Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - wykład - strona 1 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - wykład - strona 2 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

IV. PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH ( Art. 94 ) 1. nabycie przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo państwowe - ustawa z 1981 o przedsiębiorstwach państwowych- samodzielne, samorządne, samofinansujące się przedsiębiorstwo posiadające osobowość prawną 2. nabycie lub przejęcie przedsiębiorstwa państwowego przez spółkę przez ( ← ustawa z 1996 o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ) a. komercjalizację - przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę
b. prywatyzacja - zbywanie należących do Skarbi Państwa akcji lub udziałów spółek powstałych w wyniku komercjalizacji,
- rozporządzanie wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego lub spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przez"
- sprzedaż przedsiębiorstwa,
- wniesienie przedsiębiorstwa do spółki
- oddanie przedsiębiorstw do odpłatnego korzystania. Zakres odpowiedzialności Jw. Wyjątki: a. ograniczenie obowiązków następcy prawnego - - odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych zlikwidowanego przedsiębiorstwa,
- oprocentowania przypadających do zwrotu zaliczek naliczonego podatku od towarów i usług
Zasada: odpowiedzialność ogranicza się tylko do odsetek/oprocentowania naliczonych do dnia wykreślenia przedsiębiorstwa z KRS. Wyjątek: - po upływie 14 dni od - dnia doręczenia spółce decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub
- dnia wydania decyzji w sprawie zwrotu zaliczek naliczonego podatku od towarów i usług.
b. ograniczenie uprawnień następcy prawnego - odsetki od nadpłat
- odsetki zwrotu różnicy podatku od towarów i usługi.
Zasada: uprawnienie ogranicza się tylko do odsetek/oprocentowania naliczonych do dnia wykreślenia przedsiębiorstwa z KRS. Wyjątek: od dnia otrzymania przez organ podatkowy - wniosku o zwrot nadpłaty lub
- wniosku o zwrot różnicy podatku od towarów i usług.
Wyjątki : przepisy o łączeniu/przekształceniu/podziale/prywatyzacji przedsiębiorstw stosuje się w takim zakresie, w jakim nie stanowi inaczej ( Art. 93e)
a. ustawa b. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest RP. c. inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, których stroną jest RP V. PRZEJŚCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NA SPADKOBIERCÓW ( Art. 97- 105 ) Wg ustawy o zobowiązaniach podatkowych spadkobiercy odpowiadali jak osoby trzecie. Następca prawny Spadkobierca

(…)

… solidarności może być jedynie przepis ustawy podatkowej ( a nie czynność prawna- Art. 369 kc ).
a. podatek od spadków i darowizn ( obdarowany i darczyńca )
b. podatek od czynności cywilnoprawnych ( strony czynności )
c. podatek dochodowy od osób fizycznych - małżonkowie wspólnie opodatkowani ( Art. 92 §3 op )
Nie ma możliwości zawarcia umowy pomiędzy dłużnikami podatkowymi a wierzycielem podatkowym, na mocy…
… patrimonium - tylko do określonej kwotowo wysokości.
c. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim - tylko majątkiem osobistym.
Majątek wspólnym jest bowiem objęty odpowiedzialnością z mocy Art. 29.
d. nie jest natomiast jasne, czy odpowiedzialność osoby trzeciej pozostającej w związku małżeńskim obejmuje również majątek wspólny.
4. ma charakter akcesoryjny - warunkiem istnienia…
… pozostająca z podatnikiem w faktycznym pożyciu
b. małżonek podatnika, jeżeli - zawarli umowę o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności majątkowej,
- wspólność majątkowa została zniesiona przez sąd,
- pozostaje w separacji
Jeśli więc małżonek zawarł umowę o ograniczeniu wspólności majątkowej przed powstaniem zobowiązania podatkowego, to:
- będzie odpowiadał z majątku osobistego za zobowiązania podatnika…
… pieniężnej, może być to mieszkanie, otrzymywaniu usług, darowizny.
b. tylko w takim zakresie w jakim korzyści osiągane przez podmiot odpowiedzialny wtórnie nie mieściły się w zakresie obowiązku alimentacyjnego, jeśli
- na członku rodziny ciążył wobec podatnika obowiązek alimentacyjny
- obowiązek ten ciążył na podatniku w okresie, kiedy członek rodziny stale z nim współdziałał w wykonywaniu działalności…
… - odpowiedzialność solidarna ( stosuje się odpowiednio przepisy kc o odpowiedzialności solidarnej- Art. 91 op )
- od chwili działu spadku- pro rata parte. Skutki prawne śmierci poprzednika w prawie
1. zawieszenie biegu terminów ( Art. 99 )
- prekluzji do wymiaru zobowiązań podatkowych ( Art. 68 )
- przedawnienia zobowiązań podatkowych ( Art. 70 )
- zwrotu nadpłaty ( Art. 77 §1 )
- prekluzji prawa do zwrotu nadpłaty…
… podatnika, ponosi:
a. odpowiedzialność karną skarbową ( Art. 55 kks )
b. odpowiedzialność podatkową nieograniczoną.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UŻYTKOWNIKA ( Art. 114 )
Podmiot odpowiedzialny pierwotnie
a. osoba, której przysługuje określone prawo w stosunku do rzeczy lub prawa majątkowego
- użytkownik,
- najemca,
- dzierżawca,
- leasingobiorca
- zawierający umowę o innym charakterze b. prowadzący działalność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz