
c. rozmaitość siedlisk - im bardziej zróżnicowane siedliska, tym więcej dostępnych nisz ekologicznych i więcej gatunków
d. produktywność - różnorodność jest ograniczona ilością dostępnej energii między gatunkami
Co to jest antropopresja?
Antropopresja - zdarzenia spowodowane zamierzoną lub niezamierzoną działalnością człowieka. Charakteryzuje się różną skalą intensywności i zasięgu przestrzennego i ma na ogół skutki negatywne, np. hałas, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wody, wyrąb lasów, wypasanie nadmiernej ilości zwierząt.
Czym różni się introdukcja od reintrodukcji?
Introdukcja to świadome lub przypadkowe wprowadzenie gatunków roślin i zwierząt do układów ekologicznych, w których wcześniej ( w czasach historycznych) nie występowały. Introdukcja stanowi poważne zagrożenie dla równowagi w ekosystemie oraz różnorodności biotycznej. Natomiast reintrodukcja jest metodą aktywnej ochrony gatunkowej i odnowy rzadkich bądź zagrożonych wyginięciem gatunków, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zostały umieszczone w Czerwonych Księgach.
Czy norka amerykańska jest gatunkiem introdukowanym? - TAK
Czy żubr w Polsce jest gatunkiem reintrodukowanym? - TAK
Tereny Polski zajmuje biom zwany: Palearktyka
Co to jest krajobraz? Krajobraz jest to zespól różnych ekosystemów (leśnych, łąkowych, torfowiskowych, jeziornych) wzajemnie oddziałujących na siebie i tworzących wyodrębnioną całość strukturalną i funkcjonalną, zajmującą określoną, stosunkowo dużą przestrzeń
4 podstawowe typy krajobrazu:
pierwotny, nietknięty w ogóle działalnością ludzką
naturalny

(…)

…, np. żółw błotny, świstak, kreska, łosoś, głuszec; V - gat. Narażone, stopniowo zanikające, np. kozioróg dębosz, paź królowej, suseł perełkowaty; R - gat. Rzadkie i przez to potencjalnie zagrożone; zazwyczaj w małych populacjach, np. sóweczka, bocian czarny, kozica, orlik krzykliwy; O - gatunki niezagrożone, które odbudowały populację, np. bóbr, żubr, kormoran czarny; I - gatunki o nieokreślonym…
… się typowymi warunkami środowiskowymi, determinującymi tempo produkcji i dekompozycji biomasy, czyli bilans materii organicznej, a w konsekwencji - rozwój charakterystycznych dla danego biomu gleb i formacji roślinnych. Pojęcie biomu tradycyjnie odnosi się do środowisk lądowych, ale obecnie rozszerza się je również na środowiska morskie (np. biom rafy koralowej)
Czynniki wpływające na rozmieszczenie biomów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz